Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-11

Promore Pharma: Kallelse till årsstämma i Promore Pharma AB (publ)

Promore Pharma AB (publ) kalllar till årsstämma onsdagen den 16 maj
2018 klockan 15.00 på Wenner-Gren Center, Biblioteket, plan 24,
Sveavägen 166, i Stockholm. Registreringen börjar klockan 14.00.

Rätt att delta och anmälan till bolaget

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 maj 2018,

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den 9 maj 2018.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget per e-post på
adress info@promorepharma.com, per post på adress Promore Pharma AB,
Karolinska Institutet Science Park, Fogdevreten 2, SE-171 65 Solna,
Sverige eller per telefon 08-124 548 59. Vid anmälan vänligen uppge
namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer dagtid samt antal biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att
ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg, låta
registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 maj 2018. Sådan
registrering kan vara tillfällig.

Ombud och fullmaktsformulär

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt
vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad
fullmakt. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även
tillgängligt på bolagets webbplats www.promorepharma.com senast från
och med tre veckor före stämman. Den som företräder juridisk person
ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan
tillämplig behörighetshandling. För att underlätta inpasseringen vid
stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress
i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Anförande av den verkställande direktören

8. Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, samt av
koncernresultat- och koncernbalansräkningen

b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen, samt

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande
direktöre

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
revisor och revisorssuppleant

10. Fastställande av arvode till styrelse och revisor

11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt, i
förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleant

12. Stämmans avslutande

Styrelsens Beslutsförslag

Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå och att bolagets
ansamlade förlust balanseras i ny räkning.

Valberedningens Beslutsförslag

Valberedningen inför årsstämman 2018 består av följande ledamöter:
David Sundin, representerande Midroc New Technology AB
(valberedningens ordförande), Conny Bogentoft, representerande
PharmaResearch Products Ltd, Graham Fagg, representerande Rosetta
Capital IV S.à r.l. och Göran Pettersson, Promore Pharmas
styrelseordförande.

Val av ordförande på stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att advokat Anders Björnsson, Advokaterna
Liman & Partners, utses till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
revisor och revisorssuppleant (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa
årsstämma, oförändrat ska bestå av fem ordinarie ledamöter, utan
suppleanter. Valberedningen föreslår att bolaget oförändrat ska utse
en revisor och en revisorssuppleant.

Fastställande av arvode till styrelse och revisor (punkt 10)

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med totalt 700 000 kronor,
varav 250 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 150 000
kronor till oberoende styrelseledamöter och 100 000 kronor till
styrelseledamöter som är anställda av stora aktieägare i bolaget.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt, i
förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleant (punkt
11)

Valberedningen föreslår omval av Marianne Dicander Alexandersson,
Torsten Goesch, Satyendra Kumar, Göran Linder och Göran Pettersson.

Till styrelseordförande föreslås omval av Göran Pettersson.
Valberedningen föreslår omval av Ola Spinnars till revisor och Jonas
Forsberg till revisorssuppleant.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas
tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats
www.promorepharma.com senast från och med tre veckor före stämman.
Kopior av samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad för
mottagaren att skickas till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress. Handlingarna kommer även att vara tillgängliga på
stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av
denna kallelse är 20 235 090 vilket motsvarar 20 235 090 röster.
Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.

Upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka
på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som
kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska
situation, koncernredovisningen och bolagets förhållande till annat
koncernbolag.

_____________________

Solna i april 2018
Promore Pharma AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar
peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårvård. Bolagets
mål är att utveckla två läkemedelskandidater till att bli de första i
sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med
mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov.
Promore Pharmas två projekt, PXL01 och LL-37, är i sen klinisk
utvecklingsfas. PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa
adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på
patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen. LL-37, som utvecklas
för att stimulera läkning av kroniska sår, förbereds för en klinisk
fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser
även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra
angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på
hud och behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq
First North. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april kl 09.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/promore-pharma/r/kallelse-till-arsstamma-i-pro...
http://mb.cision.com/Main/15813/2492668/819861.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.