Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Peab: Peabs årsstämma 2019

Vid torsdagens årsstämma beslutade Peabs aktieägare om utdelning, val
av och arvode till styrelse och revisor samt val av valberedning.
Stämman bemyndigade också styrelsen att besluta om nyemission och om
överlåtelse av egna aktier. Ersättningspolicy för Peab fastställdes
av stämman.

Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning för
räkenskapsåret 2018 om 4,20 kr per aktie. Avstämningsdag för
utdelning är måndagen den 13 maj 2019.

Vidare fastställde stämman bolagets respektive koncernens balans- och
resultaträkningar för 2018 och beviljade styrelseledamöterna och
verkställande direktören ansvarsfrihet.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att styrelsen
ska bestå av åtta stämmovalda ordinarie ledamöter och omvalde
Karl-Axel Granlund, Göran Grosskopf, Liselott Kilaas, Kerstin
Lindell, Fredrik Paulsson, Mats Paulsson, Malin Persson och Lars
Sköld. Göran Grosskopf utsågs till ordförande och Mats Paulsson till
vice ordförande.

Arvode till styrelsens ordförande beslutades utgå med 900 000 kr och
till varje övrig ledamot i styrelsen med 450 000 kr. För arbete i
Ersättningsutskottet och Finansutskottet beslutades att arvode utgår
med 75 000 kr för respektive ledamot i vardera utskott. För arbete i
Revisionsutskottet beslutades att arvode till ordförande utgår med
150 000 kr och till varje övrig ledamot med 75 000 kr. Det
sammantagna arvodet till ledamöterna beslutades uppgå till 4 875 000
kr.

För tiden till och med utgången av årsstämman 2020 omvaldes, i
enlighet med revisionsutskottets rekommendation, till revisor det
registrerade revisionsbolaget, KPMG AB, med Dan Kjellqvist som
huvudansvarig revisor. Arvode till revisor beslutades utgå enligt
godkänd räkning.

Till valberedning för tiden fram till årsstämman 2020 omvaldes Mats
Rasmussen (utsedd av Ekhaga Utveckling AB), Ulf Liljedahl (utsedd av
AB Axel Granlund), Malte Åkerström (utsedd av Mats Paulsson) och
Göran Grosskopf. Som ordförande i valberedningen valdes Ulf
Liljedahl.

Stämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen,
under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av
B-aktier motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade
aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet, med eller utan
företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

Stämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästa
årsstämma, besluta om att, på NASDAQ Stockholm AB eller genom ett
förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare eller aktieägare
av aktier av ett visst slag, förvärva högst så många aktier att
bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en
tiondel av samtliga aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas på
NASDAQ Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet och vid förvärv genom förvärvserbjudande, till en
kurs motsvarande lägst börskurs vid tiden för erbjudandet med en
maximal avvikelse av 30 procent uppåt. Aktier får endast förvärvas
mot vederlag i pengar.

Stämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästa
årsstämma, fatta beslut om att, på NASDAQ Stockholm AB eller i
samband med t ex företagsförvärv och med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, överlåta högst samtliga egna aktier som
bolaget innehar, på NASDAQ Stockholm AB till ett pris inom det vid
var tid registrerade kursintervallet och vid avyttring på annat sätt
med ett pris som motsvarar börskursen på aktierna vid tiden för
överlåtelsen med den avvikelse styrelsen finner lämplig.

Styrelsens förslag till ersättningspolicy fastställdes av stämman och
motsvarar den ersättningspolicy som antogs vid årsstämman 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niclas Winkvist, finansdirektör, tel: 0431-89109
Kajsa Jacobsson, presschef, mobil: 0725-33 34 84

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka
15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor.
Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och
Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne.
Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/peab/r/peabs-arsstamma-2019,c2808523
https://mb.cision.com/Main/424/2808523/1041058.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.