Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-05

Ripasso Energy AB: Konvertibelemissionen i Ripasso Energy AB omfattas till cirka 77 procent av teckningsförbindelser

Vid en extra bolagsstämma i Ripasso Energy AB den 16 januari 2019
beslutades att genomföra en emission av konvertibler om högst 79 505
021 kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen
omfattas till cirka 77 procent av teckningsförbindelser.
Avstämningsdag är den 7 februari 2019 och sista dag för handel i
Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätt är idag den 5
februari 2019.

Syftet med upptagandet av det konvertibla lånet är att säkra Ripasso
Energys rörelsekapitalbehov relaterat till ordern från Afarak Mogale
(Pty) Ltd. av 7 PWR BLOK och förberedelser för volymproduktion av PWR
BLOK, att täcka kostnader i samband med ingående av bindande avtal
med Glencore Operations South Africa (Pty) Ltd., att förstärka
Bolagets organisation för att stödja Bolagets intention att lista
Bolaget på en reglerad marknad under hösten 2019 samt att kvitta lån
som Bolaget har upptagit i samband med offentliggörandet av
konvertibelemissionen.

Ripasso Energy har genom avtal undertecknade den 5 februari 2019
erhållit ytterligare teckningsförbindelser om sammanlagt cirka 33,9
MSEK från följande investerare:

· Rose Capital PTY Limited, 20 MSEK
· Gradual Solutions Inc Pte Ltd, 10 MSEK
· Claes Mellgren, cirka 1,95 MSEK
· Per-Olof Andersson, cirka 1,95 MSEK

Bolaget har sedan tidigare erhållit teckningsförbindelser från East
Guardian SPC, Miura Holding Limited, Alexander af Jochnick och David
Zaudy om sammanlagt 26,3 MSEK, samt från styrelseledamöterna Benedict
Morgan, Ulf Gundemark, Johan Ekesiöö och Gunilla Spongh om sammanlagt
1,217 MSEK. Totalt har Ripasso Energy således erhållit
teckningsförbindelser om 61,4 MSEK, motsvarande cirka 77 procent av
emissionsbeloppet.

För att möjliggöra teckning av konvertibler i emissionen har bolagets
större aktieägare - Sven Sahle, AC Cleantech Growth Fund I Holding AB
och Gunnar Larsson - vederlagsfritt överlåtit teckningsrätter till
samtliga som har ingått avtal om teckningsförbindelse med bolaget
förutom East Guardian SPC samt styrelseledamöterna Ulf Gundemark och
Johan Ekesiöö. Därmed har Sven Sahle, AC Cleantech Growth Fund I
Holding AB och Gunnar Larsson överlåtit samtliga sina teckningsrätter
i emissionen.

- Vi har nu säkrat finansiering för att kunna ta PWR BLOK 400-F till
en kommersiellt bevisad produkt och förhoppningsvis säkra en större
affär för bolaget. Metoden vi använt att skänka teckningsrätter till
namnkunniga investerare som i motprestation ger teckningsförbindelser
utan ersättning ger riktigt låga emissionskostnader och stor trygghet
för de mindre aktieägarna då de nu kan ta ställning till ett
erbjudande som i stort sett är fulltecknat, säger Sven Sahle,
ordförande och största aktieägare i Ripasso Energy AB

Ytterligare information om emissionen kommer att ingå i det prospekt
som kommer att offentliggöras på eller omkring den 6 februari 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef Ripasso Energy AB,
ir@ripassoenergy.com.

Om Ripasso Energy

Ripasso Energy är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008
för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att
omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika
lösningar för elproduktion till rekordlåga priser jämfört med andra
klimatsmarta och hållbara alternativ. Ripasso Energys stirlingmotor
hanterar ett brett spektrum av bränslen och i företagets senaste
produkt, PWR BLOK 400-F, omvandlas industriella rest- och fackelgaser
till elektrisk energi med hög effektivitet. Bolaget är listat i
Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan handlas på Börse Stuttgart i
Tyskland. Läs mer på www.ripassoenergy.com.

Denna information är sådan information som Ripasso Energy är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 februari 2019 kl. 08:00 CET.

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA,
AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA
ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN
AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER
KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV
SVENSK LAG.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med konvertibler,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Ripasso Energy. Inbjudan
till berörda personer att teckna konvertibler i Ripasso Energy kommer
endast att ske genom det prospekt som Ripasso Energy planerar att
offentliggöra omkring den 6 februari 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får
inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, i USA (innefattande dess territorier och besittningar,
varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller
någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller
distribution skulle strida mot tillämpliga lagar eller skulle kräva
andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av
ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna
värdepapper i USA. Inga teckningsrätter, betalda tecknade units,
konvertibler eller aktier har registrerats och kommer inte att
registreras enligt United States Securities Act of 1933 i dess
aktuella lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen
i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas,
tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA,
förutom enligt tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som
inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet
med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA. Ripasso Energy avser inte att registrera någon
del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett
erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ripasso-energy-ab/r/konvertibelemissionen-i-ri...
https://mb.cision.com/Main/14881/2731925/985722.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.