Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-26

SaltX Technology Holding AB: Kallelse till årsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ)

SaltX Technology Holding AB (publ), org.nr. 556917-6596 ("Bolaget")
håller årsstämma torsdagen den 25 april 2019 klockan 15:00 i
Blasieholmen Investment Groups lokaler, Birger Jarlsgatan 2,
Stockholm.

Anmälan och registrering

För att få delta på årsstämman ska aktieägare vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 april 2019. Aktieägare
som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast den 17 april 2019.
Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära
omregistrering av aktierna.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till
Bolaget senast den 17 april 2019. Anmälan om deltagande sker:

· per post: SaltX Technology Holding AB (publ), Västertorpsvägen
135, 129 44 Hägersten,

· per telefon: 08-794 03 70, eller
· per e-post: event@saltxtechnology.com
I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress,
telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud
eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under
förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än
ett år före dagen för årsstämman, om inte i fullmakten anges en
längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten
i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar
utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan
angiven adress senast den 17 april 2019.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats,
www.saltxtechnology.com.

Förslag till dagordning

1 Årsstämmans öppnande.
2 Val av ordförande vid årsstämman.
3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
4 Val av en eller två justeringsmän.
5 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6 Godkännande av dagordning.
7 Framförande av verkställande direktören.
8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9 Beslut om:

ads. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

adt. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen, och

adu. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
11 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
12 Val av styrelseledamöter samt av revisor.
13 Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Åke Sund väljs som ordförande vid
årsstämman.

Punkt 9 b - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att
disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 10 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex.
Det föreslås att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 11 - Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och
revisorn

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden, innebärande att
styrelsens ordförande tillerkänns 375 000 kronor och övriga av
årsstämman valda ledamöter 125 000 kronor vardera. Revisorsarvode
föreslås utgå enligt löpande räkning.

Punkt 12 - Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Åke Sund, Tony
Grimaldi, Elin Lydahl, Tommy Nilsson och Indra Åsander samt nyval av
Staffan Andersson. Johan Nordström har avböjt omval. Samtliga
ledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Åke Sund
föreslås väljas om till styrelsens ordförande.

Staffan Andersson, född 1967, är utbildad ekonom från Uppsala
universitet och är idag ägare och VD i Power Transmission Consulting,
PTC AB som är medlem i T&D Consulting Group. Staffan Andersson har
under större delen av sin karriär varit anställd i ABB med bland
annat flera ledande positioner för koncernens globala verksamhet inom
högspänd likström (HVDC).

Rekrytering av Staffan Andersson till styrelsen motiveras av att
tillföra kompetens för SaltX fokusering på storskalig lagring av
förnybar energi. Förslaget till styrelse innebär en oförändrad
könsfördelning bland ledamöterna med två kvinnor och fyra män.

Vidare föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av
nästa årsstämma med Claes Sjödin som huvudansvarig revisor.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala
antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 72
486 352. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt

I enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 § ska styrelsen och
verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid
årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bedömningen av
Bolagets ekonomiska situation.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelser samt
fullständiga förslag kommer under minst tre veckor före årsstämman
hållas tillgängliga hos Bolaget. Kopior av nämnda handlingar sänds
även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets
webbplats, www.saltxtechnology.com.

SaltX Technology Holding AB (publ)
Stockholm i mars 2019
Styrelsen

********************************************

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad
energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala
företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och
Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First
North Premier. FNCA Sweden AB, +46-8-528 00 399, info@fnca.se, är
SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök:
www.saltxtechnology.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/saltx-technology-holding-ab/r/kallelse-till-a...
https://mb.cision.com/Main/11067/2771208/1013375.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.