Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-28

Saniona AB: Sanionas företrädesemission slutförd

PRESSMEDDELANDE

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT
ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, ELLER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA
PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS-
ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

28 juni 2019

Saniona AB (?Saniona? eller ?Bolaget?) meddelar idag att nyemissionen med
företrädesrätt för befintliga aktieägare har slutförts. Företrädesemission
tecknades till 85 procent, vilket tillför Saniona en bruttolikvid om cirka
66,5 MSEK. Cirka 45,2 MSEK, motsvarande 57,7 procent av emissionen,
tecknades med stöd av teckningsrätter, cirka 20,7 MSEK, motsvarande 26,4
procent av emissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter och
resterande del av bruttolikviden, motsvarande cirka 0,7 MSEK eller 0,8
procent av det totala emissionsbeloppet, tecknades av emissionsgaranter.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer
genomföras i enlighet med de principer som angivits i prospektet som
upprättats med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes
den 7 juni 2019. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter förväntas ske omkring den 1 juli 2019.

Emissionen medför att Bolagets aktiekapital ökar med 184 855,45 SEK, för
att uppgå till totalt 1 388 167,35 SEK och antalet aktier med 3 697 109 för
att uppgå till totalt 27 763 347 när företrädesemissionen har registrerats
hos Bolagsverket. Betald tecknad aktie (BTA) kommer omvandlas till nya
aktier efter registreringen. Aktierna utgivna genom företrädesemissionen
beräknas börja handlas på Nasdaq Stockholm omkring den 10 juli 2019.

Jørgen Drejer, Sanionas VD, säger: ?Företrädesemissionen var viktigt för
att säkra Sanionas finansieringsbehov och för att slutföra pågående fas
2a-studier med Tesomet för behandling av Prader-Willis syndrom och
hypotalamisk fetma och inleda diskussioner med tillsynsmyndigheter för
start av fas 2b/3 studier år 2020 samt att utveckla övriga program internt
eller tillsammans med partners.?

Finansiell och legal rådgivare

ABG Sundal Collier AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå
AB är legal rådgivare till Saniona.

För mer information, vänligen kontakta

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957, E-mail:
tf@saniona.com

Informationen är sådan som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni
2019 kl. 16:05 CET.

Om Saniona

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för
sjukdomar i centrala nervsystemet och ätstörningar. Bolaget har fem program
i klinisk utveckling. Saniona har för avsikt att utveckla och
kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom Prader-Willis
syndrom och hypotalamisk fetma på egen hand. Forskningen är inriktad på
jonkanaler och bolaget har en bred portfölj av projekt i tidig fas. Saniona
har samarbeten med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V
och Cadent Therapeutics. Saniona har sin bas i Köpenhamn, och bolagets
aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på
: www.saniona.com.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett
erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller
andra värdepapper i Saniona. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer
inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några
andra jurisdiktioner än Sverige och Danmark. Inbjudan till berörda personer
att teckna aktier i Saniona har endast skett genom det prospekt som Saniona
offentliggjorde den 7 juni 2019.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras
eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien,
Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara
olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de
som följer av svensk eller dansk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning
kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Saniona har registrerats, och inga
aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var
tid gällande United States Securities Act från 1933 (?Securities Act?)
eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt
eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt
undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av,
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i
USA.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige och Danmark, som har implementerat
Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till
kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i
Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara
mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i
medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i
Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den
vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (?Ordern?) eller (ii) subjekt med
hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan
riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana
personer benämns tillsammans ?Relevanta Personer?). Personer som inte är
Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i
denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna
kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer
endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna
kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Sanionas aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och
operativ utveckling. Ord som ?avser?, ?bedömer?, ?förväntar?, ?kan?,
?planerar?, ?anser?, ?uppskattar? och andra uttryck som innebär
indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller
trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad
information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl
kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt
utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framåtriktad information.

Bilaga

* 20190628 - PR - Rights issue result - SWE

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.