Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-17

Polygiene AB: Kommuniké från årsstämma den 17 maj 2019 i Polygiene AB (publ)

Idag, den 17 maj 2019, hölls årsstämma i Polygiene AB (publ). Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut
fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.
Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon
vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2018 samt att
tillgängliga medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval
av Jonas Wollin, Martin Kössler och Daniel Röme som ordinarie
styrelseledamöter samt om nyval av Ebba Fåhraeus och Håkan Lagerberg
som ordinarie styrelseledamöter. Jonas Wollin omvaldes som
styrelseordförande. Styrelsearvode ska utgå med 225 000 kronor till
styrelseordföranden och med 125 000 kronor till var och en av övriga
styrelseledamöter. Lennart Holm, Jonas Sjögren och Daniel Oelker hade
avböjt omval som styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag om
omval av Grant Thornton Sweden AB som revisor samt att arvode till
revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning. Grant
Thornton Sweden AB har meddelat att Per Kjellander fortsatt kommer
att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att en
valberedning ska utses inför kommande val och arvodering.
Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter - en representant för var
och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i
september samt styrelsens ordförande. Vidare antogs en instruktion
och arbetsordning för valberedningen.

Beslut om bemyndigande för nyemission av aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor,
besluta om nyemission av aktier. Skälet till att avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för
bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv
eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till
industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Det
totala antalet aktier som ska kunna emitteras enligt bemyndigandet
ska sammanlagt uppgå till högst 2 279 556 stycken, vilket motsvarar
en utspädning om cirka 10 procent beräknat på nuvarande antal aktier.
I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Beslut om införande av teckningsoptionsprogram innefattande (A) riktad
emission av teckningsoptioner; samt (B) godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av
ett teckningsoptionsprogram för anställda och konsulter i bolaget
baserat på utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner.

Teckningsoptionsprogrammet ska omfatta högst 300 000
teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny
aktie i bolaget. Teckningskursen per aktie ska motsvara 200 procent
av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First Norths
officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med
den 20 maj 2019 till och med den 27 maj 2019. Teckning av aktier ska
kunna äga rum under perioden från och med den 1 juni 2022 till och
med den 30 juni 2022.

Teckningsoptionerna ska emitteras till ett av bolaget helägt
dotterbolag för en kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens
marknadsvärde beräknat enligt "Black Scholes"-formeln. Beräkningen av
teckningsoptionernas marknadsvärde ska göras av Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB i anslutning till utgången av mätperioden
den 27 maj 2019. Överlåtelse till deltagare i
teckningsoptionsprogrammet ska ske mot kontant ersättning motsvarande
teckningsoptionens marknadsvärde framräknat enligt "Black
Scholes"-formeln.

Skälen till införandet av teckningsoptionsprogrammet och avvikelsen
från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för
bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett
långsiktigt ägarengagemang för de anställda och konsulter i bolaget.
Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera de anställda och
konsulter i bolaget till ett ökat intresse för verksamheten och
resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med bolaget. Då
teckningsoptionerna i teckningsoptionsprogrammet överlåts till
marknadsvärde är det bolagets bedömning att några sociala kostnader
inte kommer att uppstå för bolaget till följd av
teckningsoptionsprogrammet. Kostnaderna för
teckningsoptionsprogrammet kommer därför endast att bestå i
begränsade kostnader för implementering och administration av
programmet. Om samtliga teckningsoptioner som utges inom ramen för
teckningsoptionsprogrammet utnyttjas för teckning av aktier kommer
totalt 300 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning
om cirka 1,4 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full
utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt
utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning
till teckningsoptionsprogrammet.

Malmö den 17 maj 2019

Polygiene AB (publ)

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 17 maj 2019 kl 16:00 CET.

För mer information, vänligen besök www.ir.polygiene.com eller
kontakta:

Bolagets IR på e-post: ir@polygiene.com
Ulrika Björk, VD, Mobil: +46 (0) 70 921 12 75, e-post:
ubj@polygiene.com

Om Polygiene
Polygiene är världsledande leverantör av luktkontroll och Stays
Fresh-lösningar för kläder, sportutrustning, mode och andra material
med målet att användare ska känna sig fräscha. Företagets
skandinaviska ursprung borgar för kvaliteten och det miljömässigt
hållbara i dess produkter och tjänster. Över 140 internationella
premiumvarumärken har valt att använda Polygiene Stays Fresh
Technology i sina produkter. Bolaget grundades 2006 och är listat på
Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bank AB är bolagets
Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/polygiene-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-den-1...
https://mb.cision.com/Main/13573/2818399/1047566.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.