Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Nischer Properties AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NISCHER PROPERTIES AB (PUBL)

Aktieägarna i Nischer Properties AB (publ), org.nr 556513-5869, kallas
härmed till årsstämma som hålls i No18:s lokaler på adress
Centralplan 15, i Stockholm, onsdagen den 23 maj 2019 kl. 13.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget på
avstämningsdagen som är torsdagen den 17 maj 2019, dels har anmält
sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget
tillhanda senast torsdagen den 17 maj 2019.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till johan.andre@nischer.se
eller skriftligen till Nischer Properties AB, Centralplan 15, 111 20
Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i
förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller
ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina
aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget
namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta
förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 17 maj 2019, då sådan
införing ska vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, av
aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av
gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller
motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas
fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte
längre giltighetstid (dock längst fem år) angivits i fullmakten. För
att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget
tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.
Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida
www.nischer.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängden
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Godkännande av dagordningen
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av bolagets verkställande direktör
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer
och i förekommande fall revisorssuppleant

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier

16. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga
styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler
och teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport,
genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets
aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet
sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom
bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella
ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse.
Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och vid betalning genom apport eller kvittning motsvara aktiens
marknadsvärde med - i förekommande fall - marknadsmässig
emissionsrabatt. Det antal aktier som kan emitteras med stöd av
bemyndigandet, eller de aktier som kan tillkomma vid nyteckning av
aktier med stöd av teckningsoptioner, alternativt tillkommer vid
utbyte av konvertibler, ska vara högst 1 820 000. (motsvarande cirka
10 procent av antalet aktier i bolaget vid kallelsens utfärdande).

Stämmohandlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017
kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på
bolagets hemsida, www.nischer.se, senast tre veckor före stämman och
kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos
bolaget och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att
framläggas på stämman.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden
som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.
Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat
koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden
beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Antal aktier och röster i bolaget Det totala antalet aktier och röster
i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 18 215 093 stycken
varvid varje aktie har en röst. Endast ett aktieslag finns. Bolaget
äger inga egna aktier.

Stockholm i april 2019 Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nischer-properties-ab/r/kallelse-till-arsstam...
https://mb.cision.com/Main/619/2796873/1031900.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.