Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-14

Relais Group Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020 (tilintarkastamaton) - kannattavaa kasvua poikkeusoloissa, osinkoehdotus 0,10 eur/osake

Tämä tiedote on tiivistelmä Relais Groupin puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuu 2020. Tiedote on kokonaisuudessaan tämän yhtiötiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa https://relais.fi/sijoittajat/.

Relais Group Oyj osti Aktiebolaget Reservdelar ("ABR") ja Huzells i Karlstad Aktiebolag ("Huzells") -yhtiöiden osakekannat 31.5.2019. Yhtiöt on yhdistelty osana Relais Group Oyj:n konsernitasetta 31.5.2019 alkaen ja konsernituloslaskelmaa 1.6.2019 alkaen. Puolivuosikatsauksen vertailutiedot vuodelta 2019 sisältävät ABR:n ja Huzells'in luvut mainituista yhdistelyajankohdista lähtien.

Relais Group Oyj osti 70 % SEC Scandinavia A/S:n ("SEC") osakekannasta 16.1.2020 ja 95,25 % TD Tunga Delar Sverige AB:n ("TD") osakekannasta 6.2.2020. SEC on yhdistelty konserniin 1.1.2020 alkaen ja TD 1.2.2020 alkaen. Puolivuosikatsauksen vertailutiedot vuodelta 2019 eivät sisällä SEC:n ja TD:n lukuja.

TAMMI-KESÄKUU 2020 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 58 959 tuhatta euroa (1-6/2019: 37 720), muutos +56,3 %
 • EBITA oli 7 490 (3 876) tuhatta euroa eli 12,7 (10,3) % liikevaihdosta, muutos +93,2 %
 • Liikevoitto oli 3 664 (2 185) tuhatta euroa eli 6,2 (5,8) % liikevaihdosta, muutos +67,7 %
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos, ilman liikearvopoistoja (laimentamaton) oli 0,29 (0,32) euroa*)
 • Yhtiö jatkoi kasvustrategiansa toteuttamista ostamalla 70 % tanskalaisesta SEC Scandinavia A/S:sta 16.1.2020 ja 95,25 % ruotsalaisesta TD Tunga Delar Sverige AB:sta 6.2.2020
 • Liikevaihtoa kasvattivat pääosin vuosien 2019-2020 yritysostojen vaikutus ja varaosien vahva myynti erityisesti Ruotsissa
 • Liikevaihtokehitystä hidastivat pohjoismaiden lauha talvi ja koronapandemia, joka vaikutti varustelutuotteiden liikevaihtoon alentuneen uusien hyötyajoneuvojen myynnin myötä
 • Koronapandemia vaikutti osittain liikevaihtoon maalis-huhtikuussa. Liikevaihto kehittyi kuitenkin kaikilla markkinoilla suotuisasti erityisesti touko-kesäkuussa
 • Koronatilanteesta johtuen katsauskaudella toteutettiin hallittuja kulusäästötoimenpiteitä kannattavuuden ja kassavirran tukemiseksi
 • Varsinainen yhtiökokous pidettiin alkuperäisistä suunnitelmista poiketen 8.6.2020 ennakkoäänestysmenettelyllä ilman osakkaiden fyysistä osallistumista koronatilanteesta johtuen
 • Varsinainen yhtiökokous 8.6.2020 päätti, että osinkoa tilikaudelta 2019 ei jaeta
 • Ensimmäisen vuosipuoliskon tulosten perusteella hallitus on arvioinut osingonmaksun edellytykset uudelleen ja ehdottaa 8.9.2020 kokoontuvalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,10 euroa osakkeelta

*) Keskimääräinen laimentamaton osakemäärä oli katsauskaudella 1-6/2020 16 556 848 ja kaudella 1-6/2019
8 628 100 kappaletta.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Yhtiö peruutti 26.3.2020 aiemmin 27.2.2020 antamansa tulosohjeistuksen olosuhteiden markkinoilla muodostuttua koronavirustilanteen ja sitä seuranneiden rajoitusten ja alenevan yleisen talouskehityksen myötä erittäin poikkeuksellisiksi ja näkyvyyden tulevaan kehitykseen tämän vuoksi oleellisesti heikennyttyä. Aiemman ohjeistuksen mukaisesti liikevaihdon ja liikevoiton ilman liikearvopoistoja (EBITA) oli arvioitu kasvavan selvästi edellisvuodesta. Ohjeistuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta yhtiön kasvustrategiaan, johon kuuluvia yritysostoja jatketaan aktiivisesti.

Yhtiön tämänhetkisen arvion mukaan koronavirustilanteen vaikutukset kuitenkin heikentävät edelleen näkyvyyttä tulevaan kehitykseen erityisesti mahdollisen toisen pandemia-aallon ja ennustetun globaalin epävarman talouskehityksen johdosta. Yhtiö ei tämän johdosta anna uutta tulosohjeistusta.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa 1-6/2 1-6/2019                  
020 1-12 /2019
Liikevaihto 58  37 720 98 946
959
Myyntikate 20 12 367 33 090
344
EBITDA 7 707 4 039 13 335

EBITDA-prosentti 13,1 10,7 % 13,5 %
%
EBITA 7 490 3 876 12 976

EBITA-prosentti 12,7 10,3 % 13,1 %
%
Liikevoitto 3 664  2 185 7 856

Liikevoittoprosentti 6,2 5,8 % 7,9 %
%
Tilikauden voitto (tappio) 930 -273 384
Tilikauden voitto (tappio) -prosentti 1,6 -0,7 % 0,4 %
%
Vertailukelpoinen voitto (tappio) ilman 4 756 2 731 8 740
liikearvopoistoja
Vertailukelpoinen voitto (tappio) ilman 8,1 7,2 % 8,8 %
liikearvopoistoja -prosentti %
Oman pääoman tuotto 2,9 -1,1 1,4%*)
%*) %*)
Omavaraisuusaste 46,5 33,6 % 44,5 %
%
Nettovelkaantumisaste 53,6 124,4 % 54,3 %
%
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, 0,06 -0,03 0,03
euroa**)
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa**) 0,05 -0,03 0,03
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos, 0,06 0,12 0,31
laimentamaton, euroa**)
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos, 0,05 0,11 0,29
laimennettu, euroa**)
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos 0,29 0,32 0,76
ilman liikearvopoistoja, laimentamaton,
euroa**)
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos 0,28 0,30 0,71
ilman liikearvopoistoja, laimennettu,
euroa**)
Kokoaikaiset työntekijät kauden lopussa 292 268 258

*) Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja liikearvopoistoja ei ole eliminoitu merkityistä pääomantuottotunnusluvuista.

**) Keskimääräinen laimentamaton osakemäärä oli katsauskaudella 1-6/2020 16 556 848 ja kaudella
1-6/2019 8 628 100 kappaletta. Keskimääräinen laimennettu osakemäärä oli katsauskaudella 1-6/2020
17 238 216 ja kaudella 1-6/2019 9 178 098 kappaletta.

TOIMITUSJOHTAJA ARNI EKHOLM KOMMENTOI:

"Saimme vuodelle 2020 erinomaisen alun päästyämme toteuttamaan lyhyen ajan sisällä kaksi tärkeää yritysostoa tammi-helmikuussa. SEC:n hankinnan myötä laajennuimme Tanskaan ja vahvistimme tuoteosaamistamme kevyiden hyötyajoneuvojen valoratkaisuissa. TD Tunga Delar Sverige AB:n hankinnalla laajensimme tarjoamaamme raskaiden hyötyajoneuvojen varaosissa ja varusteissa meille jatkuvasti yhä tärkeämmällä Ruotsin markkina-alueella. Molempien yhtiöiden ensimmäiset kuukaudet Relais-konsernin jäseninä ovat olleet erittäin lupaavia ja yhtiöt myötävaikuttavat selvästi sekä kasvuumme että tulokseemme.

Ensimmäisten koronauutisten kantautuessa Aasiasta arvioimme ensivaiheessa niiden toiminnallisia vaikutuksia lähinnä laajojen hankintayhteyksiemme kannalta. Tilanteen muututtua maaliskuussa ja pandemian levitessä Euroopassa ryhdyimme nopeisiin toimenpiteisiin varmistaaksemme henkilöstömme ja asiakkaidemme turvallisuuden, mutta myös pienentääksemme pandemian taloudellisia vaikutuksia yhtiömme liiketoimintaan ja talouteen. Erityisesti halusimme turvata yhtiön strategisiin investointeihin tarkoitetut kassavarat. Aloitimme kohdennetut kulusäästötoimenpiteet voidaksemme reagoida välittömästi, mikäli myynti jossain osassa konsernia laskisi. Olemme rajoittaneet rahankäyttöä ulkoisiin palveluihin ja toteuttaneet myös henkilöstökulusäästöjä määräaikaisin lomautuksin siellä, missä tämä on ollut myynnin kehityksen tai rajoitustoimenpiteistä johtuvan asiakastyön vähenemisen vuoksi välttämätöntä.

Koronapandemian vaikutus katsauskauden liikevaihtoon vaihtelee toimintamaiden ja tuotealueiden välillä. Vaikutuksille altteimpia ovat uusajoneuvomyyntiin sidonnaiset tuotealueet, kuten uusien hyötyajoneuvojen varustelu. Toisaalta liiketoiminnassamme on selviä merkkejä defensiivisistä piirteistä, jotka johtuvat erityisesti ajoneuvojen jälkimarkkinoiden huolto- ja korjaustoiminnan luontaisesta vakaudesta. Liikevaihtomme ja kassavirtamme kehitys säilyi vakaana huolimatta koronapandemian negatiivisista vaikutuksista yleiseen talouden tilanteeseen.

Kulunut katsauskausi on osoittanut meille valitsemamme strategian toimivan monenlaisissa markkinatilanteissa. Osingonjakoehdotuksemme kuvastaa myös vahvaa uskoamme tulevaisuuteen. Kaikissa mahdollisissa tulevaisuudenkuvissa on tärkeää, että kasvatamme toimintaamme päämäärätietoisesti ollaksemme vahvempi toimija markkinoilla. On myös tärkeää, että tarjontamme kattaa useita maita ja tuotealueita, jotta voimme palvella asiakkaitamme jatkossa entistäkin paremmin. Tähänastisista kokemuksistamme rohkaistuneina jatkamme aktiivisesti kasvustrategiamme toteuttamista yhdessä osaavan ja motivoituneen henkilöstömme kanssa."

PITKÄN AJAN TALOUDELLISET TAVOITTEET

Relaisin vuoteen 2024 ulottuvan strategiakauden tavoitteet on määritelty kesällä 2019 seuraavasti:

Relaisin tavoitteena on kaksinkertaistaa yhtiön liikevaihto vuoteen 2024 mennessä. Relais tavoittelee kasvua orgaanisen kasvun ja yrityskauppojen yhdistelmällä.

 • Orgaaninen kasvu: Yhtiön tavoitteena on jatkaa markkinaa nopeampaa kasvua, mitä tukevat odotettavissa olevat synergiat, kuten ristiinmyynti nykyisten ja hankittujen yhtiöiden välillä.
 • Relaisin johdon näkemyksen mukaan markkinat kokonaisuudessaan ovat viime vuosina kasvaneet maltillisesti mutta tasaisesti noin 1-3 prosenttia vuosittain riippuen tuotekategoriasta ja maantieteellisestä alueesta.
 • Yrityskauppoihin perustuva kasvu: Yhtiön tavoitteena on tehdä 1-2 uutta yrityskauppaa vuodessa, joista tavoiteltavien synergioiden odotetaan tukevan tuloskehitystä.

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN

Relais Groupin toimitusjohtaja Arni Ekholm ja talousjohtaja Pekka Raatikainen esittelevät tuloksen medialle, sijoittajille ja analyytikoille englanninkielisessä tiedotustilaisuudessa 14.8.2020 klo 10.00 alkaen Hotel Kämpin Symposion-salissa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki

Tilaisuus on katsottavissa webcastina osoitteessa https://relais.videosync.fi/2020-q2-tulokset.

Esitysmateriaali ja videotallenne löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta https://relais.fi/sijoittajat/ tilaisuuden päätyttyä.

Relais Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Relais Group Oyj
Toimitusjohtaja Arni Ekholm
Puh. +358 40 543 1446
Sähköposti: arni.ekholm@relais.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Evli Pankki Oyj
Puh. +358 40 579 6210

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.relais.fi
 

Relais Group Oyj

Relais Group on ajoneuvojen varaosa- ja sähkövarusteliiketoimintaa Pohjoismaissa ja Baltiassa aktiivisesti kehittävä maahantuonti- ja tukkuliike. Relais Group luo lisäarvoa asiakkailleen tarjoamalla ajoneuvojen sähkövarusteet, varaosat ja
asiantuntijapalvelut luotettavasti, tehokkaasti ja oikea-aikaisesti ajoneuvojen elinkaaren eri vaiheisiin. Voimakkaasti kasvuhakuisena yhtiönä Relais Groupin tavoitteena on olla toimialansa edelläkävijä ajoneuvojen elinkaaren kehittämisessä. Relais Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 98,9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskenteli 31.12.2019 258 henkilöä viidessä eri maassa.

www.relais.fi

Författare Relais Group Oyj

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.