Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

Redwood Pharma: Delårsrapport januari - juni 2019

REDWOOD PHARMA AB (PUBL)
Spotlight Stock Market: REDW
redwoodpharma.se

Perioden 1 januari - 30 juni 2019

· Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.
· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -7 625 (-7 164) Tkr.
· Resultat per aktie för perioden var-0,60 (-0,75) kr

Andra kvartalet, 1 april - 30 juni 2019

· Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr
· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -4 329 (-5 622) Tkr.
· Resultat per aktie för perioden var-0,34 (-0,56) kr

Väsentliga händelser under rapportperioden

· Redwood Pharma meddelade att 80% av patienterna i den kliniska fas
II-prövningen med RP101 rekryterats. Redwood Pharmas kliniska Fas
II-prövning är en randomiserad och placebokontrollerad
multicenterstudie som genomförs på kliniker i Österrike, Ungern och
Tyskland. Cirka 100 patienter kommer att utvärderas under en
behandlingsperiod om tre månader. Givet att studien följer plan
beräknas studieresultaten kunna publiceras senast under Q1 2020.

· Istället för att utnyttja befintlig kreditfacilitet tog Bolaget
upp ett brygglån på 4,5 Mkr för finansiering av verksamheten. 3 Mkr
av detta lån kan komma att kvittas i den förestående nyemissionen.10
Mkr av faciliteten kvarstår outnyttjad.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Sista patienten rekryterad i den kliniska fas II-prövningen med
RP101.

· Redwood Pharma meddelade att bolaget genomför en
företrädesemission i början på september. Vid full teckning tar
bolaget in 11,5 Mkr före emissionskostnader, där medparten ska
ersätta kreditfaciliteten.

VD har ordet

2019 har inneburit många passerade och viktiga milstolpar för Redwood
Pharma. I skrivande stund har vi rekryterat den sista av de cirka
hundra patienter som ska ingå i Fas II-prövningen av RP101; vår
läkemedelskandidat för att behandla kroniskt torra ögon hos kvinnor
efter klimakteriet. Dessa kvinnor genomgår behandling under tre
månader i syfte att utvärdera säkerheten och effektiviteten hos
RP101. Patientgruppen och den biologiska mekanism som prövningen
inriktas mot är unik.

Samtidigt utvärderar Bolaget nya användnings- områden för vår
inlicensierade delivery-substans IntelliGel för framtida produkter
inom behandling av ögonåkommor. Vi ser även av detta skäl fram
emotresultaten från den pågående prövningen, då slutsatserna från
denna kommer att ge oss god vägledning inför utvecklingen av nya
produkter.

Även ur ett finansiellt perspektiv upplever jag omständigheterna som
stabila. Genom den företrädesemission som genomfördes under våren
2018 och den kreditfacilitet som ingicks samtidigt, tillfördes
Redwood Pharma tillräckligt kapital för att slutföra Fas
II-prövningen av RP101. Faciliteten, som uppgår till sammanlagt 15
Mkr, har emellertid endast utnyttjats till 5 Mkr till dags dato.
Styrelsen är av uppfattningen att faciliteten var mycket väl anpassad
efter våra behov, men den senaste tidens diskussioner kring dylika
finansieringslösningar indikerar att de kan ha andra och negativa
effekter för bolaget och dess ägare. Mot den bakgrunden valde
styrelsen under våren 2019 att tills vidare inte ytterligare utnyttja
kreditfaciliteten och inledde samtidigt arbetet med att finna en
lösning för att helt eller delvis avveckla upplägget. Det kortsiktiga
kapitalbehovet löstes genom upptagande av ett brygglån.

Tidigare i veckan kunde vi offentliggöra en företrädesemission på 11,5
Mkr före emissionskostnader. Emissionen sker i syfte att kunna
erbjuda våra aktieägare en möjlighet att tillföra det kapital som
krävs för att reducera eller helt eliminera behovet av
kreditfaciliteten. Vid full teckning kommer styrelsen inte att
utnyttja någon ytterligare del av de 10 Mkr som återstår av
faciliteten. Vi har dock kommit överens med Formue Nord, som
tillhandahåller faciliteten, att den förlängs från ursprungligen 31
december 2019 till 30 juni 2020. Detta sker enbart i syfte att säkra
tillgången till nödvändigt kapital i händelse av ett svagt utfall i
emissionen.

Genomförandet av nyemissionen innebär att vi säkerställer tillgången
till rörelsekapital för den planerade verksamheten en bra bit in i
2020.

I väntan på data från den kliniska prövningen, som förväntas senast
under Q1 2020, fortsätter vi arbetet med att utvärdera nya
produktmöjligheter. Vi kan se många områden av intresse för Redwood
Pharma där det behövs innovativa mediciner för att förbättra
behandlingsresultaten och livskvaliteten för olika patientgrupper.
Vår ensamrätt till Intelligel i oftalmologiska applikationer är
viktig i det sammanhanget.

Vi i ledningen ser nu fram emot att rapportera den fortsatta
utvecklingen av verksamheten och nya möjligheter för Redwood Pharma.
Särskilt spännande blir det naturligtvis då vi kan avläsa
studieresultaten inom ett halvår!

Martin Vidaeus
VD Redwood Pharma

Om Redwood Pharma och dess marknad

Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora
medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en
biologiskt aktiv läkemedels- substans, RP101, mot måttlig till svår
kronisk ögontorr- het hos kvinnor efter klimakteriet. Läkemedlet
använder drug delivery-plattformen IntelliGel, som kontrollerar
frisättningen av aktiva substanser. Genom att använda IntelliGel kan
Redwood Pharma med stor sannolikhet även förbättra doseringen hos
andra etablerade och nya läkemedel. Redwood Pharma fokuserar på
formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter genereras genom
licensavtal med läkemedelsbolag som har intresse av Redwood Pharmas
läkemedelsprojekt och av IntelliGel.

RP101 Redwood Pharmas produkt mot torra ögon

Bolaget utvecklar en ögondroppe med en känd biolo- gisk substans som
kan hjälpa kvinnor efter klimakteriet med kroniskt torra ögon. Idag
finns ingen bra behandling för kvinnor med måttliga till svåra
besvär. Produkten under utveckling kommer att bli den första som
påverkar en grundläggande biologisk mekanism och därigenom ökar
produktionen av tårvätska. Med hjälp av IntelliGel- formuleringen
bedöms behandlingen kunna reduceras till en eller två gånger per dag
och således vara bekvämare och lättare att ta för patienten.

Drug delivery-plattformen IntelliGel

Redwood Pharma har de globala rättigheterna till
IntelliGel-plattformen inom ögonområdet. Plattformen förväntas göra
det möjligt att ögondroppar mot torra ögon kan ges ett fåtal gånger
per dag. IntelliGel är en så kallad drug delivery-plattform som kan
kontrollera frisätt- ningen av läkemedel så att det kan ha effekt
under en längre tid. Plattformen skapar också fler affärsmöjligheter
genom att flera ögonläkemedel förhoppningsvis kan omformuleras och
doseras effektivare och på ett sätt som upplevs som mer bekvämt samt
kanske också öka säkerheten för patienterna.

Marknaden för torra ögon med måttliga till svåra besvär, DED (dry eye
disease)

Den totala globala marknaden för receptbelagda läke- medel mot DED är
uppskattad till USD 2 miljarder och förväntas växa till USD 2,6
miljarder 2022.

Drivkrafter i marknaden

Det finns flera orsaker till att marknaden bedöms växa. Huvudorsakerna
är bristen på effektiva läkemedel som kan hjälpa patienter som lider
av kroniskt torra ögon och en åldrande population där kroniskt torra
ögon förekommer oftare. Det finns flera typer av kroniskt torra ögon
och en gemensam medicinsk lösning för alla typer av problem finns
inte idag. Det finns flera nya produkter som är under utveckling -
med nya angreppssätt för olika typer av torra ögon men dessa är
främst riktade mot inflammationen i ögat som kan vara en följdverkan
av att det finns för lite tårvätska. Produktutvecklingen förväntas
också bidra till att den totala marknaden kommer att växa.

Viktiga samarbeten

Bolaget har sin kärnkompetens inom läkemedels- utveckling och
produktformulering. För att utveckla RP101 och andra nya
ögonläkemedel använder bolaget sig av ett gediget nätverk av experter
inom tillverkning, pre-klinisk och klinisk utveckling samt experter
inom oftalmologi, endokrinologi och kvinnohälsa.

Operativa mål

Bolaget har som mål att utveckla RP101 fram till slutet av kliniska
Fas II-prövningar (Proof of Concept), varefter RP101 ska
utlicensieras och generera kassaflöden till bolaget.

Affärs/Intäktsmodell

Genom licensavtal med större läkemedelsbolag kommer bolaget att
erhålla betalningar för uppnådda milstolpar och framtida royalty. Ett
sådant avtal kan innebära att bolaget får en första betalning vid
ingånget avtal och därefter vid uppnådda mål som t.ex. genomförande
av kliniska Fas III-prövningar och registrering samt försälj- ning på
första marknad. Därefter erhåller bolaget royalty på den försäljning
som licenstagaren uppnår fram till dess avtalet eller patentet
upphör.

Finansiell utveckling

Intäkter och kostnader

Bolaget har inte genererat några intäkter under det för- sta halvåret
2019. Rapporterade Övriga rörelseintäkter avser Valutakursvinster.
Bolagets kostnader avser till huvudsaklig del utvecklings-, projekt-
och administrativa kostnader.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden 1 januari - 30 juni 2019 uppgår till -7
625 (-7 164) Tkr. Rörelseresultatet för perioden 1 april - 30 juni
2019 uppgår till -4 329 (-5 622) Tkr.

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets likvida medel uppgick den 30 juni 2019 till 4 726 (12 018)
Tkr. Soliditeten uppgick till 55 (82) %. Bolagets eget kapital
uppgick till 6 280 (15 709) Tkr.

Av det brygglån på sammanlagt 4 500 Tkr som tagits upp har 3 250 Tkr
tillförts bolaget under rapportperioden och resterande 1 250 Tkr
efter rapportperiodens utgång.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till
-6 968 (-10 766) Tkr.

I januari 2019 har bolaget genomfört utbyte mot kon- vertibla
skuldebrev avseende 184 636 aktier. Totalt antal utestående aktier
per den 30 juni uppgår till 12 684 510 och aktiekapitalet uppgår till
2 536 902 kronor.

Bolaget genomför under perioden den 4 - 23 septem- ber 2019 en
företrädesemisson som vid full teckning kommer att tillföra 11,5 Mkr
före emissionskostnader.

Investeringar

Bolaget har under perioden 1 januari - 30 juni 2019 inte investerat i
immateriella eller materiella anläggningstillgångar.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen
(1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:10,
Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").

R...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.