Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Nyfosa AB: Kommuniké från Nyfosa AB:s årsstämma den 9 maj 2019

Nyfosa AB höll idag under torsdagen den 9 maj 2019 sin årsstämma
varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Bolagets resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2018 fastställdes.

Vinstdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inte lämna
någon utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2018, utan
istället balansera till stämman förfogande stående medel i ny
räkning.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören
ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2018.

Styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda
styrelseledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes
Johan Ericsson, Marie Bucht Toresäter, Lisa Dominguez Flodin, Jens
Engwall, Per Lindblad och Kristina Sawjani samt valdes Mats
Andersson. Bengt Kjell hade avböjt omval. Till styrelsens ordförande
valdes Johan Ericsson. För mer information om styrelsens ledamöter,
se bolagets webbplats www.nyfosa.se.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omvaldes som bolagets
revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har
meddelat att Mattias Johansson kommer att utses till huvudansvarig
revisor.

Stämman beslutade att arvode ska utgå för tiden till slutet av nästa
årsstämma med 425 000 kronor till styrelsens ordförande och 170 000
kronor till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna som inte
är anställda i bolaget. Därutöver ska för arbete i revisionsutskottet
ett årligt arvode utgå med 60 000 kronor till utskottets ordförande
samt med 30 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För
arbete i ersättningsutskottet ska ett årligt arvode utgå med 40 000
kronor till utskottets ordförande samt med 20 000 kronor till var och
en av de övriga ledamöterna.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt
godkänd räkning.

Besluten var i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Vidare fastställde stämman de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för
ersättning till ledande befattningshavare.

Instruktion till valberedningen
Stämman beslutade om en mindre ändring i valberedningens instruktion.
I övrigt är de principer för valberedningens sammansättning och
arbete som beslutats vid tidigare bolagsstämma oförändrade fram till
dess att en bolagsstämma beslutar annat. Föreslagen instruktion
återfinns i sin helhet på bolagets webbplats, www.nyfosa.se.

Riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner (LTIP 2019)

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade stämman att införa ett
långsiktigt incitamentsprogram för medarbetare i Nyfosa-koncernen.
För inrättandet av programmet beslutade stämman om en riktad emission
av högst 1 950 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitteras
vederlagsfritt till det helägda dotterbolaget Nyfosa NYAB 9 AB, som
ska överlåta teckningsoptionerna till medarbetare. Skälen till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att införa ett
incitamentsprogram och därigenom ett belöningssystem som är
konkurrenskraftigt inom samtliga bolagets marknader, som kan fungera
som riktlinje för bolagets ledningsgrupp i arbetet med bolagets
strategi och som, utöver att fungera fokushöjande för bolagets
anställda när det kommer till att leverera utmärkta resultat som
bidrar till värdeskapande för aktieägarna, dessutom ger bolagets
anställda en ökad möjlighet att ta del i bolagets framgångar.

Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna till medarbetare inom
koncernen (uppdelade i olika kategorier) på marknadsmässiga villkor
till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat
marknadsvärde av ett oberoende värderingsinstitut. Varje
teckningsoption ger rätt att teckna 1 ny aktie i Nyfosa AB.
Teckningskursen per aktie baseras på aktiens genomsnittskurs vid
tidpunkten för emissionen av teckningsoptionerna och räknas därefter
upp eller ned efter Carnegies fastighetsindex (CREX) till september
2022 då den slutligen fastställs. Teckning av aktier i enlighet med
villkoren för teckningsoptionerna kan ske under en tvåveckorsperiod
från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för
juli-september 2022, bokslutskommunikén för 2022 och delårsrapporten
för januari-mars 2023, dock längst fram till och med den 10 juni
2023. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan
1 950 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka
1,15 procent av det totala antalet aktier och det totala antalet
röster i bolaget.

Teckningsoptionerna omfattas av en skyldighet för deltagare som önskar
överlåta eller på annat sätt avyttra optionerna att först erbjuda
dessa till bolaget till det lägsta av anskaffningsvärde och
marknadsvärde. Motsvarande förköpsrätt gäller om en deltagares
anställning i eller uppdrag för bolaget upphör under programmets
löptid. Bolaget kommer genom kontant bonus subventionera upp till 100
procent av deltagarens premie (upp till och med garantinivå). Bonusen
betalas ut vid två tillfällen om vardera 50 procent under optionernas
löptid.

Emissionsbemyndigande
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före
nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier i den mån sådan
emission kan ske utan ändring av bolagsordningen. Emission ska kunna
ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom
beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier
kunna ges ut vid nyemission av aktier som motsvarar tio procent av
det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för
utnyttjandet av bemyndigandet.

För mer information, vänligen kontakta:
Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 maj 2019, kl. 16.25 CEST.

Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt
fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande
på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en
investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar.
Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med
uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst
på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 31 mars 2019 ägde
Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 15,7
MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november
2018. Läs mer på www.nyfosa.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nyfosa-ab/r/kommunike-fran-nyfosa-ab-s-arssta...
https://mb.cision.com/Main/17648/2807693/1041003.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.