Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-28

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 decem...

Anläggningen i Skogn, Norge, levererar sedan september 2018 flytande
biogas till kund. I Sverige har koncernen erhållit beviljat statligt
biogasstöd, och för fjärde kvartalet har 4,8 MSEK intäktsförts.
Koncernens EBITDA har påverkats negativt under 2018 av
engångskostnader hänförliga till domstolsbeslut avseende tvister.

Sammanfattning fjärde kvartalet

· Anläggningen i Skogn har levererat 1,5 MNm3 LBG (Liquid Biogas)
till kund under oktober-december 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 82,7 MSEK (66,4 MSEK) motsvarande
en ökning med 24,5%

· EBITDA uppgick till 8,9 MSEK (-10,3 MSEK) motsvarande en ökning
med 186,4%

· Rörelseresultatet uppgick till -12,6 MSEK (-35,5 MSEK) motsvarande
en ökning med 64,5%

· Resultatet efter skatt var -20,4 MSEK (-34,1 MSEK) motsvarande en
förbättring med 40,2%

· Koncernen har erhållit 21,8 MSEK i förskottsbetalning för statligt
biogasstöd varav 4,8 MSEK intäktsförts

· Koncernen erhöll 5,5 MSEK i förskottsbetalningar för projekten
"Slurry-hantering" och "Tankstation Mönsterås"

· Life-projektet EffiSludge har erhållit 7,6 MSEK i bidrag, varav
3,8 MSEK i andel tillföll Biokraft AS, Norge

· Koncernen har fått 16 MSEK i efterställda lån från de största
aktieägarna

· Tvisten med huvudleverantören till anläggningen i Södertörn
avgjordes i oktober till koncernens nackdel

Sammanfattning helåret

· Anläggningen i Skogn har levererat 1,6 MNm3 LBG (flytande biogas)
till kund under september-december 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 275,2 MSEK (258,4 MSEK) motsvarande
en ökning med 6,5%

· EBITDA uppgick till -6,2 MSEK (21,6 MSEK) motsvarande en minskning
med -77,7% med påverkan av:

· engångskostnad om 6,6 MSEK (13,6 MSEK) i omvärderad
nuvärdesberäkning avsättning för straffavgift

· engångskostnad om 9,6 MSEK hänförlig till förlorad tvist mot
leverantör till anläggningen i Södertörn

· övriga kostnader för juridiska tjänster relaterade till tvister
5,6 MSEK

· Affärsområde Norge total EBITDA -14,8 MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -71,8 MSEK (-42,2 MSEK) motsvarande
en försämring med -70,3%

· Resultatet efter skatt var -109,9 MSEK (-75,0 MSEK) motsvarande en
försämring med -46,5%

· Koncernens justerade soliditet uppfyllde inte kravet för
företagsobligationen per 30 september 2018. En klar majoritet av
obligationsinnehavarna bekräftade stöd för undantag av kravet för
tredje och fjärde kvartalet 2018.

· Projektfinansieringen för biogasanläggningen i Södertörn har
refinansierats med banklån till lägre ränta

· Koncernen har fått totalt 34 MSEK i efterställda lån från de
största aktieägarna

Väsentliga händelser efter verksamhetsårets slut

· Ett Settlement Agreement tecknades i januari 2019 med
huvudleverantören till anläggningen i Södertörn för tvisten som
avgjordes oktober 2018. Koncernen betalar totalt 15,6 MSEK fram till
slutet av augusti 2019 till motparten

· Koncernen avser att undersöka möjligheten att genomföra en riktad
nyemission upp till 134 MSEK till ett antal institutionella och
privata investerare, som inkluderar möjlig konvertering av 34 MSEK i
lån från vissa aktieägare mot aktier. Bolaget har även för avsikt att
under våren 2019 genomföra en företrädesemission om upp till 10 MSEK
till samma teckningskurs som den riktade emissionen. Totalt avser
bolaget emittera aktier till ca 144 MSEK

· Under perioden januari - februari 2019 har anläggningen i Skogn
levererat ca 1,4 MNm3 LBG motsvarande en ökning med ca 35% på
månadsbasis jämfört med månatlig leverans av LBG i sista kvartalet
2018

· Koncernen ser en risk i att kravet för justerad soliditet inte
kommer kunna uppfyllas för första och andra kvartalet 2019 och har
därför inlett en process om att föreslå undantag för kravet från
obligationsinnehavarna

Bokslutskommunikén för 2018 för Scandinavian Biogas Fuels
International AB (publ) finns nu tillgänglig på
www.scandinavianbiogas.com.

För ytterligare information, kontakta Matti Vikkula, vd och
koncernchef,

+46 70 597 99 38, matti.vikkula@scandinavianbiogas.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Scandinavian Biogas
Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning (EU MAR) nr 596/2014. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 14:00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandinavian-biogas-fuels-international-ab--pu...
https://mb.cision.com/Main/1925/2751804/999935.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.