Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-30

Nischer Properties AB: Nischer Properties redovisar idag sin årsredovisning för 2018

Härmed offentliggör Nischer Properties årsredovisningen för 2018.
I samband med detta vill Nischer informera om att årsredovisningen
avviker mot tidigare lämnad bokslutskommuniké.

Avvikelsen från tidigare lämnad bokslutskommuniké består i att
bolaget, i samråd med bolagets revisor, har gjort en omföring av
långfristiga skulder om 37 Mkr till kortfristiga skulder. Detta är
byggnadskreditivet för projektet i Karlstad vilket planeras
återbetalas under kommande året i samband med att köpare tillträder.
Vidare har en långfristig fordran om 4 Mkr omförts till kortfristiga
fordringar då den förfaller i slutet av 2019.

VD-kommentar

Jag har varit med som ägare i Nischer Properties AB sedan noteringen
av den nya verksamheten 2015 och är tacksam över att nu få
förtroendet att fortsätta resan som VD. Nischer har under 2018 ökat
antalet bostäder i projektportföljen från ca 600 till ca 1000
bostäder genom nya marktilldelningar i Örnsköldsvik, Haninge och
Hudiksvall.

I december genomfördes en strukturaffär med Nyhem Bostad AB som
innebar att Nischer förvärvar 80 procent av aktierna i Nyhem
Projektutveckling AB samt 20 procent av aktierna i Nyhem Byggsystem
AB. Köpeskillingen erläggs i delar genom att Nischer betalar med 10
procent av aktierna i projektbolaget för utveckling av bostäder i
Hörnett, Örnsköldsvik samt 7 procent av aktierna i projektbolaget för
utveckling av bostäder i Knivsta. Affären innebär att vi stärker upp
vår organisation med ytterligare kunnande inom produktion och
fastighetsutveckling. Redan i januari 2019 ledde detta till
ytterligare en markanvisning i Järfälla genom dotterbolaget Nyhem
projektutveckling och vi har nu även fått förtroendet att utveckla
vårt första projekt, byggsystem åt HSB Södra Norrland. I mars 2019
tecknade vi rätten att förvärva och utveckla vårt första projekt i
Göteborgsregionen. Vi har nu totalt ca 1300 bostäder i
projektportföljen och 151 bostäder i produktion.

Rörelseresultatet uppgick under året till - 10,3 Mkr (-18,6)

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -12,2 Mkr,
en förändring om ca 6,8 Mkr mot 2017. Soliditeten uppgick till 12,41
% vilket är en förändring jämfört med 86,94 per 31 december 2017.

Vi fortsätter att fokusera på utveckling av funktionssmarta och
prisvärda bostäder främst i tillväxtregioner. Vi fortsätter att
utveckla både hyres- och bostadsrätter, vilket ger oss viss
flexibilitet på dagens fortsatt avvaktande bostadsmarknad.

Under året har vi fått investeringsstöd om 17,6 Mkr beviljat för våra
studentbostäder i Karlstad. Styrelsen gör bedömningen att samtliga
kriterier för att få detta investeringsstöd efter slutbesiktning är
uppfyllda. Under september påbörjade vi produktionen av de 128
studentbostäderna. I december 2018 tecknade vi avtal om försäljning
av projektet till ett värde om 100 mkr med en förväntad vinstmarginal
om ca 20%. Köparen, Living at Campus, kommer att tillträda tomträtten
under hösten 2019.

Nischer Properties har idag inga lån utöver byggkreditivet i Karlstad
om 76 mkr. Genom att erbjuda investerare delägarskap i våra projekt
använder vi eget kapital i stället för dyr lånefinansiering.

Vi har sålt 20,2 procent av aktierna i vårt projektbolag Nischer
Knivsta 1 AB till privata investerare för ca 8,8 Mkr.

Vi planerar att fortsätta att finansiera en del av verksamheten med
hjälp av koncernens eget kapital och har under 2019 påbörjat
försäljningen av andelar i vårt projektbolag Nischer Örnsköldsvik 1
AB där vi planerar att avyttra 20 procent av aktierna för totalt 10
Mkr

Arbetet med detaljplanerna i Knivsta, Örnsköldsvik Varvskajen och
Haninge pågår samtidigt är vi i initialt skede av
bygglovsprojektering i Örnsköldsvik Hörnett samt Järfälla.

Jag ser fram emot en fortsatt spännande resa under 2019.

David Aspehult, VD

Väsentliga händelser under året

Nischer sålde under året genom ett ickepublikt erbjudande totalt 15,3%
av aktierna i projektbolaget Nischer Knivsta 1 AB. Försäljningen
resulterade i en vinst om ca 6,7mkr.

I juni erhöll Nischer Properties markanvisning avseende utveckling av
50-70 bostäder i Hudiksvall.

I augusti erhöll Nischer Properties markanvisning avseende utveckling
av ca 300 bostäder i Örnsköldsvik.

För projektet Haninge Söderby har detaljplanen varit på samråd och vi
inväntar nu besked om projektets fortskridande, nyckelbiotoper har
identifierats i området vilket fördröjer exploateringen.

Kreditavtal om 73 mkr tecknades med Fastum UBC Förvaltning AB för
byggnationen av 128 studentbostäder i Karlstad.

I november meddelades att David Aspehult ersätter Urban Larsson som
tf. VD. Urbans sista dag som anställd är den 13/3.

I november erhöll Nischer Properties markanvisning gällande del av
Norra Folkparken för utveckling av bostäder i Haninge.

Nischer Properties tecknade i december ett avtal med Nyhem Bostad om
en strukturaffär som innebär att Nischer köper 80 procent av aktierna
i Nyhem Projektutveckling AB samt 20 procent av aktierna i Nyhem
Byggsystem AB med tillträde 31 januari 2019.

Rapporten finns tillgänglig på www.nischer.se
För ytterligare information:
David Aspehult VD
070 - 316 44 45
david.aspehult@nischer.se

Nischer Properties AB (publ) köper, säljer, utvecklar och förvaltar
bostadsfastigheter i Sverige. Intäkter skapas genom fastigheternas
värdeökning vid försäljning samt driftnetto vid förvaltning. Nischers
aktie är noterad för handel på NGM Nordic MTF.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nischer-properties-ab/r/nischer-properties-re...
https://mb.cision.com/Main/619/2800113/1034539.pdf
https://mb.cision.com/Public/619/2800113/8368c6b1752b97f6.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.