Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-21

Panion: Styrelsen för Panion Animal Health AB (publ) ("Panion" eller "Bolaget") rekommenderar enhälligt aktieägarna och t...

Kommentar från Lars Friis Mikkelsen, styrelseledamot i Panion:
"Tillsammans med finansiella och legala rådgivare har vi gjort en
omfattande analys för att säkerställa att vi agerar i företagets och
aktieägarnas bästa intresse. Utöver en rent finansiell analys har vi
analyserat potentiella alternativa budgivare. Styrelsen har fullt
förtroende för ledningens förmåga att utifrån bolagets position och
strategi skapa långsiktigt aktieägarvärde, varför även olika
alternativ att utveckla Panion som självständigt bolag har beaktats.
Slutsatsen av vårt intensiva arbete är att erbjudandet är skäligt och
vi står enhälligt bakom beslutet att rekommendera budet från
CombiGene."

Bakgrund
Detta uttalande görs av styrelsen ("Styrelsen") för Panion i enlighet
med punkt II.19 Takeover-regler för vissa handelsplattformar
("Takeover-reglerna").

CombiGene AB (publ) lämnade den 18 april 2019 ett offentligt
erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Panion
att överlåta sina aktier och teckningsoptioner i Panion till
CombiGene ("Erbjudandet"). Erbjudandet innebär att CombiGene erbjuder
0,5426 aktier i CombiGene för varje aktie i Panion ("Aktie"
respektive "Aktievederlaget") och 0,0559 aktier i CombiGene för varje
teckningsoption i Panion av serie TO1 med ISIN-kod SE0011205343
("Teckningsoption" respektive "Teckningsvederlaget"). Detta motsvarar
ett värde om cirka 0,67 kronor per Aktie och 0,07 kronor per
Teckningsoption ("Budpriset").

Budpriset innebär en premie om cirka:
- För Aktierna: 25,2 procent jämfört med stängningskursen om cirka
0,54 kronor för Aktoerna på Spotlight den 17 april 2019, vilket var
den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet; och
25,2 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen
per Aktie om cirka 0,54 kronor på Spotlight under en period om de
senaste 20 handelsdgarna i följd till och med den 17 april 2019.

- För Teckningsoptionerna: 35,6 procent jämfört med stängningskursen
om cirka 0,05 kronor för Teckningsoptionerna på Spotlight den 11
april 2019, vilket var den senaste dag före offent liggörande av
Erbjudandet då handel förekom i Teckningsoptionen; och 25,2 procent
jämfört med den volymviktade genomsnittliga betal kursen om cirka
0,06 kronor per Teckningsoption på Spotlight under en period om de
senaste 20 handelsdagarna i följd till och med den 17 april 2019.

Acceptperioden för Erbjudandet löper preliminärt från och med den 23
maj 2019 till och med den 20 juni 2019, med förbehåll för eventuella
förlängningar.

Erbjudandet är bland annat villkorat av att erbjudandet accepteras i
sådan utsträckning att CombiGene blir ägare till mer än 90 procent av
samtliga utestående

Aktier (efter full utspädning).
Styrelsens ordförande Lars Thunberg anses jävig då han är
styrelseledamot i CombiGene och har därför inte deltagit i styrelsens
handläggning av frågor som rör Erbjudandet. Panion har anlitat Grant
Thornton som finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl som legal
rådgivare i anledning av Erbjudandet.

Grant Thornton har, på styrelsens uppdrag, lämnat ett
värderingsutlåtande till styrelsen (s.k. fairness opinion) enligt
vilket Budpriset, enligt Grant Thorntons uppfattning, är skäligt för
Panions aktieägare och teckningsoptionsinnehavare ur ett finansiellt
perspektiv. Utlåtandet är bilagt detta uttalande och har baserats på
deantaganden och överväganden som redovisas däri.

För uppdraget avseende värderingsutlåtandet erhåller Grant Thornton
arvoden som inte är beroende av budvederlagets storlek,
anslutningsgraden i Erbjudandet eller huruvida det fullföljs.

Panions styrelses utvärdering av Erbjudandet
Styrelsens uppfattning om Erbjudandet baseras på en bedömning av ett
antal faktorer som styrelsen har ansett vara relevanta i förhållande
till utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är
inte begränsade till, Panions nuvarande position, den förväntade
framtida utvecklingen av Bolaget givet rådande makroekonomiska
utsikter, och därtill relaterade möjligheter och risker.

I utvärderingen av Erbjudandet har styrelsen analyserat Erbjudandet
med hjälp av metoder som normalt används för att utvärdera bud på
noterade bolag, däribland Panions värdering i förhållande till
jämförbara noterade bolag och jämförbara transaktioner, budpremier i
tidigare offentliga uppköpserbjudanden, aktiemarknadens förväntningar
på Bolaget samt styrelsens syn på Bolagets långsiktiga värde utifrån
förväntat kapitalbehov och kassaflöden.

Styrelsen har analyserat andra möjliga budgivare. Denna analys har
inte resulterat i något konkurrerande uppköpserbjudande.

Styrelsen har vidare beaktat värderingsutlåtandet från Grant Thornton
enligt vilket Budpriset, enligt Grant Thorntons uppfattning, är
skäligt för Panions aktieägare och teckningsoptionsinnehavare ur ett
finansiellt perspektiv (baserat på de antaganden och överväganden som
redovisas i värderingsutlåtandet).

Baserat på ovanstående anser styrelsen att Erbjudandet i allt
väsentligt motsvarar Panions framtida tillväxtmöjligheter, liksom de
risker som är förknippade med dessa möjligheter.

Vederlaget enligt Erbjudandet består av aktier i CombiGene. Detta
vederlag innebär en större risk än om vederlaget hade bestått av
kontant betalning. Det är dock styrelsens uppfattning att aktierna i
CombiGene är förknippade med en lägre risk än aktierna i Panion.
Vidare kan det på goda grunder antas att Erbjudandet inte medför
oväsentliga synergier för ägarna i CombiGene. Som ägare i CombiGene
kommer därmed befintliga aktieägare i Panion få ta del av dessa
synergier. Styrelsen ser därför inte att vederlagets karaktär skulle
vara till någon nackdel för befintliga aktieägare i Panion.

Enligt Takeover-reglerna ska styrelsen, baserat på vad Combigene
uttalat i sitt offentliggörande av Erbjudandet, redovisa sin
uppfattning om den inverkan genomförandet av Erbjudandet kommer att
ha på Panion, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om
CombiGenes strategiska planer för Panion och de effekter som dessa
kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där Panion
bedriver sin verksamhet.

CombiGene har därvid uttalat att:
"För att uppnå de förväntade synergierna kommer integrationen av
Panion och CombiGene troligtvis att innebära vissa organisatoriska
och operationella förändringar för ledningen och de anställda i
Panion samt på de platser där Panion bedriver sin verksamhet. Inga
beslut är ännu fattade"

Styrelsen utgår från att detta är en korrekt beskrivning och har i
relevanta hänseenden ingen anledning att inta en annan uppfattning.

Mot denna bakgrund rekommenderar Styrelsen enhälligt aktieägarna och
teckningsoptionsinnehavarna i Panion att acceptera Erbjudandet.
Vederlagets karaktär har beaktats vid denna bedömning.

Detta uttalande ska i alla avseenden vara underkastat och tolkas i
enlighet med svensk materiell rätt. Tvist i anledning av detta
uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol.

Lund den 20 maj 2019
Panion Animal Health AB (publ)
Styrelsen
Grant Thorntons värderingsutlåtande till styrelsen i sin helhet finns
bifogat nedan

samt som pdf i detta utskick.
Anja E. H. Holm, CEO
+ 45-22 94 66 00
anja.holm@panion-animalhealth.com

Bolaget ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av
epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla
och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya
behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet.

Panion will develop and commercialize a gene therapy treatment for
dogs with drug refractory epilepsy, and other new animal health
products and treatments that improve the quality of life for animals
suffering from chronic diseases.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/panion/r/styrelsen-for-panion-animal-health-a...
https://mb.cision.com/Main/15959/2820266/1049067.pdf
https://mb.cision.com/Public/15959/2820266/80f3a212654d552d.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.