Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-18

PRICER: Delårsrapport januari-juni 2019 - Pricer AB (publ)

- Fortsatt omsättningstillväxt och ökat rörelseresultat

Andra kvartalet 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 270,7 MSEK (222,0), en ökning med
22 procent jämfört med samma period föregående år.

· Rörelseresultatet uppgick till 34,1 MSEK (20,1), vilket motsvarar
en rörelsemarginal om 12,6 procent (9,0).

· Orderingång var 230 MSEK (520), en minskning med 56 procent
jämfört med samma period föregående år. Föregående års orderingång
inkluderade en stor order från en amerikansk kund om drygt 300 MSEK.

· Orderstocken uppgick till 131 MSEK (445), varav merparten
förväntas faktureras under nästkommande kvartal.

· Periodens resultat uppgick till 32,2 MSEK (28,4). IFRS 16
påverkade resultatet negativt med -0,2 MSEK

· Resultat per aktie var 0,29 SEK (0,26).
· Kassaflöde från den löpande verksamheten var -27,3 MSEK (49,1)
Första halvåret 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 532,6 MSEK (402,0), en ökning med
32 procent jämfört med samma period föregående år.

· Rörelseresultatet uppgick till 51,6 MSEK (29,1), vilket motsvarar
en rörelsemarginal om 9,7 procent (7,2).

· Orderingång var 438 MSEK (708), en minskning med 38 procent
jämfört med samma period föregående år.

· Periodens resultat uppgick till 51,6 MSEK (34,2). IFRS 16
påverkade rörelseresultatet negativt med -0,4 MSEK.

· Resultat per aktie var 0,47 SEK (0,31).
· Kassaflöde från den löpande verksamheten var 27,8 MSEK (77,1).
Bolaget tillämpar från och med den 1 januari 2019 IFRS 16 avseende
koncernens leasingavtal. Tidigare års information har inte omräknats.
Soliditeten har minskat med 3 procentenheter till följd av ökad
balansomslutning.

VD Helena Holmgren kommenterar

Året har fortsatt starkt med en omsättningstillväxt på 22 procent
under andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Det har
i sin tur resulterat i ett rörelseresultat som ökade till 34,1 MSEK
(20,1). Både omsättning och resultat har påverkats positivt av valuta
från en försvagad SEK gentemot USD och EUR.

Orderingången på 230 MSEK (520) kommer från ett stort antal ordrar
från flera kunder med en bred geografisk spridning. Förra årets
orderingång inkluderade en stor order från en amerikansk kund om
drygt 300 MSEK. Som vi tidigare kommunicerat fortsätter påverkan från
stora kundprojekt medföra slagighet mellan kvartal såväl avseende
orderingång som omsättning. Efterfrågan på vårt system är oförändrat
hög och vi fortsätter att notera en hög marknads-aktivitet med ett
ökande antal kunddialoger och ett flertal nya pilotinstallationer.
Orderstocken i utgången av andra kvartalet uppgick till 131 MSEK
(445).

Produkt- och kontraktsmixen under årets andra kvartal ser ungefär
likadan ut som i motsvarande period föregående år.
Omsättningstillväxt, sänkta priser på ett antal standardkomponenter
och en högre automationsgrad inom produktion är bidragande orsaker
till att bruttomarginalen för det andra kvartalet 2019 uppgick till
33,2 procent (30,7). Leveransplaneringen har också möjliggjort en
ökad grad av båtfrakt istället för flygfrakt under året, vilket även
det har påverkat bruttomarginalen positivt.

Ökad utnyttjandegrad av båtfrakter är ett led i vårt mål att reducera
bolagets klimatpåverkan och en del av vår hållbarhetsstrategi. Denna
transportmetod som är både kostnads- och klimateffektiv resulterar
dock i längre transporttider vilket medför en ökning av
kapitalbindningen. För att upprätthålla en god skalbarhet och möta
förväntade ledtider till kunder med en bred geografisk spridning har
vi ökat vårt lager, både avseende komponenter och standardiserade
färdigvaror. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
-27,3 MSEK (49,1) under kvartalet. Som tidigare nämnts bör
kassaflödet analyseras över tid.

Konkurrenssituationen på marknaden är fortsatt hård. Betydande
kundprojekt lockar ofta till sig ett stort antal leverantörer, varav
flera har som huvudfokus att vinna marknadsandelar till varje pris.
När detaljhandelskedjorna räknar på avkastningen från sin långsiktiga
investering i ett ESL (Electronic Shelf Label)-system bedöms
systemens funktionalitet, stabilitet, uppdaterings-hastighet och
framtida utvecklingsmöjligheter olika i investeringskalkylerna.

Vi är fortsatt övertygade om att fördelarna med vårt unika systems
funktionalitet, såsom snabbhet, pålitlighet, skalbarhet och
batterilivslängd, svarar bättre mot de utmaningar som detaljhandeln
står inför än någon av våra konkurrenters system. Ett kvitto på detta
är beställningen från den italienska dagligvarukedjan Tosano om ca 60
MSEK som kommunicerades i juli, där kundens behov av avancerad
integration och realtidskommunikation för att optimera varuflödet
från lager till butikshylla tillgodoses av Pricers system med
avancerade digitala lösningar, såsom dynamisk produktpositionering
och InstantFlash-funktionalitet.

I en omvärld med ett flertal starka makrotrender, såsom e-handel,
hållbarhet, digitalisering och artificiell intelligens, finns det
nästintill oändliga möjligheter avseende produktutveckling och
innovation. Utmaningen ligger i att balansera risk och
resursförbrukning med kundnytta och efterfrågan för att säkerställa
en långsiktigt hållbar affärsmodell. Vi är stolta över att Pricer
genom ett fokuserat innovationsarbete, där vi ständigt utvecklar
systemets förmågor såväl avseende kapacitet som i form av tillägg av
nya lösningar och applikationsområden, möjliggör ett verkligt
värdeskapande för våra kunder och därmed i förlängningen för våra
aktieägare.

Helena Holmgren
VD och koncernchef

Denna information är sådan information som Pricer AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18
juli 2019 kl. 13:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, VD och Koncernchef
Susanne Andersson, CFO
Tfn: +46 8 505 582 00
Mail: ir@pricer.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/pricer/r/delarsrapport-januari-juni-2019---pr...
https://mb.cision.com/Main/715/2865757/1079394.pdf
https://mb.cision.com/Public/715/2865757/8d115ba195a5956f.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.