Du är här

2018-02-09

Oscar Properties Holding AB (publ): Oscar Properties bokslutskommuniké, januari - december 2017

Vi lägger en tuff höst till handlingarna. En höst som innebär att vi
tyvärr inte når hela vägen fram till vår finansiella prognos.
Rörelseresultat för helåret uppgår till 386,0 mkr (före
värdeförändringar i förvaltningsfastigheter), varav 28,6 mkr i
kvartal 4. Det är förstås en besvikelse att vi inte nådde
försäljningsmålen.

Samtidigt är jag stolt över organisationens agerande. Under hösten
genomförde vi flera viktiga affärer, inte minst så förhandlade vi
fram ett joint venture med Starwood Capital Group för fastigheten
Primus på Lilla Essingen och genomförde ett antal andra
transaktioner. Flera av dessa processer har pågått under en längre
tid, men det är glädjande att se hur fokuserat och snabbt vi lyckades
stänga dem. Den 31 december 2017 uppgick vårt eget kapital till 1
554,1 mkr (1 273,7) och soliditeten till 34 procent (33). Likvida
medel uppgick till 479,9 mkr (245,7).

Utdrag ur VD Oscar Engelberts kommentar till bokslutskommunikén.

PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2017

· Nettoomsättningen ökade till 2 788,3 mkr (2 341,2).
· Rörelseresultat före värdeförändringar förvaltningsfastigheter
uppgick till 386,0 mkr (429,9).

· Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter ingick i
rörelseresultatet med 146,1 mkr (30,1).

· Rörelseresultatet ökade till 532,1 mkr (460,0).
· Periodens resultat uppgick till 350,5 mkr (391,8).
· Resultat per stamaktie uppgick till 11,28 kronor (12,76).
· Likvida medel uppgick till 479,9 mkr (245,7).
· Antalet sålda bostäder uppgick till 180 (444).
· Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 138 (255).
· Antalet bostäder i pågående produktion ökade till 1 114 (1 047).
· Styrelsen föreslår följande vinstdisposition.
Stamaktien: 0,0 kr per aktie (1,50).
Preferensaktien: 20 kr per aktie (20), att utdelas vid fyra tillfällen
om 5 kr (5) vid vardera utdelningstillfälle.

Preferensaktien av serie B: 50 kr per aktie (35), att utdelas vid fyra
tillfällen om 12,50 kr (8,75) vid vardera utdelningstillfälle.

· Styrelsen avser föreslå årsstämman att besluta om fondemission
riktad till stamaktieägare med utgivande av preferensaktier, varvid
femtio (50) stamaktier på avstämningsdagen berättigar till en (1) ny
preferensaktie.

KVARTALET OKTOBER - DECEMBER 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 559,3 mkr (1 095,5).
· Rörelseresultat före värdeförändringar förvaltningsfastigheter
uppgick till 28,6 mkr (233,6).

· Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter ingick i
rörelseresultatet med -140,6 mkr (15,0).

· Rörelseresultatet uppgick till -112,0 mkr (248,6).
· Periodens resultat uppgick till -152,3 mkr (236,6).
· Resultat per stamaktie uppgick till -5,59 kronor (8,19).
· Antalet sålda bostäder uppgick till 16 (104).
· Antalet produktionsstartade bostäder 0 (0).
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Oscar Properties Holding AB (publ) benämns nedan som "Oscar
Properties", "Koncernen" eller "Bolaget"

· Förvaltningsfastigheten Stora Mans 1 avyttrades i december till
Estea Fastigheter för 220 mkr motsvarande bokfört värde.

· I början av december såldes projektfastigheterna Lybeck 2, Lybeck
3 och Ladugårdsgärdet 1:51 till CapMan för 745,5 mkr med cirka 20 mkr
i vinst före transaktionskostnader. Fastigheterna förvärvades i
april.

· En förundersökning mot bolagets ordförande avseende insiderbrott
inleddes i september men lades ned i december.

· Avtal tecknades i november med Värmdö kommun gällande
markanvisning i Gustavsberg motsvarande cirka 130 bostäder och ett
antal lokaler.

· Förvaltningsfastigheten Uppfinnaren 1 avyttrades i början av
november till FastPartner AB för 934 mkr. Försäljning har bidragit
med en vinst om ca 146 mkr för 2017 men resulterade i en förlust om
ca 135 mkr i det fjärde kvartalet.

· Biografen Penthouses, en del av fastigheten Stockholm Ruddammen
29, såldes i september till Axxonen Properties AB för 125 mkr.

· I augusti löstes 42 072 preferensaktier av serie B in i enlighet
med bolagsordningen. Inlösenlikviden uppgick till 21,3 mkr.

· Oscar Properties andel i Murbruket Holding Fastighets AB
(fastigheten Murmästaren 3) såldes i juni till Fastighets AB Balder
för 150 mkr.

· Oscar Properties tillträdde i juni marken och startade
produktionen av Helix, den andra av de två byggnaderna i projektet
Norra Tornen.

· I april förvärvades fem strandnära fastigheter vid Skurusundet i
Nacka för 170 mkr.

· I mars etablerade sig bolaget i Göteborg och Uppsala genom förvärv
av fastigheter för 65 mkr respektive 100 mkr.

· Allegro Projekt AB tillträddes i februari och köpeskillingen
reglerades delvis genom en nyemission om 493 513 stamaktier.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Oscar Properties bildade i januari joint venture med Starwood
Capital Group i syfte att utveckla kvarteret Primus. Det gemensamma
bolaget ägs till 30 procent av Oscar Properties och till 70 procent
av Starwood Capital. Fastigheten tillträds under det första halvåret
2018.

· Oscar Properties vice vd, Thomas Perslund, har aviserat att han
vill gå vidare till nya utmaningar. Däremot stannar Thomas som
ordförande för Oscar Properties Bygg.

Den kompletta bokslutskommunikén finns tillgänglig via länk nedan
eller på www.oscarproperties.se

För ytterligare information kontakta:
Oscar Engelbert VD, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01,
oscar@oscarproperties.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties
Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 februari 2018, kl. 08.30.

Om Oscar Properties
Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika,
designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje
byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse
för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan
i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad
uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och
konvertering. Projektportföljen uppgår till

4 079 bostäder, varav 1 114 bostäder är under pågående produktion. Vi
köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den
långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion,
omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan
vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en
fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar
Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oscar-properties-holding-ab--publ-/r/oscar-pro...
http://mb.cision.com/Main/7077/2448849/789668.pdf
http://mb.cision.com/Public/7077/2448849/b44873e513d10794.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.