Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-14

Odd Molly: Odd Mollys nyemission övertecknad - tillförs cirka 25 MSEK

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 14 juni 2019

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller
indirekt, i eller till USA (inkluderat District of Columbia) ("USA"),
Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz,
Hongkong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där publicering,
distribution eller offentliggörande är otillåten, kräver
registrerings- eller andra åtgärder utöver dem som följer av svensk
rätt eller är föremål för legala restriktioner.

Odd Molly International AB ("Odd Molly" eller "Bolaget") har slutfört
den företrädesemission vilken offentliggjordes den 5 april 2019 och
som beslutades av årsstämman den 7 maj 2019 ("Företrädesemissionen").
Cirka 85,2 procent av emissionen tecknades med stöd av
teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande cirka
15,2 procent av emissionen mottagits för teckning utan stöd av
teckningsrätter. Totalt tecknades således cirka 100,4 procent. Då
Företrädesemissionen övertecknats kommer inga emissionsgarantier att
tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25
MSEK före emissionskostnader.

"Vi är glada för det stöd och förtroende både befintliga och nya ägare
visar Odd Molly i och med den övertecknade nyemissionen. De cirka 25
MSEK som tillförs bolaget ger förbättrade förutsättningar att
fortsätta driva de omfattande åtgärder som pågår för att stärka
varumärket, ytterligare utveckla den digitala försäljningen och
minska komplexitet och driftskostnader", kommenterar Johanna Palm,
CFO och vice VD i Odd Molly.

Totalt tecknades 5 064 938 aktier med stöd av teckningsrätter och
därutöver har 881 284 aktier tilldelats utan stöd av teckningsrätter.
Tilldelning av de nya aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som
angivits i prospektet. Besked om sådan tilldelning meddelas separat.
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier erhåller besked om
tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Odd Molly med 594
622,20 SEK genom utgivande av 5 946 222 aktier. Efter registrering av
nyemissionen kommer aktiekapitalet i Bolaget uppgå till 1 486 556,50
SEK och antalet aktier till 14 865 555.

Registrering hos Bolagsverket av stamaktier som tecknats med stöd av
teckningsrätter beräknas ske omkring vecka 25, 2019. Registrering hos
Bolagsverket av stamaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter
beräknas ske omkring vecka 26, 2019.

Sista dagen för handel med betalda tecknade aktier ("BTA") beräknas
vara omkring vecka 25, 2019 för BTA 1 och omkring vecka 26, 2019 för
BTA 2. Nya stamaktier som tecknats med respektive utan stöd av
teckningsrätter beräknas börja handlas på Nasdaq Stockholm omkring
vecka 26 respektive vecka 27, 2019.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Walthon
Advokater AB har agerat legal rådgivare till Odd Molly i samband med
Företrädesemissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Patrik Tillman, styrelsens ordförande

+46 733 50 61 20

Johanna Palm, CFO och vice VD

+46 760 10 24 55

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14
juni 2019 kl. 13:00 CEST.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande
utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller
teckna, några värdepapper i Odd Molly i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva
värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i
USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities
Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan
registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte
offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt,
till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz,
Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där
offentliggörande, publicering eller distributionen av informationen
skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Inbjudan till berörda
personer att teckna aktier i Odd Molly sker endast genom det prospekt
som hålls tillgängligt på Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com.

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer
mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs via egna
kanaler samt via egna säljare och externa agenter och licenstagare
till återförsäljare. En ökande andel av försäljningen kommer från Odd
Mollys egna kanaler, främst från bolagets webbshop, som når cirka 40
länder. Bolaget har även egna fysiska butiker samt butiker som drivs
av partners på utvalda marknader. Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq
Stockholm, small cap.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida
www.oddmolly.com under "press". Odd Molly har även ett eget
nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga
verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/odd-molly/r/odd-mollys-nyemission-overtecknad...
https://mb.cision.com/Main/495/2840821/1062742.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.