Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-18

Paradox Interactive AB: Kallelse till årsstämma i Paradox Interactive AB (publ)

Aktieägarna i Paradox Interactive AB (publ), 556667-4759, kallas
härmed till årsstämma fredagen den 18 maj 2018 kl. 13.00 på Scandic
Malmen, Götgatan 49-51, 116 21 Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

·
dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken senast lördagen den 12 maj 2018 (OBS eftersom den 12 maj
2018 är en lördag kommer aktieboken att avse förhållandena per
fredagen den 11 maj 2018 och aktieägare måste därför vara införd i
aktieboken denna dag), och

·
dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast
måndagen den 14 maj 2018, till adress Paradox Interactive AB,
"Årsstämma", Västgötagatan 5, 118 27 Stockholm eller på bolagets
hemsida
www.paradoxinteractive.com/en/section/our-company/general-meetings/
genom att klicka på följande länk:
https://goo.gl/forms/Y8XnQgJkMlNj2dZS2

Vid anmälan ska namn och person-/organisationsnummer, adress,
telefonnummer och aktieinnehav uppges. Om aktieägare avser att
medföra ett eller två biträden till stämman bör även sådant
deltagande anges i anmälan.

Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska denna tillsammans med övriga
behörighetshandlingar tas med till stämman och dessa handlingar bör
insändas till bolagsstamma@paradoxplaza.com eller till adress Paradox
Interactive AB, "Årsstämma", Västgötagatan 5, 118 27 Stockholm i
samband med anmälan om deltagande i stämman. Fullmaktsformulär för
aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt
på bolagets hemsida
www.paradoxinteractive.com/en/section/our-company/general-meetings/
och tillhandahålls aktieägare på begäran.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman,
tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god
tid före lördagen den 12 maj 2018 (OBS eftersom den 12 maj 2018 är en
lördag kommer aktieboken att avse förhållandena per fredagen den 11
maj 2018 och registrering behöver därför vara verkställd senast denna
dag).

Förslag till dagordning

1.
Stämmans öppnande

2.
Val av ordförande vid stämman

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd

4.
Godkännande av dagordning

5.
Val av en eller två justeringsmän

6.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8.
Anförande av verkställande direktören

9.
Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10.
Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt
fastställda balansräkningen

11.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

12.
Beslut om ändring av bolagsordningen

13.
Fastställande av antalet styrelseledamöter

14.
Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

15.
Val av styrelse och styrelsens ordförande

16.
Val av revisor

17.
Beslut om valberedning inför årsstämma 2019

18.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

19.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier

20.
Styrelsens förslag till beslut om teckningsoptionsprogram 2018/2021,
innefattande (A) antagande av teckningsoptionsprogram 2018/2021, och
(B) riktad nyemission av teckningsoptioner

21.
Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen, som utgörs av Per Håkan Börjesson (utsedd av
Investment AB Spiltan), ordförande, Andras Vajlok (Westerinvest AB),
Christoffer Häggblom (Lerit Förvaltning AB) samt Håkan Sjunnesson,
styrelseordförande i bolaget, föreslår Håkan Sjunnesson till
ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 10)

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 1,00 SEK per
aktie. Styrelsen föreslår tisdagen den 22 maj 2018 som
avstämningsdag. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas
utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB fredagen den 25
maj 2018.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att möjliggöra att
styrelsen kan bestå av högst åtta ledamöter istället för, som idag,
sex ledamöter samt att styrelseledamöternas mandattid inte ska
regleras i bolagsordningen. Följaktligen föreslås första stycket i §
6 i bolagsordningen få följande, nya lydelse:

"Bolagets styrelse skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter
med högst två suppleanter."

Ett beslut i enlighet med styrelsens förslag ska endast vara giltigt
om den stöds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de företrädda aktierna på årsstämman.

Val av styrelse m.m. (punkterna 13- 16)

Valberedningen föreslår

·
att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter;

·
till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma
föreslås nyval av Josephine Salenstedt och Peter Ingman och omval av
styrelseledamöterna Håkan Sjunnesson, Cecilia Beck-Friis och Fredrik
Wester. Till ordinarie styrelseledamot för tiden till och med den 31
juli 2018 föreslås omval av Ebba Ljungerud. Den nuvarande
styrelseledamoten Peter Lindell har avböjt omval. Till
styrelseordförande föreslås för tiden till och med den 31 juli 2018
Håkan Sjunnesson. Från och med den 1 augusti 2018 till tiden intill
nästa årsstämma föreslås Fredrik Wester till ordförande och Håkan
Sjunnesson som vice ordförande. Om Håkan Sjunnesson eller Fredrik
Westers uppdrag skulle upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig välja
ny ordförande;

·
att arvode till styrelsen för tiden intill dess att nästa årsstämma
hållits ska höjas som marknadsanspassning till 500 000 kronor/år till
ordföranden och 250 000 kronor/år till envar av de av årsstämman
valda styrelseledamöterna. Till Håkan Sjunnesson, som föreslås vara
ordförande del av året och vice ordförande del av året, föreslås utgå
sammanlagt arvode om 500 000 kronor. Till Fredrik Wester ska utgå
enligt eget önskemål ersättning om 1 kr netto per verksamhetsår;

·
omval av Grant Thornton som revisor för bolaget för tiden intill
slutet av årsstämman 2019; och

·
att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Nedan följer en kortfattad presentation av de personer som föreslås
för nyval.

Peter Ingman

Född: 1968

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan i
Stockholm

Övriga pågående uppdrag: VD för ToBePublished AB, ägare av Firesoul
AB. Affärsängel i flera tillväxtbolag i tidigt skede såsom Zenia,
Musqot, NeueLabs, Beatly, Baton Rouge, Arantus och ProSk8.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Founders Alliance. Grundare och VD
för Spray Interactive samt Mynewsdesk AB.

Aktieägande i Paradox Interactive: 0 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till större ägare.

Josephine Salenstedt

Född: 1984

Utbildning: Magisterexamen i finans, Handelshögskolan i Stockholm

Övriga pågående uppdrag: Partner på Rite Ventures, styrelseledamot i
Skincity

Tidigare uppdrag: Stor erfarenhet från investeringsverksamhet och
aktivt ägarskap i tillväxtbolag inom teknologisektorn, exempelvis
styrelseordförande i Skincity samt styrelseledamot i Nord Software Oy
och 24 Media Network AB.

Aktieägande i Paradox Interactive: 0 aktier. Indirekt genom Rite
Ventures, som innehar 9 535 359 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Ej oberoende i förhållande till större ägare.

På bolagets webbplats presenteras valberedningens motiverade yttrande
beträffande sitt förslag till styrelse samt information om de
föreslagna styrelseledamöterna.

Beslut om valberedning inför årsstämma 2019 (punkt 17)

Valberedningen föreslår att stämman godkänner följande ordning för
beredning av val av styrelse och revisor.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma 2019 framlägga
förslag avseende ordförande på bolagsstämman, antal
styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens
sammansättning, styrelseordförande, regler för valberedning inför
årsstämman nästföljande år, samt val av revisor.

Styrelsens ordförande ska vara ledamot av valberedningen samt ansvara
för sammankallande av valberedningen. Valberedningens ledamöter ska
utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt
största aktieägarna per den 30 september 2018 som vardera ska utse en
representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning
för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i
förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om någon
av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin
rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som,
efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet till dess att
valberedningen är fulltalig. Valberedning har också möjlighet att
utse ytterligare en ledamot för att representera de mindre
aktieägarna. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är
slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme
aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne
aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största
aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den
utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en
förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts
samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter
i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största
aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i
enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt. Om
ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i
valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i
röstetalet ägt rum eller om en förändring inträffar mindre än tre
månader före årsstämma.

Valberedningen ska vid sitt första möte utse sin ordförande som inte
ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska ha rätt att på
begäran erhålla resurser från bolaget, såsom sekreterarfunktion i
valberedningen, samt ha rätt att belast...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.