Du är här

2018-04-09

Precise Biometrics: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2018 I PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

Välkommen till Precise Biometrics AB:s årsstämma onsdagen den 16 maj
2018, kl. 16.00 på Mobile Heights, Mobilvägen 10 i Lund.
Inregistrering till stämman börjar kl. 15.30.

A. DELTAGANDE

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som:

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen
den 9 maj 2018 och

dels anmält sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget under
adress Precise Biometrics AB (publ), Mobilvägen 10, 223 62 Lund eller
per e-mail:arsstamma2018@precisebiometrics.com, senast onsdagen den 9
maj 2018, gärna före kl. 16.00. Vid anmälan ska uppges namn, person-
eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet
eventuella biträden (högst två). Fullmaktsformulär finns på bolagets
hemsida www.precisebiometrics.com och skickas per post till
aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Ombud och
företrädare för juridisk person ska inge behörighetshandling före
stämman.

Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier måste tillfälligt
registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få
utöva rösträtt på stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd
onsdagen den 9 maj 2018 och bör begäras i god tid före detta datum.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Styrelseordförandens redogörelse.

8. Framläggande av

(a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,

(b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts, och

(c) styrelsens förslag under punkterna 14-16.

9. Beslut om

(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, per den 31 december 2017,

(b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

11. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisor.

12. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

13. Val av revisor.

14. Beslut om styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

15. Beslut om styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

16. Beslut om styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram för bolagets VD genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier i bolaget.

17. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Enligt de principer för utseende av valberedning som beslutades på
årsstämman 2016 ska styrelsens ordförande sammankalla en valberedning
som, utöver styrelsens ordförande, ska bestå av en representant
vardera från två eller tre av bolagets större ägare per den 31
augusti.

Den inför årsstämman 2018 utsedda valberedningen, bestående av Hans Ek
(SEB Fonder) som ordförande, Torgils Knutsson Bonde (eget innehav),
samt styrelsens ordförande Torgny Hellström, har föreslagit att
Torgny Hellström ska vara ordförande vid stämman.

Förslag avseende disposition av resultat (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att moderbolagets medel till förfogande om 118 969
781 kr, efter årets förlust om 19 065 110 kr, ska överföras i ny
räkning. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret.

Förslag avseende antal styrelseledamöter, arvoden, val av
styrelseledamöter och styrelseordförande samt val av revisor
(punkterna 10-13)

Valberedningen föreslår att styrelsen oförändrat ska bestå av sex
ledamöter utan suppleanter och att omval sker av Anna Almlöf,
Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Matts Lilja, Mats Lindoff och
Synnöve Trygg. Torgny Hellström föreslås utses till styrelsens
ordförande.

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet för tiden till och med
årsstämman 2019 oförändrat ska vara 1 495 000 kr. Styrelsens
ordförande ska erhålla 545 000 kr och var och en av övriga ledamöter
som inte är anställda i bolaget ska erhålla 190 000 kr. Ersättningen
för utskottsarbete föreslås vara 35 000 kr för ledamot i
revisionsutskottet, 70 000 för ordförande i revisionsutskottet och 25
000 kr för ledamot och ordförande i ersättningsutskottet.

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår
valberedningen slutligen att revisionsbolaget EY ska väljas som
bolagets revisor för ytterligare en mandatperiod om ett år samt att
arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. EY har meddelat
att huvudansvarig revisor kommer att vara auktoriserade revisorn
Johan Thuresson i det fall EY väljs till revisor.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 14)

Styrelsens föreslår att ersättningsnivåer och övriga
anställningsvillkor till företagsledningen och andra ledande
befattningshavare ska vara marknadsmässiga och ge både kort- och
långsiktiga incitament.

De kortsiktiga incitamenten ska bestå av dels fast lön, dels rörlig
lön som baseras på bolagets resultat och individuella mål. Den
rörliga delen kan uppgå till högst 75 % av fast lön för VD och 50 %
av fast lön för övriga ledande befattningshavare.

Långsiktiga incitament kan bestå av optioner eller andra
aktierelaterade ersättningsprogram.

För VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader och 3-6 månader
för den övriga företagsledningen. VD kan därutöver få ett
avgångsvederlag om högst 6 månadslöner om anställningen upphör på
Precise Biometrics initiativ. Övriga ledande befattningshavare ska
inte ha rätt till avgångsvederlag.

Pensionsåldern för samtliga i företagsledningen ska vara 65 år.
Pensionspremier sätts av enligt bolagets pensionstrappa, vilken
efterliknar ITP2-trappan, och kan uppgå till högst 25 % av den fasta
lönen.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier och/eller konvertibler (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, fatta beslut om
emission av aktier och/eller konvertibler. Sådan emission ska kunna
innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya
aktier och/eller konvertibler och även innefatta att betalning för de
nya aktierna och/eller konvertiblerna ska kunna ske både kontant
eller lämnas i form av apportegendom eller med kvittningsrätt.
Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet som
motsvarar utgivande av högst 36 023 146 aktier och/eller konvertibler
utbytbara till högst 36 023 146 aktier.

Fullt utnyttjande av bemyndigandet, och i förekommande fall full
konvertering, motsvarar en utspädningseffekt om ca 10 % av nuvarande
aktiekapital och röster. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga
villkor för emissionen, inklusive emissionskurs. Emissionskursen ska
fastställas på ett marknadsmässigt sätt.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att, genom kontant-, apport- eller
kvittningsemission, stärka bolagets kapitalbas i samband med
företagsförvärv eller andra strategiska investeringar och satsningar
samt att erhålla kapitaltillskott från nya ägare vilka bedöms som
strategiskt viktiga i ett operationellt, finansiellt, strukturellt
eller annat perspektiv.

Förslag till incitamentsprogram för bolagets VD genom riktad emission
av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier i bolaget
(punkt 16)

På årsstämman 2017 fattades beslut om att införa ett långsiktigt
incitamentsprogram omfattande teckningsoptioner för bolagets
anställda. Styrelsen för Precise Biometrics AB ("Bolaget") anser att
det är betydelsefullt att även Bolagets nya VD Stefan K Persson som
anställdes efter implementeringen av 2017 års program, ges möjlighet
att investera i ett motsvarande teckningsoptionsprogram och föreslår
därför att bolagsstämman ska fatta beslut om incitamentsprogram
2018/2021. Syftet med det föreslagna programmet är att säkerställa
ett långsiktigt engagemang hos Bolagets tillträdande VD genom ett
incitament som är kopplat till Bolagets framtida värdetillväxt.

För genomförande av incitamentsprogram 2018/2021 föreslår styrelsen
att bolagsstämman ska fatta beslut om (i) emission av
teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
samt (ii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till
Bolagets VD, på följande villkor:

1. Högst en miljon (1 000 000) teckningsoptioner ska kunna ges ut.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av Bolaget helägda
dotterbolaget Precise Biometrics Services AB.

3. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista
senast den 31 december 2018, med rätt för styrelsen att förlänga
teckningstiden.

5. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i
Bolaget.

6. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga
rum under perioden från och med den 1 juni 2021 till och med den 30
juni 2021.

7. Teckningskursen per aktie ska motsvara 200 % av den volymvägda
genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för
aktie i Bolaget under perioden från och med den 17 maj 2018 till och
med den 30 maj 2018. Teckningskursen och det antal aktier som varje
option berättigar till kan komma att bli föremål för omräkning till
följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande
åtgärder, varvid sedvanliga omräkningsvillkor ska tillämpas.

8. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra
rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som
infaller närmast efter det att teckning av aktier genom utnyttjande
av teckningsoptionerna verkställts.

9. Teckningsoptionerna ska av Precise Biometrics Services AB, vid ett
eller flera tillfällen, mot betalning överlåtas till Bolagets
tillträdande VD. Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma.
Överteckning kan inte ske. Tilldeln...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.