Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-15

Oscar Properties Delårsrapport Januari-Juni 2022

Det andra kvartalet har präglats av en utmanande omvärld med flera makroekonomiska förändringar såsom högre räntor och oro på de finansiella marknaderna. Dessa förändringar drabbar förstås även Oscar Properties. Givet hur marknaden ser ut just nu, kommer det att vara utmanande att nå en genomsnittränta på 3 procent inom 18 månader som vi har kommunicerat. Vi anser dock fortsatt att vår nuvarande räntenivå inte riktigt reflekterar de förändringar vi har gjort i bolaget och kommer att fortsätta arbeta med att sänka våra räntekostnader.

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

På finansieringssidan så är vi dock trygga med vår förfallostruktur. Som exempel har vi vår nuvarande obligationsfinansiering med ett första förfall under april 2023. Resterande förfall ligger under senare delen av 2024. Bolaget befinner sig i rätt position med våra tillgångar då vi äger högavkastande fastigheter med stabila kassaflöden där hyresavtalen är indexreglerade, vilket innebär att hyror höjs i samma takt som inflationen. Det ger oss ett visst skydd mot räntehöjningar och säkerställer en bibehållen god avkastningsnivå. Givet de avtal som vi har nu och med nuvarande inflation, är vår bedömning att våra hyresintäkter kommer att öka med omkring 40 miljoner kronor på årsbasis under innevarande år.

En viktig pusselbit i bolagets verksamhet är att sätta våra hyresgäster i fokus, minska våra vakanser och därmed bygga en än starkare position som fastighetsförvaltare. Det är därför glädjande att vi nu ser resultat av detta arbete och att det andra kvartalet var det starkaste hittills vad gäller nyuthyrning. Med det sagt kan vi ändå bli bättre, vi är fortsatt ett ungt företag i vår förvaltningsaffär. Våra huvudprioriteringar är att förbättra rutinerna, ha kontroll på kostnaderna och fokusera på kassaflöde.

Oscar Properties fortsätter att jobba med att renodla verksamheten där vårt fokus är att ha en portfölj som är koncentrerad på våra kärnsegment såsom industri, lager/logistik och kontor. Vi har tidigare kommunicerat att vi skall avyttra fastigheter för omkring 200 miljoner kronor under detta år, men vi har redan nu avyttrat fastigheter för motsvarande 333 miljoner kronor inräknat fastigheter som har sålts efter kvartalets slut. De avyttrade fastigheterna förvärvades för 300 miljoner kronor under 2021. Dessa affärer ger oss möjlighet att fortsätta förvärva fastigheter som ger ännu bättre kassaflöde och som passar bättre in i vår portfölj. Vi kommer att fortsätta sälja under hösten för att frigöra likviditet att amortera på skuld och ytterligare stärka balansräkningen.

Vi har under kvartalet sålt våra villor i Skurusundet med förlust. Dessa villor köptes in för att bygga om till bostäder. Försenat detaljplanearbete samt vår nya affärsinriktning gjorde att vi beslutade att sälja dem och amortera på skuld istället. Sammantaget har detta i kombination med uppgörelsen med Brf Innovationen och avslutet av Planiaprojektet givit en negativ resultateffekt på 98 miljoner för det andra kvartalet.

Även framåt kommer vi att fokusera på uthyrning, skapa ännu bättre kassaflöde samt effektivisera och utveckla de fastigheter som inte levererat utifrån de avkastningskrav vi har idag. Vi kommer även fortsätta arbetet med att renodla vår portfölj och avyttra fastigheter som inte hör till våra kärnsegment för att kunna amortera vår skuld, stärka vår balansräkning och fokusera på förvärv som är i linje med vår strategi.

Utdrag ur vd Oscar Engelberts kommentar till delårsrapporten.

PERIODEN JANUARI-JUNI 2022

• Nettoomsättningen uppgick till 223,1 mkr (96,5).

• Driftnettot uppgick till 137,1 mkr (34,8).

• Värdeförändring fastigheter uppgick till 105,6 mkr (148,0).

• Rörelseresultatet uppgick till 118,2 mkr (94,3)

• Periodens resultat uppgick till 23,6 mkr (124,5).

• Resultat per stamaktie uppgick till 0,17 kronor (2,50).

• Likvida medel uppgick till 67,4 mkr (77,9).

• Soliditeten uppgick till 30,3 procent (28,2).

PERIODEN APRIL-JUNI 2022

• Nettoomsättningen uppgick till 107,6 mkr (68,9).

• Driftnettot uppgick till 69,1 mkr (22,9).

• Värdeförändring fastigheter uppgick till 86,3 mkr (96,9).

• Rörelseresultatet uppgick till 62,2 mkr (72,7)

• Periodens resultat uppgick till -9,8 mkr (60,1).

• Resultat per stamaktie uppgick till -0,07 kronor (1,50).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

• Oscar Properties har förvärvat tre industrifastigheter belägna i Uppsala, Norrköping och Linköping.
Köpeskillingen baseras på ett överenskommet fastighetsvärde om 159 miljoner kronor.

• Oscar Properties har avyttrat byggrätter i Sundsvall med en likviditetseffekt om 18 miljoner kronor. Affären
genomfördes i linje med strategin att fokusera på förvaltningsfastigheter.

• Oscar Properties har tecknat avtal om förvärv av fem logistik och industrifastigheter belägna i Falun, Hudiksvall,
Kumla, Tranås och Växjö till ett fastighetsvärde om 1 050 miljoner kronor.

• Oscar Properties har breddat sin geografiska närvaro genom ett förvärv av en kommersiell fastighet i Sarpsborg i
Norge till ett värde om 95 miljoner norska kronor.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

• Oscar Properties har avyttrat två handelsfastigheter i Helsingborg till ett värde om 333 miljoner kronor.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.oscarproperties.se

För frågor vänligen kontakta:
Per-Axel Sundström, CFO Oscar Properties Holding AB (publ),
Mail; per-axel.sundstrom@oscarproperties.se

Denna information är sådan information som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022 kl. 08.30 CET.

Denna information är sådan information som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-07-15 08:30 CEST.

Bifogade filer


Q2 2022 Oscar Properties Holding Kvartalsrapport Q2 20220715 FINAL

Författare MFN