Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-30

Oboya Horticulture Industries AB: Idag inleds teckningsperioden i Oboyas företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA
ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION
DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA
PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER
ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Oboya Horticulture Industries AB (?Oboya? eller ?Bolaget?)
beslutade den 9 oktober 2019, med stöd av bemyndigandet från extra
bolagsstämman den 15 augusti 2019, om en nyemission av högst 11 457 807
aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare
(?Företrädesemissionen?). Idag inleds teckningsperioden i
Företrädesemissionen, i vilken även allmänheten har möjlighet att teckna.

?Oboya har sedan 2014 blivit en internationell koncern med egna
produktionsenheter i Asien, Europa och Afrika och gått från en omsättning
om 184 MSEK till 534 MSEK år 2018. Volymtillväxt har medvetet prioriterats
framför lönsamhet. Sedan jag tog över som VD i maj 2018 har Oboya initierat
en strategisk plan som har inneburit att flera lönsamhetsförbättrande
åtgärder har implementerats. Som en effekt av detta har Oboya under de
första nio månaderna 2019 uppnått en EBITDA om 37 MSEK och ett
nettoresultat om 14 MSEK, vilket är det högsta i Bolagets historia. För att
ytterligare ta ett steg mot vårt långsiktiga mål att uppnå en nettomarginal
om 5-7 procent genomför vi nu Företrädesemissionen som kommer att stärka
vår balansräkning och minska våra finansiella kostnader?, säger VD Rober
Wu.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Oboya cirka 41,2 MSEK
före avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 5,0
MSEK. I samband med Företrädesemissionen har Oboya erhållit
teckningsförbindelser från VD Robert Wu genom närstående bolag och
styrelseledamöterna Joachim von Schéele, Jan Fuglerud och Wenge Fu antingen
genom närstående eller närstående bolag om cirka 16,3 MSEK, motsvarande
39,5 procent av Företrädesemissionen.  Därutöver har Bolaget ingått avtal
med externa investerare om emissionsgarantier om cirka 16,7 MSEK,
motsvarande 40,5 procent av Företrädesemissionen.

Den som på avstämningsdagen den 28 oktober 2019 var införd i den av
Euroclear Sweden AB för Oboya förda aktieboken äger företrädesrätt att
teckna nya aktier av serie B i Företrädesemissionen i relation till
tidigare innehav. En (1) befintlig aktie av serie B på avstämningsdagen
berättigar till en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar
till teckning av (1) ny aktie av serie B. Teckningskursen i
Företrädesemissionen uppgår till 3,60 SEK per aktie.

Tidplan för Företrädesemissionen

Teckningsperiod 30 oktober ? 14 november 2019
Handel med teckningsrätter 30 oktober ? 12 november 2019
Handel med BTA 30 oktober ? omkring v. 49 2019
Offentliggörande av utfall Omkring den 19 november 2019

Prospekt

Ett EU-tillväxtprospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar
avseende Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget, finns
tillgängligt tillsammans med informationsfolder och anmälningssedlar på
Bolagets och emissionsinstitutets hemsidor (www.oboya.se

och www.aqurat.se

).

Investerarträffar
Bolagets VD Robert Wu presenterar Oboya vid nedanstående tillfällen under
teckningsperioden.

Stora Aktiedagen Göteborg
Datum: 4 november 2019 kl. 09:20 ? 09:50
Plats: Mässans Gata 24, entré via Hotel Gothia Towers (sal G2)
Anmälan:
https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen-goteborg-2019

Evenemanget kommer att sändas live via www.aktiespararna.se/tv/live

och dagen efter läggs alla presentationer upp på
www.aktiespararna.se/tv/evenemang

.

Investerarlunch Augment Stockholm
Datum: 7 november 2019 kl. 12:00 ? 13:00
Plats: Kontoret Nybroviken, Birger Jarlsgatan 2
Anmälan: info@augment.se

Investerarkväll Augment Stockholm
Datum: 11 november 2019 kl. 18:30 ? 19:00
Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16
Anmälan: info@augment.se

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå KB är
legal rådgivare till Oboya i samband med Företrädesemissionen. Aqurat
Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 86 159 6983 5999
E-post: robert.wu@oboya.cc
Hemsida: www.oboya.se

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North
Growth Market. Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Om Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture har som mål att utvecklas till en världsledande
totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter till
odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö.
Produktion sker i fabriker i Kina, Vietnam, Polen och Kenya. Mer
information om bolaget finns på www.oboya.se

.

ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA, AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING
ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS
ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA,
AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE,
SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER
DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA
PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER
UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET
ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA
SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.

Bilaga

* Pressmeddelande - Idag inleds teckningsperioden i Oboyas
företrädesemission

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.