Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Obducat: Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020

Första kvartalet 1 januari - 31 mars 2020

· Intäkterna uppgick till 19,6 MSEK (28,8)

· Rörelseresultatet uppgick till -0,9 MSEK (3,2)

· Resultat före skatt uppgick till 1,8 MSEK (1,4)

· Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,02)

· Kassaflöde efter investeringar uppgick till -20,1 MSEK (3,5)

· Orderingången uppgick till 2,1 MSEK (8,1)

· Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 34,5 MSEK (82,3)

· Styrelsen har beslutat att senarelägga årsstämman från den 25 maj
till den 10 juni kl. 14.00.

Kommentar från koncernchefen

Marknadsutveckling

Orderingång för första kvartalet uppgick till 2,1 MSEK vilket är under
förväntan. Skälet till den lägre orderingången är hänförlig till
konsekvenserna av spridningen av Coronaviruset.

Flertalet kundprojekt har fortgått men med en klart lägre
aktivitetsnivå till följd av bland annat kortidspermitteringar och
nedstängda faciliteter hos kunderna. Redan under februari månad valde
ett flertal kunder att skjuta fram sina investeringsbeslut till andra
halvåret 2020, men inga kundprojekt har per dags datum lagts ned. Det
finns ännu en osäkerhet i när och i vilken omfattning tidigare
kundprojekt kommer att återstartas men det finns en positiv attityd i
industrin.

Branschbedömare förväntar sig en viss nedgång i investeringarna för
2020 jämfört med tidigare bedömningar om en tillväxt om cirka 10% för
innevarande år. Minskningen i de förväntade investeringarna för 2020
kommer, enligt bedömningar, istället att göras under nästa år varför
en kraftigare tillväxt förväntas för 2021. En ny "all time high"
förväntas fortfarande inträffa 2023.

Vid slutet av rapportperioden uppgick orderstocken till 34,5 MSEK
vilket till övervägande delen skall levereras under 2020.

Vi är fortsatt övertygade om att integrering av nanoteknik i nya
produkter kommer att öka och drivkraften kommer från ett antal
globala Megatrends. Intresset från aktörer inom applikationsområdet
medicinsktekniska komponenter har ökat. Kundprojekt avseende
uppgradering av

maskin för tillverkning av medicinska plåster är fortfarande aktivt.
Projekt med fokus på DNA analys såväl som strukturerade ytor för
användning vid kirurgiska ingrepp har under första kvartalet tagit
initiala steg mot kommersialisering.

Även inom applikationsområdet optiska och fotoniska komponenter ökar
intresset vilket bekräftats ytterligare med positiv respons från
Obducats deltagande vid Photonics West 2020 konferens under första
kvartalet.

Bolaget lägger stort fokus vid att öka närvaron och interaktionen med
kunderna dels genom förstärkning av organisationen dels genom ökad
extern kommunikation. Dessa aktiviteter pågår men får, under
nuvarande omständigheter, temporärt anpassas i omfattning. För att
underbygga investeringen i en första pilotlinje i Lund läggs dessutom
vikt vid att säkra ytterligare order avseende lågvolymtillverkning.
Pilotlinjen kan användas för demonstrationsändamål men även för att
erbjuda kunderna just lågvolymtillverkning som en tjänst. Första
testordern för utvärdering erhölls under första kvartalet och
planeras att levereras till sommaren 2020.

Innovation

Innovation är en av Obducats viktiga strategiska hörnpelare för att
skapa framtida tillväxt och ökad konkurrenskraft. Utvecklingsarbetet
fokuserat på produktplattform för bland annat de integrerade
litografisystemen har aktiverats med målet att kunna marknadslanseras
under 2020. Vi ser fortsatt mycket goda affärsmöjligheter för denna
nya produktplattform vilken både kommer att bredda produktportföljen
såväl som att öka Obducats totala marknadspotential.

Lönsamhet

Resultatet före skatt för första kvartalet uppgick till 1,8 MSEK
vilket är mycket positivt. Vi har sett en viss förskjutning av
intäkter till andra kvartalet till följd av Coronasituationen. I
syfte att begränsa virusutbrottets negativa påverkan vidtogs åtgärder
redan i mitten av mars och i nuläget gäller reducerad arbetstid
(korttidsarbete), både i Sverige samt i Tyskland.
Produktionspersonalen i Tyskland omfattas för närvarande inte av
reducerad arbetstid då det är fullt fokus på att leverera
inneliggande orders till våra kunder.

Utblick

Branschexperter spådde fortsatt tillväxt under 2020, men i skrivandes
stund befinner vi oss mitt i en global kris till följd av
Coronasituationen. De ekonomiska implikationerna är naturligtvis
mycket svåra att förutsäga. Det är dock min bedömning, mot bakgrund
av den information vi har tillgänglig idag, att vår bransch inte
kommer att uppleva en kraftig nedgång till följd av Coronaviruset,
men heller inte den uppgång som vi tidigare förväntade oss under
2020. Vi ser att flertalet kunder har, trots svåra förhållanden,
upprätthållit en viss aktivitetsnivå i kundprojekten. I det längre
tidsperspektivet så är utsikterna positiva för halvledarindustrin och
därmed är också den långsiktiga marknadspotentialen för Obducat
fortsatt god. I takt med en bredare integrering av nanoteknik inom
applikationsområden såsom medicinsktekniska- såväl som optiska och
fotoniska komponenter kommer också behovet av utökad
produktionskapacitet vilket utgör tillväxtmöjligheter inom ramen för
den förväntade positiva marknadsutvecklingen för 2021 och framåt till
den "all time high" som prognosticeras för 2023. Vårt mål är att
lyckas med att ta tillvara på den tillväxtmöjlighet som vi står inför
och steg för steg öka orderingång, omsättning och lönsamheten i
Obducat.

Patrik Lundström, Koncernchef

Försäljning och marknad

Under första kvartalet har koncernen erhållit order avseende ett
utvärderingsprojekt inom vilket Obducat kommer att använda sin
patenterade NILteknik för att producera en förserie av optiska
komponenter. Vid framgångsrikt slutförande är det kundens avsikt att
ingå ett längre leveransavtal med Obducat avseende kontinuerlig
produktion av optiska komponenter. Därutöver har orderingången
utgjorts av mindre orders avseende service och support samt
uppgraderingar av existerande kundinstallationer.

Orderingången för det första kvartalet 2020 uppgick till 2,1 MSEK
(8,1). Skälet till den lägre orderingången är hänförlig till
konsekvenserna av spridningen av Coronaviruset. Redan under februari
månad valde ett flertal kunder att skjuta fram sina
investeringsbeslut till andra halvåret 2020. Orderstocken uppgick
vid rapportperiodens utgång till 34,5 MSEK (82,3).

Intäkter och resultat

Koncernens intäkter under första kvartalet uppgick till 19,6 MSEK
(28,8). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 9,4 MSEK (15,7)
vilket motsvarade 48% (54%) bruttomarginal Rörelseresultatet för
första kvartalet uppgick till -0,9 MSEK (3,2), vilket belastats med
avskrivningar uppgående till 2,6 MSEK (2,8). Periodens resultat före
skatt var 1,8 MSEK (1,4). Periodens resultat per aktie uppgick till
-0,01 SEK (-0,02).

Finansiering och likviditet

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,4 MSEK att
jämföra med 0,1 MSEK vid årets början.

Kundfordringarna uppgick per den 31 mars 2020 till 10,0 MSEK (7,3).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första
kvartalet till -19,2 MSEK (4,3). Förändring av rörelsekapital var
under första kvartalet -19,4 MSEK (-1,4). Det totala kassaflödet för
perioden för det första kvartalet uppgick till 0,3 MSEK (-0,5).

Under första kvartalet har bolaget återbetalat 8 MSEK av den
kortsiktiga rörelsekrediten om 10 MSEK som bolaget tog upp i oktober
2019.

Företrädesemissionen, som avslutades i december 2019, tecknades till
ca 98,9 procent. Likviden om 32,1 MSEK, före emissionskostnader, har
erhållits under första kvartalet.

Investeringar

Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att
upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de
produkter och processer som koncernen erbjuder marknaden.

Koncernens investeringar uppgick till 0,9 MSEK (0,8) under första
kvartalet. Investeringarna fördelas på immateriella
anläggningstillgångar med 0,8 MSEK (0,7) och materiella
anläggningstillgångar med 0,1 MSEK (0,1).

Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38
(International Accounting Standards). Balanserade utvecklingsarbeten
avser främst arbete med utveckling av maskinplattformar samt
processer och tekniker för maskinernas drift och funktion.

Forskning och utveckling

Under första kvartalet har utvecklingsaktiviteterna huvudsakligen
varit fokuserade på slutförandet av vidareutvecklingen av Eitre Large
Area och därtill knuten processutveckling, plattformsdefinition av
det integrerade litografisystemet samt standardiseringsarbetet
avseende produktplattformen i Obducat Europe GmbH.

Första kvartalets resultat har belastats med -2,5 MSEK (-3,8) avseende
forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade
avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 0,8 MSEK (0,7).

Bolaget är involverat i ett flertal externt delfinansierade
utvecklingsprojekt såsom;

? ARCIGS-M syftar till utvecklingen av ultra-tunna, högeffektiva
solceller inriktade mot byggnadsindustrin. Målsättningen är en
väsentlig kostnadsreduktion genom minskad materialåtgång och en
samtidig effektivitetsökning i solcellen.

? "Högpresterande kostnadseffektiva fotoelektriska
biosuperkondensatorer med reproducerbar tillverkning i industriell
skala". Syftet med projektet är att realisera den allra första
bio-solpanelen med målet att ersätta komplexa och ineffektiva
solceller med enkla och effektiva biosolcellssystem.

? NARCISO avser att utnyttja den naturliga instabiliteten hos tunna
fasta filmer för att bilda komplexa mönster och nano-arkitekturer
baserade på halvledarmaterial. Metoder och strukturer kommer att
optimeras mot utnyttjandet i två huvudområden av applikationer, den
första är fotoniska komponenter (t.ex. antireflektionsbeläggningar,
färgfilter, slumpmässiga lasrar, kvantemitterare) och den andra är
mikrofluidiska komponenter för mätning av bio/kemiska koncentrationer
samt för vattenfiltrering. ? Biobarriers - ett samarbete mellan
Research Center for Biointerfaces, Malmö Universitet och 13 företag
för att försöka hitta lösningar som förbättrar hälsa och läkning
genom att upprätta en "verktygslåda" för att få fram bland annat
hållbara preparat och krämer för sårläkning, hindra att läget
förvärras för skadade barriärer i kroppen, utforska och reglera
bakteriefloran på hud och slemhinnor m.m.

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.