Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-21

Odd Molly: Odd Molly offentliggör prospekt samt datum för investerarträffar inför företrädesemission

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 21 maj 2019

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller
indirekt, i eller till USA (inkluderat District of Columbia) ("USA"),
Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz,
Hongkong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där publicering,
distribution eller offentliggörande är otillåten, kräver
registrerings- eller andra åtgärder utöver dem som följer av svensk
rätt eller är föremål för legala restriktioner.

Odd Molly International AB ("Odd Molly" eller "Bolaget") har upprättat
ett prospekt avseende förestående nyemission av aktier med
företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, vilken
offentliggjordes den 5 april 2019 och beslutades av årsstämman den 7
maj 2019 ("Företrädesemissionen"). Prospektet finns nu tillgängligt
på Bolagets hemsida (corporate.oddmolly.com) och Mangolds hemsida
(www.mangold.se) samt kommer att göras tillgängligt på
Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Anmälningssedlar och annan information kring Företrädesemissionen
kommer att göras tillgängligt på Bolagets samt Mangolds hemsida från
och med den 28 maj 2019 när teckningsperioden inleds. Avstämningsdag
för erhållande av teckningsrätter är den 24 maj 2019 och sista dag
för handel inklusive rätt till teckningsrätter är den 22 maj 2019.

Investerarträffar

I samband med Företrädesemissionen kommer Odd Molly att delta på
investerarträffar i Stockholm och Malmö.

3 juni 2019, Mangold Insights Investerardag

Styrelseordförande Patrik Tillman, VD Jennie Högstedt Björk och CFO
Johanna Palm presenterar 12.40-13.00

Scandic Anglais, Stockholm

4 juni 2019, Mangolds Malmökontor

Styrelseordförande Patrik Tillman och CFO Johanna Palm presenterar
17.00-17.30

Hamngatan 4, Malmö

Anmälan till investerarträffarna görs till oddmolly@mangold.se.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Walthon
Advokater AB är legal rådgivare till Odd Molly i samband med
Företrädesemissionen.

Viktig information om LEI och NID

Som en följd av MiFID II/MIFIR, behöver alla juridiska och fysiska
personer ett LEI-nummer (Legal Entity Identifier) respektive
NID-nummer (Nationellt ID) för att kunna genomföra
värdepapperstransaktioner efter den 3 januari 2018. Ett LEI-nummer är
en global identifieringskod för juridiska personer och NID är en
global identifieringskod för fysiska personer. Investerare som vill
ansöka om teckning av aktier utan företrädesrätt måste skaffa ett LEI
för juridiska personer och fysiska personer måste ta reda på sin
NID-kod. Mangold har rätt att bortse från teckningsanmälningar, utan
något ansvar gentemot ansökande person, om ett LEI eller NID
(beroende på vad som är tillämpligt) inte har tillhandahållits vid
teckningsanmälan.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Tillman, styrelsens ordförande

+46 733 50 61 20

Johanna Palm, CFO och vice VD

+46 760 10 24 55

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB
är skyldigt att offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 maj 2019 kl.
15:00 CEST.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Odd Molly.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier ("BTA") eller
nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon
amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller
tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA eller nyemitterade
aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United
States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller
enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något
annat land där Företrädesemissionen eller distribution av
pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller
förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att
någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.
Pressmeddelandet, liksom prospektet, anmälningssedeln och andra till
Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte
distribueras till eller inom någon sådan jurisdiktion.

Bolaget har inte ansökt om godkännande av något erbjudande till
allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta
pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet ("EES") än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan
därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad
investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/71/EG ("Prospektdirektivet") eller (ii) någon som faller under
artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Odd Mollys aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer",
"bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information.
Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända
som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör
inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och
de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande
gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse
därom. Odd Molly lämnar inga utfästelser om att offentliggöra
uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information,
framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som
följer av tillämplig lagstiftning.

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer
mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs via egna
kanaler samt via egna säljare och externa agenter och licenstagare
till återförsäljare. En ökande andel av försäljningen kommer från Odd
Mollys egna kanaler, främst från bolagets webbshop, som når cirka 40
länder. Bolaget har även egna fysiska butiker samt butiker som drivs
av partners på utvalda marknader. Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq
Stockholm, small cap.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida
www.oddmolly.com under "press". Odd Molly har även ett eget
nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga
verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/odd-molly/r/odd-molly-offentliggor-prospekt-s...
https://mb.cision.com/Main/495/2820644/1049259.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.