Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-06

Oasmia Pharmaceutical AB: Oasmias företrädesemission övertecknad

Det preliminära utfallet i företrädesemissionen i Oasmia Pharmaceutical AB
(publ) (?Oasmia? eller ?Bolaget?), vars teckningsperiod avslutades den 4
december 2019, visar att 198 329 980 aktier tecknats i företrädesemissionen
med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 99,5 procent av
företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget mottagit anmälningar om att
teckna 78 277 041 aktier utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar
cirka 39,3 procent av företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed
övertecknad.

?Jag är mycket nöjd med utfallet i företrädesemissionen samt är tacksam för
det stöd vi fått från våra aktieägare. Jag är imponerad av Oasmias
ledningsgrupps prestationer, då de under press visat marknaden deras
förmåga att utveckla Oasmia till en kommersiell organisation med en
spännande framtida agenda?, kommenterar styrelseordförande Jörgen Olsson.

Det preliminära utfallet i Oasmias företrädesemission, vars teckningsperiod
löpte från och med den 20 november 2019 till och med den 4 december 2019,
visar att 198 329 980 aktier tecknats i företrädesemissionen med stöd av
teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 99,5 procent av
företrädesemissionen. Av dessa har 22 500 000 aktier, genom det tidigare
kommunicerade teckningsåtagandet, tecknats av Per Arwidsson genom Arwidsro
Investment AB via kvittning. Därutöver har Bolaget mottagit anmälningar om
att teckna 78 277 041 aktier utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar
cirka 39,3 procent av företrädesemissionen. Därmed har totalt 276 607 021
aktier tecknats och anmälts för teckning i företrädesemissionen, vilket
motsvarar cirka 138,8 procent av företrädesemissionen. Företrädesemissionen
är därmed övertecknad.

Oasmia kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 399 MSEK före
avdrag för kostnader relaterade till företrädesemissionen. Genom
företrädesemissionen kommer Oasmias aktiekapital att öka med 19 927 535,2
SEK från 24 909 419,4 SEK till 44 836 954,6 SEK genom nyemission av 199 275
352 nya aktier. Det totala antalet aktier kommer att uppgå till 448 369
546 efter att företrädesemissionen registrerats.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas
aktier i enlighet med de principer som anges i det prospekt Oasmia
offentliggjorde den 19 november 2019. Som bekräftelse på tilldelning av
aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnota att
skickas omkring den 10 december 2019. Tecknade och tilldelade aktier ska
betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.
Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet
med förvaltarens rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att
meddelas.

Slutgiltigt utfall beräknas komma att offentliggöras den 10 december 2019.
Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är den 16 december
2019. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm
omkring den 18 december 2019.

Rådgivare
ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare till Oasmia och Hannes Snellman
är legal rådgivare till Oasmia i samband med företrädesemissionen. Baker
McKenzie är legal rådgivare till ABG Sundal Collier i samband med
företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Urban Ekelund, IR-chef Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com

Denna information utgör insiderinformation i enlighet med EU:s
marknadsmissbruksförordning 596/2014 som Oasmia Pharmaceutical AB är
skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är
angiven av Oasmia Pharmaceutical AB:s nyhetsdistributör GlobeNewswire vid
publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en ny
generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi.
Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar
innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse
med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad
biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen
bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är
noterad på Nasdaq Stockholm (OASM) och Frankfurt Stock Exchange (OMAX.GR).

Vikitig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande
kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts
eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala
restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda
detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga
regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett
erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper
i Oasmia i någon jurisdiktion, varken från Oasmia eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av företrädesemissionen ska göras på
grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget. Sådan
information har inte oberoende kontrollerats av ABG Sundal Collier AB.
Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som
bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En
investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta
pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende
att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri
får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett
undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities
Act från 1933 (?Securities Act?), och får inte erbjudas eller säljas i USA
utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en
transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act.
Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i
USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i
USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan
jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av
denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan
åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare
registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning
(EU) 2017/1129 (?Prospektförordningen?) och har inte blivit godkänt av
någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende
företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättas av
Bolaget och prospektet har granskats och godkännas av Finansinspektionen
samt offentliggjorts på bland annat Oasmias hemsida.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material
avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering
eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast
tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ?kvalificerade
investerare? som är (i) personer som har professionell erfarenhet av
verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av
?professionella investerare? i artikel 19(5) i den brittiska Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (?Ordern?);
eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel
49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ?relevanta
personer?). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande
avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och
kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är
relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta
pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser
Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets
framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter,
förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka
Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser
historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som
?anser?, ?förväntar?, ?förutser?, ?avser?, ?uppskattar?, ?kommer?, ?kan?,
?förutsätter?, ?bör? ?skulle kunna? och, i varje fall, negationer därav,
eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta
pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras
på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som
reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte
garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa
antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för
risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många
olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de
framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och
andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen
avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller
underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade
uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till
grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta
och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de
uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller
underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta
pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon
annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela
någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla
händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende
innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag
eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktst...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.