Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Scandi Standard: Beslut vid årsstämma i Scandi Standard AB (publ)

Vid Scandi Standards årsstämma i dag den 9 maj 2019 beslutades det
bl.a. om vinstutdelning om 2,00 kronor per aktie, omval av samtliga
styrelseledamöter och revisorn, införande av ett långsiktigt
incitamentsprogram (LTIP 2019) samt ett bemyndigande för styrelsen
att fatta beslut om nyemission av aktier.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2018.

Vinstutdelning
Årsstämman beslutade om vinstutdelning om 2,00 kronor per aktie och
att måndagen den 13 maj 2019 ska vara avstämningsdag för erhållande
av utdelning. Utdelningen beräknas bli utbetald torsdagen den 16 maj
2019 genom Euroclear Sweden AB.

Beslut om ansvarsfrihet, val av styrelse och fastställande av
styrelsearvoden

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga
styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret
2018.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter.
Samtliga styrelseledamöter, dvs. Per Harkjaer, Michael Parker,
Karsten Slotte, Heléne Vibbleus, Öystein Engebretsen, Gunilla Aschan
och Vincent Carton, omvaldes som styrelseledamöter för tiden fram
till slutet av nästa årsstämma. Dessutom omvaldes Per Harkjaer som
styrelseordförande för samma period.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande ska utgå
med 690 000 kronor och att arvode till var och en av de övriga
bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i
koncernen ska utgå med 345 000 kronor. Utöver ordinarie
styrelsearvode beslutade årsstämman att arvode till ledamöterna i
styrelsens utskott ska utgå med totalt 420 000 kronor, varav 150 000
kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande, 75 000 kronor
ska utgå till var och en av de två övriga ledamöterna i
revisionsutskottet, 60 000 kronor ska utgå till ersättningsutskottets
ordförande och 30 000 kronor ska utgå till var och en av de två
övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Val av revisor och fastställande av revisorsarvoden
Årsstämman omvalde revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
som bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.
Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som i allt väsentligt motsvarar de
ersättningsriktlinjer som godkändes vid årsstämman 2018.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2019) och vissa
säkringsåtgärder för programmet

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta
ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2019) på i allt väsentligt
samma villkor som bolagets utestående incitamentsprogram som
inrättades på årsstämmorna 2016, 2017 respektive 2018. LTIP 2019
omfattar högst 29 deltagare och högst 334 596 aktier kan komma att
tilldelas deltagarna under förutsättning att vissa prestationskrav
uppfylls under en treårig intjänandeperiod, vilken kommer att följas
av ett tvåårigt åtagande att inte avyttra tilldelade aktier (ett s.k.
lock up-åtagande).

I syfte att möjliggöra leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2019
samt säkra och täcka de sociala avgifter som LTIP 2019 medför
beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma, förvärva högst 388 659 aktier till
ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien på
Nasdaq Stockholm. Betalning för förvärvade aktier ska erläggas
kontant.

I syfte att möjliggöra leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2019
beslutade årsstämman även att högst 334 596 aktier ska överlåtas till
deltagarna i enlighet med villkoren för incitamentsprogrammet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av
aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av högst
tio procent av det totala antalet aktier i bolaget per dagen för
årsstämmans beslut med eller utan företrädesrätt för aktieägarna.
Utöver betalning i pengar ska nyemitterade aktier kunna betalas med
apportegendom, genom kvittning eller med villkor som anges i 2 kap. 5
§ aktiebolagslagen. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet till avvikelsen vara att
finansiera strategisk tillväxt, organisk tillväxt eller andra
generella bolagsändamål.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut
Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt hos bolaget
och på bolagets webbplats, www.scandistandard.com.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Leif Bergvall Hansen, VD och koncernchef: +45 22 10 05 44
Henrik Heiberg, Head of M&A, Financing & IR: +47 917 47 724

Om Scandi Standard
Scandi Standard är den ledande producenten av kycklingbaserade
livsmedelsprodukter i Norden och på Irland. Bolaget producerar,
marknadsför och säljer förädlade, kylda och frysta produkter under de
välkända varumärkena Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Naapurin
Maalaiskana och Manor Farm. I Norge produceras och säljs även ägg. Vi
är tillsammans cirka 3 000 medarbetare med en årlig omsättning på mer
än 8 miljarder kronor. För mer information se www.scandistandard.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/scandi-standard/r/beslut-vid-arsstamma-i-scan...
https://mb.cision.com/Main/7156/2807899/1040678.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.