Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-05

RNB RETAIL AND BRANDS: Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma måndagen den 12 augusti 2019 klockan 10.00 i bolagets
lokaler på Drottninggatan 33, plan 4 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare, som önskar deltaga på den extra bolagsstämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
tisdagen den 6 augusti 2019,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 7 augusti
under adress RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ), Box 161 42, 103 23
Stockholm, eller per telefon 08-410 520 00 eller via e-mail:
maia.lidbeck@rnb.se. Vid anmälan ska uppges aktieinnehav, namn,
personnummer, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuella
biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i
stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear
Sweden AB måndagen den 5 augusti 2019. Aktieägaren måste i god tid
före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en justeringsperson att underteckna protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om

(a) ändring av bolagsordningen och

(b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget
kapital.

8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Beslut om ändring av bolagsordningen och om minskning av
aktiekapitalet (punkt 7)

(a) Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman, i syfte att möjliggöra
den minskning av bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget
kapital som föreslås i punkten 7 (b) nedan, beslutar enligt följande.

Bolagets aktiekapitalgränser ska ändras från nuvarande lägst 150 000
000 kr och högst 600 000 000 kr till lägst 10 000 000 kr och högst 40
000 000 kr, varvid bolagsordningens § 4 erhåller följande lydelse:

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst
40 000 000 kronor.

(b) Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning
till fritt eget kapital

I syfte bättre anpassa storleken på aktiekapitalet till bolagets
verksamhet, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om minskning
av aktiekapitalet enligt följande:

Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 203 473 056 kr,
ska minskas med 193 299 403 kr för avsättning till fond i fritt eget
kapital att användas enligt beslut av bolagsstämma. Minskningen ska
ske utan indragning av aktier och utan återbetalning till
aktieägarna.

Efter minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att
uppgå till 10 173 653 kr, fördelat på sammanlagt 33 912 176 aktier.
Minskningen innebär en sänkning av aktiernas kvotvärde med 5 kronor
och 70 öre från 6 kronor till 30 öre.

Minskningen av aktiekapitalet förutsätter att bolagsordningen ändras
enligt punkten 7 (a) ovan.

Övrigt

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna 7 (a) och (b) ska antas
som ett beslut. Sådant beslut är giltigt endast om det har biträtts
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de aktier som är företrädda vid stämman.

___________________________________________

Styrelsens förslag enligt punkt 7 (a)-(b) ovan, hålls tillgängliga hos
bolaget på adress Drottninggatan 33, Stockholm, samt på bolagets
hemsida www.rnb.se från och med senast den 5 juli 2019 samt sänds
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Blankett för fullmakt finns att hämta på www.rnb.se.

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)

Stockholm i juli 2019

Styrelsen

Denna information är sådan information som RNB RETAIL AND BRANDS AB är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, för offentliggörande den 5 juli 2019 klockan
07:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/rnb-retail-and-brands/r/kallelse-till-extra-b...
https://mb.cision.com/Main/5860/2857486/1073373.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.