Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-12

ProfilGruppen: Kallelse till årsstämma i ProfilGruppen AB

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas
härmed till årsstämma tisdagen den 16 april 2019

kl 16.00 i Folkets Hus i Åseda.
Program för aktieägare

15.00-15.55 Servering av kaffe och inregistrering till årsstämman

16.00 Årsstämman öppnas

ca 17.00 Enklare måltid serveras

Rätt att delta och anmälan

För att delta i årsstämman och äga rösträtt ska aktieägare:

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 10 april 2019, och

· anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 10 april 2019.
Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras via anmälnings-formulär
på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se, per post till
ProfilGruppen AB, Box 36, 364 21 Åseda eller per telefon 0474 - 550
00 (vardagar kl 9-15). Vid anmälan ska aktieägare uppge namn/firma,
person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och
eventuella biträden (högst två). Vidare ska intresse av att delta vid
den efterföljande måltiden anmälas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare måste tillfälligt ha låtit registrera aktierna i
eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i
årsstämman. Det innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren
om detta i god tid före onsdagen den 10 april 2019 då registreringen
senast måste vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägaren ska i så fall
utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller
högst ett år från utfärdandet, om inte en längre giltighetstid
särskilt anges, dock längst fem år. Utfärdas fullmakten av juridisk
person ska behörighets-handlingar (registreringsbevis eller
motsvarande) bifogas. Fullmakten i original samt eventuella
behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till
bolaget på ovanstående adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt
på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se.

Förslag till dagordning

1 Årsstämmans öppnande

2 Val av ordförande vid årsstämman

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

4 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

5 Val av en eller två justeringsmän

6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill:

1. Verkställande direktörens anförande
2. Revisorns redogörelse för revisionsarbetet
under 2018

8 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

9 Beslut om resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen

10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

11 Redogörelse för valberedningens förslag

12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

13 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

14 Fastställande av arvoden till ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen samt styrelsens revisions- och ersättningsutskott

15 Fastställande av arvode till revisorn

16 Val av revisor

17 Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

18 Beslut om valberedning inför årsstämman 2020

19 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

20 Årsstämmans avslutande

Valberedningens förslag till beslut

ProfilGruppens valberedning, vilken utsetts i enlighet med de
principer som beslutades vid årsstämman 2018, består av Lars
Johansson (aktieägare), valberedningens ordförande, Bengt Stillström
(Ringvägen Venture AB), Kåre Wetterberg, styrelsens ordförande och
Mats Egeholm, aktieägare, tillsammans representerande drygt 50
procent av rösterna i bolaget. Valberedningen föreslår följande:

Punkt 2 - Ordförande till årsstämman
Kåre Wetterberg utses till ordförande vid årsstämman 2019.

Punkt 12 - Antalet styrelseledamöter
Antalet stämmovalda styrelseledamöter utökas med en och ska uppgå till
sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 13 - Styrelseledamöter
Nyval föreslås av Jörgen Abrahamsson. Omval föreslås
styrelseledamöterna Mats Egeholm, Bengt Stillström, Thomas Widstrand,
Monica Bellgran och Kåre Wetterberg. Kåre Wetterberg föreslås väljas
till styrelseordförande. Om styrelseordförandens uppdrag upphör i
förtid, ska styrelsen inom sig välja ny styrelseordförande.

Uppgifter avseende de föreslagna ledamöterna finns under "Årsstämma
2019" på bolagets hemsida www.profilgruppen.se och kommer även att
finnas tillgängliga på stämman.

Punkt 14 - Styrelsearvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med
följande belopp. Styrelsearvode om 400 000 kr (365 000 kr) till
styrelseordföranden och 155 000 kr (150 000 kr) till envar övrig
stämmovald ledamot som inte är anställd i koncernen.

Ersättnings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och
särskilt arvode för dessa utgår ej (0 kr). Till ledamöter och
suppleanter utsedda av de anställda utgår inget arvode (0 kr).

Punkt 15 - Arvode till revisorn
Valberedningen föreslår att ersättning till revisor utgår enligt
godkänd räkning.

Punkt 16 - Revisor
Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisions-bolaget EY
för tiden intill slutet av årsstämman 2020, varvid EY meddelat att
auktoriserade revisorn Franz Lindström avses utses som huvudansvarig.

Punkt 18 - Valberedning årsstämma 2020
Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter
och att årsstämman ska uppdra åt styrelsens ordförande att, före det
tredje kvartalets utgång, kontakta de tre största aktieägarna och i
samråd med dessa utse ledamöter, som jämte styrelsens ordförande, ska
utgöra valberedning.

Valberedningen utser inom sig en ordförande.
Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets
hemsida senast sex månader före årsstämman 2020. I händelse av att
ledamot av valberedningen avgår, ska kvarvarande ledamöter, om
valberedningen så beslutar, utse en lämplig ersättare till
valberedningen för återstående mandatperiod.

Valberedningens uppgift är att föreslå styrelseordförande och
övriga styrelseledamöter till årsstämma 2020 eller annat
bolagsstämmoval, mötesordförande till stämma samt att föreslå
styrelse- utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår
även revisorer samt i förekommande fall procedurfrågor för utseende
av ny valberedning. Valberedningens förslag ska lämnas till styrelsen
i sådan tid att förslaget kan offentliggöras i samband med kallelse
till årsstämman.

Ytterligare information från valberedningen tillhandahålls enligt
nedan, se "Övrig information".

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 9 - Utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2018 skall utgå
med 5,00 kronor per aktie (föregående år 4,50 kronor per aktie).
Avstämningsdag för utdelning ska vara torsdagen den 18 april 2019.
Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske tisdagen den 25
april 2019.

Punkt 17 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under
tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med
eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av
högst 700.000 aktier, motsvarande sammanlagt cirka 9,5 procent av
aktiekapitalet vid dagen för denna kallelse. Beslut om nyemission får
innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med
apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13
kap 5 § första stycket i aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas även
att i övrigt bestämma villkoren för nyemission.

För giltigt beslut av årsstämman erfordras biträde av aktieägare som
representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de vid årsstämman företrädda aktierna.

Syftet med emissionen är att bolaget ska kunna emittera aktier som
köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller
andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara
av värde för ProfilGruppen-koncernens verksamhet, eller för
förstärkning av bolagets kapitalbas.

Punkt 19 - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att nedan beskrivna riktlinjer ska gälla för 2019.
Förslaget grundar sig på bolagets långsiktiga Ersättningspolicy, som
senast reviderades i februari 2019.

Riktlinjerna omfattar verkställande direktören och övriga personer i
bolagsledningen, för närvarande totalt sju personer, inklusive
verkställande direktören. Den totala ersättningen ska kunna utgöras
av fast grundlön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Den
rörliga ersättningen, som kan uppgå till maximalt 30 procent av den
fasta lönen, är kopplad till koncernens resultat och endast i
speciella fall till individuella mål. Rörlig ersättning är villkorad
mot positivt nettoresultat för koncernen och ska justeras i efterhand
om den utbetalats på uppenbart felaktiga grunder. Avtal om
pensionsförmån träffas individuellt och pensions-kostnaden kan uppgå
till maximalt 30 procent av lönen. Övriga ersättningar och förmåner
ska vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta
befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter.
Anställningsavtal för medlem i bolagsledningen ska generellt inneha
en uppsägningstid om sex månader från båda parter. Styrelsen får
frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall skulle finnas särskilda
skäl för det.

Övrig information

I bolaget finns på dagen för denna kallelse totalt 7 398 775 aktier
motsvarande 7 398 775 röster.

Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorns yttrande om
tillämpning av riktlinjer för ersättning samt styrelsens fullständiga
förslag med tillhörande handlingar finns tillgängliga hos bolaget,
Östra industriområdet, Åseda, och på bolagets hemsida,
www.profilgruppen.se, senast från och med den 26 mars 2019.

Valberedningens förslag och motiverade yttrande finns tillgängliga hos
bolaget och på bolagets hemsida.

Kopior av nämnda handlingar skickas till de aktieägare som så begär
och uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer även att finnas
tillgängliga på årsstämman.

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid
årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på
bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Personuppgi...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.