Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-21

Ortoma: Bokslutskommuniké 2019

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed
rapport för verksamhetsåret 2019.

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2019-01-01 - 2019-12-31)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 729 452 SEK
(-7 581 411).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,62 SEK (-0,48) före
utspädning och -0,54 SEK (-0,48) efter utspädning.

· Soliditeten uppgick till 96,6 % (82,2 %).
Fjärde kvartalet (2019-10-01 - 2019-12-31)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 878 049 SEK
(-1 244 650).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,18 SEK (-0,08) före
utspädning och -0,16 SEK (-0,08) efter utspädning.

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 18 018 982 aktier
per 2019-12-31.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Med Bolaget eller Ortoma avses Ortoma AB med organisationsnummer
556611-7585.

Väsentliga händelser under 2019

Första kvartalet

· Strategin att ta Ortoma Treatment Solution (OTS) till marknaden
med en industriell samarbetspartner ligger som tidigare kommunicerats
fast. Bolaget har arbetat aktivt med olika möjligheter inom ramen för
denna strategi och för dessutom diskussioner med flera parter. Som
ett led i detta arbete genomfördes under Q4 2018 och Q1 2019 ett
antal live-demonstrationer för industriella aktörer baserade i Europa
och USA. Resultaten av dessa demonstrationer är att diskussionerna
fördjupades, under inledningen av 2019, med de aktörer som visat
intresse att inleda samarbete med bolaget.

· Bolaget har även knutit kontakt med en industriell aktör baserad i
Asien med ett dotterbolag i England och OTS demonstrerades under
början av 2019 för dessa aktörers exekutiva företagsledningar.

· Under kvartalet utfördes operationer vid två sjukhus vid ett
flertal tillfällen. Detta generade ytterligare erfarenhet av
användning av OTS i klinisk miljö. Systemet uppdaterades baserat på
dessa erfarenheter. Under slutet av kvartalet lanserades OTS med stöd
för implantat från DePuy Synthes. Denna version av OTS innehåller
stöd för ocementerade implantat.

· Vidare genomfördes livedemonstrationer av OTS för en svensk klinik
som visat intresse att upphandla OTS. Denna klinik har beslutat att
gå vidare genom att utföra ett antal pilotoperationer under hösten
2019 innan slutligt beslut att upphandla OTS tas.

· Under kvartalet fick Ortoma ytterligare patent utfärdat av US
Patent and Trademark Office (USPTO). Patentet rör bolagets innovativa
operationssystem Ortoma Treatment Solution (OTS), vilket enkelt kan
integreras i de processer och rutiner som idag används vid
operationer, och som möjliggör att på ett optimalt sätt positionera
implantat i patienten under operationen. Det beviljade patentet
kompletterar bolagets patentskydd för OTS i USA och omfattar alla
typer av ortopediska implantat.

Andra kvartalet

· Ortoma tecknade ett exklusivitetsavtal med ett europeiskt bolag,
som har kinesiska ägarintressen. Med avtalet förband sig Ortoma att
fram till 30 juni 2019 inte inleda diskussioner eller förhandlingar
med andra bolag med huvudkontor i Asien. Avtalet gav motparten
möjlighet att fortsätta utvärdera Ortomas teknik och förhandla om
kommersiella villkor med en begränsad exklusivitet.
Avsiktsförklaringen innebar att Ortoma var fri att fortsätta
diskussioner med bolag som har huvudkontor utanför Asien.

· Elisabeth Liljensten avgick ur styrelsen på egen begäran
· Ortoma AB meddelade i april månad att bolagets årsstämma
senareläggs och blev planerad att hållas den 28 juni 2019 i Göteborg.

· Ortoma AB utsåg i maj månad MedWorld Advisors
(www.medworldadvisors.com) till M&A-rådgivare (dvs. rådgivare vid
företagstransaktioner) för att bistå bolaget och styrelsen med
hantering, utvärdering av, samt förhandlingar med, eventuella
uppköpare eller industriella samarbetspartners.

· Ortoma AB höll den 28 juni 2019 årsstämma och de antagna besluten
och riktlinjerna i sin helhet finns tillgängliga hos Ortoma.

Tredje kvartalet

· Ortoma hade under en tid ett exklusivitetsavtal med ett europeiskt
bolag, som har kinesiska ägarintressen. Med avtalet förband sig
Ortoma att fram till 30 juni 2019 inte inleda diskussioner eller
förhandlingar med andra bolag med huvudkontor i Asien. Efter en
preliminär utvärdering indikerade Ortomas M&A-rådgivare att båda
bolagen saknar den globala närvaro som krävs för att ge maximal
avkastning från en världsomspännande investering och/eller ett
marknadsavtal. Ortoma kommer under den omedelbara framtiden fortsätta
dialoger med potentiella industriella samarbetspartners (inklusive
förut nämnda europeiska bolag) på icke-exklusiv basis. Detta
möjliggör en fortsatt dialog mellan parterna samtidigt som Ortomas
M&A-rådgivare kan fortsätta utvärdera både regionala och globala
kommersialiserings- och M&A-alternativ.

· Ortomas M&A-rådgivare representerade under tredje kvartalet Ortoma
vid en konferens i USA för beslutsfattare från världens största
medicinteknikföretag. Vid konferensen kunde de både fördjupa tidigare
relationer och skapa nya. Sammantaget upparbetades ett flertal
möjligheter att fortsätta strategin att skapa globala
kommersialiserings- och M&A-alternativ.

· Ett steg i diskussioner med potentiella samarbetspartners är
demonstrationer av Ortoma Treatment Solution. I ett första skede görs
detta hos Ortoma och i ett andra skede på ett sjukhus där systemet
används vid operationer. Under kvartalet har demonstrationer
genomförts både hos Ortoma och på sjukhus.

· Under kvartalet offentliggjordes en företrädesemission om cirka 70
MSEK.

Fjärde kvartalet

Under fjärde kvartalet tillfördes Ortoma cirka 70 MSEK, varav cirka 19
MSEK avsåg kvittning av brygglån, före emissionskostnader. Totalt
tecknades 206 658 A-aktier, motsvarande 99 procent av de erbjudna
A-aktierna, och 1 903 352 B-aktier, motsvarande 93 procent av de
erbjudna B-aktierna, med stöd av teckningsrätter. Därtill mottogs
teckningsanmälningar motsvarande 1 342 A-aktier och 1 613 416
B-aktier för teckning utan stöd av teckningsrätter.
Företrädesemissionen övertecknades således med 65 procent. Utöver
kvittning av brygglån betalades under kvartalet upplupen ränta med
586 174 kr. Brygglånen är därmed fullt återbetalda.

Händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång finns att rapportera.

VD Linus Byström kommenterar

Operationer

Ortoma genomför en så kallad kontrollerad lansering av OTS (Ortoma
Treatment Solution), vilket innebär att systemet under året har
använts av kirurger vid ett mindre antal kliniker. Dessa kliniker
samarbetar med Ortoma för att ge återkoppling av deras erfarenheter
av systemet, som sedan ligger till grund för anpassningar och
förbättringar. Operationerna syftar också till att samla data kring
OTS prestanda i klinisk miljö. Vi har fokuserat på två parametrar: a)
träffsäkerhet vid val av implantat före operation, och b) noggrannhet
vid placering av implantat under operation. Utifrån den data vi
samlat in kan vi konstatera att OTS har både hög träffsäkerhet vid
val av implantat och hög noggrannhet vid placering av implantat.
Sammantaget har det kliniska arbetet under året lagt grunden för att
vi skall kunna utöka lanseringen och inkludera fler kliniker som
använder OTS.

Innovationer och utveckling

Efter en serie operationer under inledningen av 2019 var slutsatsen
att planering med systemets planeringsmodul tog för lång tid. Vid
utvecklingen av den senaste versionen av systemet, OTS 4, som
inleddes under andra kvartalet, var prestanda därför ett fokusområde.
Vi har utvecklat en AI-modul (Artificiell Intelligens) som grund för
planeringen med Ortoma Plan. Utvecklingen av denna modul innebär att
tidsåtgången för kirurgen mer än halverats.

Uppdateringen av OTS med stöd av AI överträffar till och med våra högt
ställda ambitioner. En planering i 3D kan nu göras väsentligt
snabbare än tidigare. Vi ser att det medverkar till att kirurgen
konsekvent kan uppnå optimalt resultat vid behandlingen av patienten.
OTS 4 lanserades under fjärde kvartalet, och operationer med systemet
genomfördes framgångsrikt under årets sista månader. Automatiserad
planering av implantat med stöd av AI är världsunikt.

OTS har utvecklats som ett generellt operationssystem för planering
och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och
ryggkirurgi. Systemet har verifierats för höftledskirurgi, och bedöms
nu även efter anpassning kunna användas för andra led- och
ryggoperationer. Under fjärde kvartalet togs därför beslut att ta
steget vidare och påbörja arbetet att expandera OTS med en modul även
för ryggkirurgi. Expansionen är en följd av efterfrågan från en rad
globala marknadsaktörer och är också ett sätt att synliggöra OTS
skalbarhet. Arbetet är planerat att påbörjas under första halvåret
2020 och kommer att färdigställas efter att samarbete inletts med
industriell partner.

Samarbetspartner

Företagets strategi är att ta OTS till den globala marknaden
tillsammans med en eller flera industriella samarbetspartners, via
licenser eller uppköp av bolaget. Under första kvartalet utvärderade
bolaget ett antal M&A-rådgivare som kan assistera med detta arbete.
Valet föll slutligen på MedWorld Advisors, som är baserade i USA har
mångårig erfarenhet att skapa samarbeten och genomföra uppköp av
utvecklingsintensiva bolag.

I ett första skede hanterade MedWorld Advisors förhandlingar under ett
exklusivitetsavtal med ett europeiskt bolag med kinesiska
ägarintressen. Dessa förhandlingar mynnade under slutet av andra
kvartalet ut i rekommendationen för Ortoma att fortsätta utvärdera
både regionala och globala kommersialiserings- och M&A-alternativ.

Tillsammans med MedWorld Advisors arbetar vi enligt en planerad och
strukturerad process där vi under det tredje kvartalet breddade
kartläggningen av möjliga kommersialiseringsalternativ, bland annat
vid konferenser både i Europa och USA. Det gav oss kontakter med
viktiga nyckelpersoner och en fördjupad kunskap om intressenters
behov.

Under det fjärde kvartalet interagerade vi med nyckelpersoner hos ett
antal intressenter för att ytterligare förstå behov, inom deras
organisati...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.