Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-06

Pharmacolog: Kommuniké från Pharmacologs årsstämma 2020

Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) höll årsstämma den 6 maj
2020 i Uppsala och beslutade om bl.a. följande:

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och
balansräkningen fastställdes. Det beslutades att disponera bolagets
resultat i enlighet med styrelsens förslag.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verkställande direktören.

Arvoden
Styrelsearvodet fastställdes med 150 000 kronor till ordföranden och
100 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i
bolaget. Ersättning till bolagets revisor beslutades att utgå enligt
löpande räkning.

Styrelse
Stämman beslutade om omval av Erik Hedlund, Olof Johansson, Carl-Johan
Spak och Ragnar Linder. Erik Hedlund omvaldes även som
styrelseordförande.

Revisor och revisorssuppleant
Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som
revisor omvälja Folkesson Råd & Revision AB med godkända revisorn
Sten Eriksson som huvudansvarig revisor.

Ny bolagsordning
Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt vilken § 8
erhåller följande lydelse i fråga om deltagande vid bolagsstämma:

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall,
utöver de förutsättningar för deltagande som framgår av
aktiebolagslagen, också anmäla sitt geltagande på stämman till
bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda
dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare
än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista
dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman.

Emissionsbemyndiganden
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, dels fatta beslut om
företrädesemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler, dels fatta beslut om emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport,
kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock i det senare
fallet inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas
med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som
föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för
en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel.
Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska
eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart
läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är
en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där
alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av
läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på
www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold
Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via
ca@mangold.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/pharmacolog/r/kommunike-fran-pharmacologs-ars...
https://mb.cision.com/Main/12317/3105686/1243159.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.