Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-20

PEPTONIC Medical AB: Kallelse till årssstämma i PEPTONIC medical AB (PUBL)

Aktieägarna i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064
("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 juni 2019
kl.14.00 i Scandic Alvik Konferens lokaler, Gustavlundsvägen 153, 167
51 Bromma.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 13 juni 2019 (den s.k. avstämningsdagen), och

· dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda
senast kl. 16.00 torsdagen den 13 juni 2019, under adress, Peptonic
Medical AB, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma, med angivande av
"årsstämma", eller via e-post till info@peptonicmedical.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer
(dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i
förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i
eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 13 juni
2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste
meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad
fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst
fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till
Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på
Bolagets webbplats, www.peptonicmedical.se.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse
totalt 92 971 110 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 92
971 110.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. VD:s anförande

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

8. Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt

c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

12. Val av revisor

13. Beslut om ändring av bolagsordningen

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8b - Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske samt att resultatet
balanseras i ny räkning.

Punkt 13 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagstämman beslutar om att ändra
bolagsordningen så att bolagets aktiekapital lägst ska vara 9 000 000
kronor och högst 36 000 000 kronor och att antalet aktier ska vara
lägst 90 000 000 stycken och högst 360 000 000 stycken.

Punkt 14 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
emission

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller
flera tillfällen före nästa ordinarie årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska
kunna ske genom kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift
om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 §
första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att ge
styrelsen ökade möjligheter i arbetet med att säkerställa att bolaget
på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag,
verksamheter och andra tillgångar.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 13 och 14 ovan förutsätter för sin giltighet
biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan
inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse och fullmaktsformulär
kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress
Gustavlundsvägen 143, 167 51 Bromma och på Bolagets webplats senast
tre veckor före stämman, dvs. senast den 29 maj 2019. Styrelsens
fullständiga förslag enligt punkterna 13 och 14 ovan kommer att
finnas tillgängligt på samma sätt senast två veckor före stämman,
dvs. senast den 5 juni 2019. Handlingarna skickas också utan kostnad
till de aktieägare som begär det och som uppger sin
postadress/e-post. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga vid
årsstämman.

Uppsala i maj 2019

PEPTONIC medical AB (publ)

Johan Inborr, VD

Telefon: + 46 708 853 893

E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Om VagiVital®

VagiVital®är en patentsökt hormonfri medicinteknisk produkt för
behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i
slidan).

VagiVital®har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i
randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv
behandlingseffekt - både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel
ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom
såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid
samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar.
Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som bl.a. påvisats
för receptbelagda östrogenpreparat som finns på marknaden idag.
Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga
biverkningar.

I juli 2018 lanserades VagiVital®som en receptfri egenvårdsprodukt i
Sverige (se www.vagivital.se). Mer information finns på bolagets
hemsida www.peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som
bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och
medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att
erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika
sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade
VagiVital®i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling
av vaginal atrofi och vaginal torrhet.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin®- en produkt som
innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av
Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende
oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight
www.spotlightstockmarket.com (http://www.spotlight.se/), (kortkod:
PMED) i Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/peptonic-medical-ab/r/kallelse-till-arssstamm...
https://mb.cision.com/Main/11203/2818185/1047442.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.