Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-07

Rottneros AB: ROTTNEROS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2018

STARKT KVARTAL AVSLUTAR ETT REKORDÅR

· Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2018 ökade med 17 % till
580 (496) MSEK. För helåret 2018 ökade omsättningen med 18 % till 2
260 MSEK (1 912). Fr.o.m. 2018 ingår även intäkter från biprodukter
samt resultat från massaprissäkringar i nettoomsättning. Se också s.
15.

· EBIT för fjärde kvartalet 2018 ökade till 12 (-7) MSEK. Resultatet
under fjärde kvartalet påverkades - i likhet med föregående år - av
det årliga underhållsstoppet vid Vallviks Bruk. Produktionsbortfallet
och den direkta kostnaden för underhållsstoppet har minskat fjärde
kvartalets resultat med ca 67 MSEK (55). För helåret uppgick EBIT
till 295 MSEK (156), vilket är ett rekordresultat i koncernens
nuvarande struktur.

· Resultat efter finansiella poster för fjärde kvartalet ökade till
7 (-12) MSEK och för helåret till 276 (147) MSEK. Resultat per aktie
för fjärde kvartalet steg till 0,06 (-0,06) SEK och för helåret till
1,45 (0,75) SEK.

· NBSK massaprisnoteringen under fjärde kvartalet 2018 var 39 %
högre i SEK, jämfört med fjärde kvartalet 2017. För helåret var
noteringen i SEK 35 % högre jämfört med 2017.

· Stigande vedkostnader hade en negativ effekt om ca 50 MSEK och
massaprissäkringar en negativ effekt om 40 MSEK på fjärde kvartalets
resultat, jämfört med fjärde kvartalet 2017. För helåret 2018 var
vedkostnader ca 160 MSEK högre än 2017, massaprissäkringar påverkade
negativt med 122 MSEK och elprissäkringar påverkade positivt med 47
MSEK.

· Fokus på ökad lönsamhet. Fasta kostnader för 2018 var 23 MSEK
lägre jämfört med 2017, motsvarande en sänkning med 4 %.

· Produktionsvolymen för fjärde kvartalet var stabil på 93,6 (94,4)
tusen ton samtidigt som Vallviks Bruk hade ett något längre
underhållsstopp än tidigare.

· Utdelningspolicy och långsiktiga mål för Rottneros har fastställts
av styrelsen i samband med strategiarbetet. Enligt den uppdaterade
utdelningspolicyn ska Rottneros dela ut 30-50 % av nettoresultatet, i
enlighet med gällande covenanter.

· Efter ett starkt år föreslår styrelsen att höja den ordinarie
utdelningen till 40 öre per aktie (30) och att ge en extra utdelning
om 30 öre per aktie (7). Därmed delas 48 % av nettoresultatet för
2018 ut.

VD-ORD: KRAFTIGT FÖRBÄTTRAT RÖRELSERESULTAT

Rottneros kan summera ett starkt 2018 där koncernen fortsätter att
leverera god lönsamhet samtidigt som uppgraderingen av våra två
massabruk slutförts under investeringsprogrammet Agenda 500.
Rörelseresultatet (EBIT) för helåret har närapå fördubblats jämfört
med 2017 och uppgår till 295 (156) MSEK.

Tydlig resultatförbättring
En stark efterfrågan på koncernens produkter, ett högt generellt
marknadspris samt en för oss gynnsam dollarkurs är de främsta
anledningarna till årets resultat. Massapriset nådde en toppnotering
på 1 230 USD/ton för att sedan börja sjunka något mot slutet av
perioden.

För helåret 2018 steg omsättningen med 18 procent och uppgick till 2
260 MSEK (1 912 MSEK). EBIT förbättrades kraftigt trots ökade
råvarukostnader.

Ser vi till resultat per aktie innebär detta bokslut en ökning med 93
procent från förra året, vilket ligger till grund för styrelsens
förslag att höja utdelningen med 33 öre till 70 öre per aktie.

Glädjande är även att det fjärde kvartalet utvecklade sig positivt och
omsättningen steg med 17 procent i förhållande till samma kvartal
2017. Denna ökning var också i allt väsentligt drivet av höga
massapriser och gynnsamma valutakurser. Råvarusituationen
normaliserades och vi gick ur året med lite högre lager än vanligt
för att kunna parera eventuella framtida störningar.

Sett över året är det fjärde kvartalet dock alltid svagare
resultatmässigt på grund av det årliga produktionsstoppet i Vallvik.

Investeringarna i våra anläggningar har medfört att vi ökat vår
maximala produktionskapacitet och fokus ligger nu på att jobba för
ett ännu högre kapacitetsutnyttjande.

Marknad
Skogsindustriell verksamhet har historiskt präglats av kraftiga
cykliska svängningar i efterfrågan och priser som sätts på en global
nivå. Vi befinner oss nu i slutet av en lång konjunkturuppgång där
avmattningen är påtaglig och priserna börjar sjunka. Emellertid finns
det underliggande, strukturella trender om hållbarhet och ökad
användning av förnybara material som stöder efterfrågan på våra
produkter framöver. Det har heller inte aviserats några nya
kapacitetsökningar inom massaindustrin de kommande åren.

Produktion
Investeringar under de senaste fyra åren har totalt varit närmare 900
MSEK och merparten avser en uppgradering av våra bruk i Vallvik och
Rottneros. Årets samlade produktion på 393 600 ton landade något
under förra årets volym. Rottneros Bruk satte ett nytt årsrekord, men
Vallviks Bruk påverkades av några större oplanerade avbrott i början
av året samt att det årliga underhållsstoppet var planenligt längre
än vanligt.

Ett mål vi satte för helåret 2018 var ökad lönsamhet genom påtagliga
förbättringar i de moment och processer som vi kan påverka. När jag
blickar tillbaka konstaterar jag att vi, trots ett turbulent år med
många utmaningar till följd av inte minst ofördelaktig väderlek, har
lyckats mycket väl med uppgiften. Genom att varje dag ta små steg mot
ett effektivare Rottneros ser jag att vi under 2018 byggt ett
väsentligt starkare bolag.

Organisation
För att stödja kärnverksamheten har vi under 2018 påbörjat ett arbete
med att utveckla och förbättra olika interna funktioner i koncernen.
Säkerhet, utbildning och kompetensförsörjning är exempel på områden
där vi har fokuserat. Vi förändrade vår försäljningsorganisation
under hösten 2018 och bedriver numera försäljning i egen regi på den
tyska marknaden; vår största marknad efter Norden. Samverkan med
agenter och handelshus är fortsatt viktig för försäljning i övriga
Europa och världen.

Vägen framåt
Kärnverksamheten fortsätter sitt strukturerade och systematiska arbete
med ständiga förbättringar i alla avseenden. Rottneros Packaging har
flyttat in i nya lokaler och vi ser en tydlig marknadspotential för
tråg baserade på förnybar råvara. Lignolprojektet fortlöper och är
ett viktigt exempel på hur skogsindustrin kan bidra till det
fossilfria samhället.

2018 års resultat är på många sätt ett kvitto på gott lagarbete. Jag
känner mig privilegierad att få leda Rottneros med alla kompetenta
kollegor som hanterar förändringar och växlande förutsättningar på
ett konstruktivt och professionellt sätt. Jag vill därför rikta ett
varmt tack till alla mina kollegor som bidragit under året. Tack även
till våra aktieägare, kunder, leverantörer och långivare.

Lennart Eberleh, vd

(för fullständig rapport, se bifogad fil)

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2019
klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en
engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska
versionen gälla.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef Rottneros AB,
+46 270 622 65

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består
av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med
dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom
produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även
Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och
råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen
har cirka 300 anställda och omsatte cirka 2,3 miljarder kronor under
verksamhetsåret 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rottneros-ab/r/rottneros-bokslutskommunike-jan...
https://mb.cision.com/Main/15260/2734073/986748.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.