Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-26

PRICER: Kallelse till årsstämma 2019

Pricer AB (publ) kallelse till årsstämma 2019

Aktieägarna i Pricer AB (publ) ("Bolaget" eller "Pricer") kallas
härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl. 14.00 på
Kapitel 8, Klara Strand, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA VID ÅRSSTÄMMAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 17 april 2019,

dels senast onsdagen den 17 april 2019 ha anmält sitt deltagande till
Bolaget, antingen skriftligen till Pricer AB (publ), under adress:
Pricer AB (publ), Box 215, 101 24 Stockholm, per telefon 08-505 582
00 eller via e-post ir@pricer.com. Vid anmälan bör anges fullständigt
namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid
samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och
biträde. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta
inpasseringen vid årsstämman bör anmälan, i förekommande fall,
åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar.

OMBUD
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia
av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att
fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om
detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före årsstämman skickas till Bolaget
på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets
webbplats (www.pricer.com) och skickas till aktieägare som begär det.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman låta
registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara
tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen
den 17 april 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före
detta datum måste underrätta förvaltaren.

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap
32 § aktiebolagslagen.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Per dagen för denna kallelse finns totalt 110 971 781 aktier i
Bolaget, fördelat på 225 523 aktier av serie A, motsvarande 1 127 615
röster, och 110 746 258 aktier av serie B ("B-Aktier"), motsvarande
110 746 258 röster. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse 705
131 egna B-Aktier.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

DAGORDNING

1. Öppnande av stämman;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Presentation av verkställande direktören;
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

9. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen, samt

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
12. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och revisorer;
13. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av
valberedning inför årsstämman 2020;

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare;

15. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram;
16. Beslut om överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI
2017-LTI 2019;

17. Beslut om bemyndigande avseende nyemission;
18. Beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelser av egna
aktier;

19. Stämmans avslutande.
Valberedningens förslag

Punkterna 2, 10-12: Val av ordförande vid stämman, fastställande av
antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet
revisorer och revisorssuppleanter, fastställande av arvode åt
styrelsen och revisorerna, val av styrelseledamöter samt
styrelseordförande och revisorer

Valberedningen i Bolaget föreslår att årsstämman ska besluta enligt
följande:

· Till ordförande på årsstämman föreslås Bernt Ingman (punkt 2).
· Styrelsen ska bestå av 6 (sex) ledamöter utan suppleanter. Bolaget
ska ha en revisor utan suppleant (punkt 10).

· Arvode till styrelsen föreslås, för kommande mandatperiod, utgå
med totalt 1 720 000 SEK, varav 495 000 SEK till styrelsens
ordförande och 245 000 SEK vardera till övriga ledamöter utsedda av
bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Arvode till
ordföranden och till ledamot i styrelsens revisionsutskott utgår i
tillägg med 50 000 SEK vardera. Arvode till revisorn föreslås utgå
enligt av Pricer godkänd räkning (punkt 11).

· Till ordinarie ledamöter föreslås omval av Bernt Ingman, Hans
Granberg, Jenni Virnes, Jonas Guldstrand och Thomas Krishan samt
nyval av Knut Faremo. Vidare föreslås omval av Bernt Ingman till
styrelsens ordförande (punkt 12).

· Till revisor förslås omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB, i
enlighet med revisionsutskottets rekommendation (punkt 12).

Knut Faremo (född 1957) föreslås av valberedningen mot bakgrund av att
det är önskvärt att komplettera styrelsen med en internationell
ledamot med bred ledarerfarenhet och med djup branscherfarenhet från
detaljhandeln i Europa. Knut driver idag en egen konsultverksamhet
inkluderande styrelseuppdrag med fokus på detaljhandeln. Han har mer
än 30 års erfarenhet från företagsledare och investerare i
detaljhandelsbolag i samtliga skandinaviska länder samt ett brett
kontaktnät på den franska marknaden. Under de senaste femton åren har
han i olika former varit engagerad i Norgesgruppen, Dagrofa, Coop
Butiker & Stormarknader, Apoteket Hjärtat och Picard Sweden. Knut har
studentexamen i matematik och i ekonomi från gymnasium i Norge. Knut
Faremo är oberoende i förhållande till Pricer AB och dess ledning och
oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.

Punkt 13: Förslag till beslut om principer för utseende av
valberedning inför årsstämman 2020

Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta att valberedningen
inför årsstämman 2020 utses enligt i huvudsak nedanstående principer.

Styrelsens ordförande ska erhålla mandat att kontakta de tre största
aktieägarna i Bolaget per utgången av det tredje kvartalet, och be
dem att nominera en representant vardera, att jämte styrelsens
ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny
valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Som
aktieägare ska även räknas sådan grupp av två eller flera aktieägare
(aktieägargrupp) som anmält till styrelsens ordförande att man
gemensamt vill delta i valberedningsarbetet.

I valberedningen ska även ingå en, i förhållande till Bolaget och dess
större aktieägare, oberoende representant för de mindre aktieägarna.
Om någon aktieägare eller aktieägargrupp avstår från sin rätt att
nominera representant, ska den aktieägare eller aktieägargrupp som
därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att nominera
en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen ska
offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Den nu sittande valberedningen ska entledigas och ersättas av en ny
när sådan utsetts enligt ovan angivna principer. Aktieägare som vill
ingå i en aktieägargrupp inför denna process ska anmäla det till den
nya styrelsens ordförande utan dröjsmål.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av
aktieägarna/aktieägargrupperna som nominerat ledamöter i
valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största
aktieägarna/aktieägargrupperna, så ska ledamöter nominerade av dessa
aktieägare/aktieägargrupper ställa sina platser till förfogande och
den eller de aktieägare/aktieägargrupper som tillkommit bland de tre
till röstetalet största ska äga nominera sina representanter. Inga
förändringar ska dock ske i valberedningens sammansättning om inte
särskilda skäl föreligger, om endast marginella förändringar i
röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två
månader före årsstämman.

Aktieägare/aktieägargrupp som nominerat representant till ledamot i
valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och nominera ny
representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar
valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den
aktieägare/aktieägargrupp som nominerade ledamoten äga rätt att
nominera en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning
ska offentliggöras på Bolagets hemsida så snart sådana skett.

Valberedningen ska fullfölja de uppgifter som enligt Svensk kod för
bolagsstyrning ankommer på valberedningen, vilket per dagen för detta
förslag innebär att valberedningen ska arbeta fram förslag i
nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2020 för beslut: (a)
förslag till styrelse, (b) förslag till revisor, (c) förslag till
styrelseordförande, (d) förslag till styrelsearvoden med uppdelning
mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning
för utskottsarbete, (e) förslag till arvode till revisorn, (f)
förslag till ordförande på årsstämman och (g) riktlinjer för
tillsättande av valberedning.

Styrelsens förslag

Punkt 9b: Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står årets vinst 67 058 253 SEK och övrigt
fritt kapital om 266 794 556 SEK, totalt 333 852 809 SEK.

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel
disponeras så att 66 159 990 SEK lämnas i utdelning och återstoden om
avrundat 267 692 819 SEK balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår
således utdelning om 0,60 SEK per aktie och som avstämningsdag för
rätt att erhålla utdelning föreslås den 29 april 2019. Om stämman
beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning betalas ut genom
Euroclear Sweden AB den 3 maj 2019.

Punkt 14: Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare enligt i huvudsak
följande. Med ledande befattningshavare avses VD, CFO och övriga
medlemmar i koncernens ledningsgrupp.

Pricer ska erbjuda en, med avseende på förhållandena i det land i
vilket var och en av medlemmarna...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.