Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Odd Molly: Kommuniké från årsstämma 2019 i Odd Molly International AB (publ)

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 7 maj 2019

Vid årsstämma i Odd Molly International AB (publ) idag, den 7 maj
2019, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och
balansräkning för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade att ingen
utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2018. Styrelse och VD
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan
suppleanter och omvalde styrelseledamöterna Mia Arnhult, Patrik
Tillman, Elin Ryer och Anna Frick. Som ny styrelseledamot valdes
Johan Mark. Kia Orback Pettersson och Jacob Wall som hade avböjt
omval lämnade styrelsen i samband med årsstämman. Till styrelsens
ordförande omvaldes Patrik Tillman. Stämman beslutade vidare, i
enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 215 000
kr (tidigare 195 000 kr) till styrelsens ordförande samt med 150 000
kr (tidigare 135 000 kr) vardera till styrelsens ledamöter, varmed
det totala arvodet uppgår till 815 000 kr (tidigare 870 000 kr).
Inget arvode ska utgå för utskottsarbete.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes till
bolagets revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls
2020. Stämman beslutade att arvode till revisorerna utgår enligt
godkänd räkning.

Stämman fattade även beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare samt att fastställa den procedur för inrättande av
valberedning inför årsstämman 2020 som beslutades av årsstämman 2018.

Stämman fattade också beslut om att ändra bolagets bolagsordning så
att gränserna för bolagets aktiekapital ändras från lägst 500 000 och
högst 2 000 000 kr till lägst 1 000 000 och högst 4 000 000 kr (§ 4 i
bolagsordningen), samt att bolagets antal aktier ändras från lägst 5
000 000 och högst 20 000 000 till lägst 10 000 000 och högst 40 000
000 (§ 5 i bolagsordningen).

Stämman fattade vidare beslut om att godkänna den av styrelsen
föreslagna företrädesemissionen varigenom bolagets aktiekapital ska
ökas med högst 594 622,2 kronor genom nyemission av högst 5 946 222
aktier ("Företrädesemissionen"). En (1) befintlig aktie ska berättiga
till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter ska berättiga
till teckning av två (2) nya aktier. Teckningskursen uppgår till 4,2
kr per aktie och ska erläggas genom kontant betalning eller genom
kvittning av fordran på bolaget. Avstämningsdag för rätten att delta
i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 24 maj 2019.
Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske under perioden 28 maj -
11 juni 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.

Slutligen beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, inom ramen
för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under
tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av
aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får
motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 10 procent, baserat på
det totala aktiekapitalet i bolaget efter registrering av beslutet
fattat vid årsstämman beräknat som om Företrädesemissionen
fulltecknas.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Tillman, styrelsens ordförande

+46 733 50 61 20

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer
mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs via egna
kanaler samt via egna säljare och externa agenter och licenstagare
till återförsäljare. En ökande andel av försäljningen kommer från Odd
Mollys egna kanaler, främst från bolagets webbshop, som når cirka 40
länder. Bolaget har även egna fysiska butiker samt butiker som drivs
av partners på utvalda marknader. Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq
Stockholm, small cap.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida
www.oddmolly.com under "press". Odd Molly har även ett eget
nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga
verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/odd-molly/r/kommunike-fran-arsstamma-2019-i-o...
https://mb.cision.com/Main/495/2805829/1039047.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.