Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-08

Scandinavian Enviro Systems: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN ENVIRO SYSTEMS AB (PUBL)

Aktieägarna i Scandinavian Enviro Systems AB (publ), org.nr.
556605-6726, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019
klockan 16.00 på Hotell Kusten, Kustgatan 10, 414 55 Göteborg.
Inregistrering till stämman påbörjas klockan 15.30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 3 maj 2019; samt

(ii) senast samma dag, fredagen den 3 maj 2019, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Scandinavian Enviro Systems AB (publ), Att. Urban Folcker, Regnbågsgatan 8C, 417 55 Göteborg eller via e-post till urban.folcker@envirosystems.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden.
Aktieägare får ha med sig biträden till stämman endast om antalet
biträden anmäls till Bolaget i enlighet med punkten (ii) ovan.
Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen
vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i
förekommande fall, stämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta
förvaltaren härom i god tid före fredagen den 3 maj 2019, då sådan
införing ska vara verkställd för att aktieägare ska äga rätt att
delta i stämman.

OMBUD

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får
företrädas genom ett eller flera ombud med skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad fullmakt. Om aktieägare företräds av två
eller flera ombud får varje ombud utöva den rätt som hänför sig till
en viss i fullmakten angiven andel av aktierna. Om fullmakt utfärdats
av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om
sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling.
Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom
ombud finns på Bolagets hemsida www.envirosystems.se. Fullmakten i
original ska även uppvisas på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av verkställande direktören.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse,
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut
a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt
koncernresultat- och koncernbalansräkning,

b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, samt

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
11. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av
valberedning inför årsstämman 2020

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier.

13. Avslutande av årsstämman.
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen, har inför årsstämman bestått av Stefan Winström
(ordförande samt utsedd av/representerandes Pegroco Holding AB),
tillika ordförande i valberedningen), Lennart Persson (utsedd
av/representerandes sig själv), Stig-Arne Blom (representerandes av
Conatum AB och sig själv) samt styrelseordförande Alf Blomqvist.
Övriga aktieägare som, enligt valberedningens principer, haft
möjlighet att utse en representant i valberedningen har tackat nej
till denna möjlighet. Valberedningen har presenterat följande förslag
till beslut.

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Alf Blomqvist väljs till ordförande vid
stämman.

Punkt 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för kommande
mandatperiod ska utgå med totalt 875.000 (750.000) kronor varav
250.000 (250.000) kronor till styrelsens ordförande och 125.000
(125.000) kronor till övriga styrelseledamöter.

Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10. Val av styrelse och revisorer samt eventuella
revisorssuppleanter

Det förslås att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma
skall bestå av sex (6) (fem (5)) ordinarie ledamöter utan
suppleanter.

Det föreslås vidare att till revisor ska utses ett registrerat
revisionsbolag utan revisorssuppleant.

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa
årsstämma ska bestå av följande ordinarie ledamöter: Alf Blomqvist,
Stefan Tilk, Lennart Persson, Peter Möller, Jan Bruzelius och Björn
Olausson. Valberedning föreslår att Björn Olausson väljs till ny
styrelseledamot. Samtliga övriga styrelseledamöter föreslås till
omval. Vidare föreslås att Alf Blomqvist väljs till styrelsens
ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma

Björn Olausson

Björn Olausson (född 1964) har en bakgrund inom papper- och
massaindustrin där han främst har arbetat med projektförsäljning.
Björn har stor internationell erfarenhet då han mellan 2000-2012
arbetade i Singapore där han var ansvarig för försäljning i
Asia-Pacific för Metso Fiber och Metso Power (idag Valmet). Han
arbetar idag som på Elof Hansson International som ansvarig för
bolagets industriella verksamhet vilket bland annat omfattar
projektförsäljning kopplat till olika finansiella lösningar. Björn
har erfarenhet från styrelsearbete både inom och utanför Elof Hansson
International och har en examen från IHM.

Information om övriga föreslagna styrelseledamöter

Övriga ledamöter, vilka föreslås för omval intill slutet på nästa
årsstämma presenteras i bolagets årsredovisning samt på bolagets
hemsida www.envirosystems.se.

Valberedningen föreslår vidare omval av det registrerade
revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor intill slutet
av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har låtit meddela att
auktoriserade revisorn Johan Palmgren kommer att kvarstå som
huvudansvarig revisor.

Punkt 11. Valberedningens förslag till beslut om principer för
utseende av valberedning intill slutet av årsstämman 2020

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om följande principer för
tillsättande av valberedning att gälla för tiden intill dess stämman
fattar beslut om att ändra eller upphäva principerna.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, varav en ledamot ska vara
styrelsens ordförande som är sammankallande till första sammanträdet.
Övriga tre ledamöter ska utses av de, per sista bankdagen i september
månad, till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget varvid en
representant i valberedningen utses av respektive aktieägare. Avstår
aktieägare från att utse ledamot, övergår rätten att utse ledamot
till den till röstetalets storlek närmast följande aktieägaren.
Ledamoten som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren ska
utses till ordförande för valberedningen, såvida valberedningen inte
enhälligt beslutar att utse annan. Vid lika röstetal vid omröstningar
i valberedningen har valberedningens ordförande utslagsröst.

För utseende av valberedning intill utgången av nästa årsstämma ska
styrelsens ordförande tillfråga de till röstetalet största
aktieägarna enligt ovan för utseende av tre ledamöter att ingå i
valberedningen.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny
valberedning har utsetts. Om under valberedningens mandatperiod en
eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte
längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, så ska
ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina poster till
förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre
till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse sina
representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga
förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast
marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen
inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som
tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en mera
väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före stämman
ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till
valberedningen. Aktieägare som utsett en representant till ledamot i
valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny
representant till ledamot i valberedningen, samt att vid
representantens förtida avgång ur valberedningen utse ny representant
till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens
sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Bolaget ska offentliggöra valberedningens sammansättning genom
pressmeddelande på bolagets hemsida så snart representanterna har
utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Vid utseende av valberedning ska punkterna 2.3 och 2.4 i Svensk kod
för bolagsstyrning (Koden) beaktas.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska
ersätta valberedningen för skäliga kostnader för sådana insatser av
konsulter, rådgivare eller annat som valberedningen kan behöva för
fullgörande av sitt arbete.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut
till årsstämman:

· Val av stämmoordförande.
· Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.
· Beslut om styrelsearvoden, ersättning för kommittéarbete samt
arvode till revisorer.

· Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
· Eventuell justering avseende procedurfrågor för kommande
valberedning.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8 b) Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt
den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets resultat disponeras i enlighet med
styrelsens förslag i upprättad förvaltningsberättelse i
årsredovisningen som kommer att publiceras och hållas tillgänglig på
bolagets hemsida www.envirosystems.se från och med torsdagen den 18
april 2019.

Punkt 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.