Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-18

SBF Bostad AB (publ): EXTRA BOLAGSSTÄMMA i SBF Bostad AB (publ)

Aktieägarna i SBF Bostad AB (publ), org. nr. 559056-4000, kallas till
extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 41 A,
Stockholm, onsdagen den 16 oktober 2019 kl. 13.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som är införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget torsdagen den 10
oktober 2019. Anmäl deltagande till stämman senast fredagen den 11
oktober 2019. Anmälan kan göras skriftligen till SBF Bostad AB
(publ), Birger Jarlsgatan 41 A, 111 45 Stockholm eller via e-post
till kirsi.siegfrids@sbffonder.se. Vid anmälan bör aktieägare uppge
namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer
dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud
eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina
aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget
namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k.
rösträttsregistrering, måste i god tid före torsdagen den 10 oktober
2019, begära det hos sin förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, av
aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten
utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande
registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande
handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten
får ha en giltighetstid om högst fem år.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängden
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av styrelse
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7:

På årsstämman den 12 april 2019 beslöts att styrelsen ska bestå av tre
ordinarie ledamöter utan suppleant och till ordinarie ledamöter
valdes Per-Åke Eliasson, Daniel Gorosch och Johan Grevelius. Johan
Grevelius har meddelat att han önskar avgå som styrelseledamot
eftersom han lämnar konsultuppdraget som Kapitalmarknadschef i
koncernen. Styrelsen föreslår därför att Jonas Berg, som är CFO i
koncernen, skall väljas till ordinarie styrelseledamot. Enligt
årsstämmans beslut skall arvode med kronor 15 000 (femtontusen) per
år utgå till Per-Åke Eliasson och inget arvode skall utgå till övriga
ledamöter.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen.

Stämmohandlingar

Kallelse samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för
aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets
webbplats, www.sbfbostad.se, under minst tre veckor innan stämman
samt på stämman och kommer att skickas kostnadsfritt till de
aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Aktier

Fördelning av utgivna aktier; Stamaktier (AK) 2 500 aktier med 10
röster per aktie samt A-aktier (AKA) 8 524 aktier med 1 röst per
aktie.

____________________

Stockholm i september 2019

SBF Bostad AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom Vd Daniel Gorosch försorg för
offentliggörande onsdagen den 18 september 2019 kl. 14.30.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sbf-bostad-ab--publ-/r/extra-bolagsstamma-i-s...
https://mb.cision.com/Main/15070/2897952/1107790.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.