Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-23

Sdiptech AB: Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det andra kvartalet (april - juni) 2019

Pressmeddelande
23 juli 2019, 08:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det andra kvartalet (april
- juni) 2019
Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.sdiptech.com

MARGINALFÖRSTÄRKNING OCH ORGANISK VINSTTILLVÄXT

ANDRA KVARTALET 2019

* Nettoomsättningen ökade med 18,8 procent till 448,7 Mkr (377,8). Den
organiska tillväxten inom affärsområdena Water & Energy och Special
Infrastructure Solutions var i kvartalet totalt +17%, medan den för
Property Technical Services var -11%. Totalt för koncernen var den
organiska omsättningstillväxten +1 %.
* Rörelseresultatet EBITA* ökade med 42,4 procent till 62,8 Mkr (44,1),
motsvarande en EBITA*-marginal om 14,0% (11,7).
Marginalförstärkningar inom framförallt Water & Energy och förvärvade
enheter med högre vinstmarginaler har bidragit till
resultatutvecklingen.
* Resultat efter förvärvskostnader men före finansiella poster (EBIT)
ökade med 50% och uppgick till 59,4 Mkr (39,5).
* Resultat före skatt ökade med 59% och uppgick till 54,7 Mkr (34,5).
* Periodens resultat efter skatt för koncernen, inkl. avyttrad
verksamhet, uppgick till 47,7 Mkr (29,7), varav hänförligt till
moderbolagets aktieägare var 46,8 Mkr (28,7).
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 63,0 Mkr (5,7).
* Den 31 maj förvärvade Sdiptech AB samtliga aktier i Cryptify AB.
* Resultat per stamaktie efter avdrag för minoritet och utdelning till
preferensaktier uppgick till 1,43 SEK (0,83).

FÖRSTA HALVÅRET 2019

* Nettoomsättningen ökade med 21,6 procent till 870,9 Mkr (715,9). Den
organiska tillväxten inom affärsområdena Water & Energy och Special
Infrastructure Solutions var under första halvåret totalt +15%, medan
den för Property Technical Services var -10%. Totalt för koncernen
var den organiska omsättningstillväxten 0%.
* Rörelseresultatet EBITA* ökade med 46,1 procent till 114,5 Mkr
(78,4).
* Resultat efter förvärvskostnader men före finansiella poster (EBIT)
ökade med 48% och uppgick till 91,2 Mkr (61,6).
* Resultat efter finansiella poster för kvarvarande verksamheter ökade
med 40,2 procent till 81,2 Mkr (57,9).
* Periodens resultat efter skatt för koncernen inkl. avyttrad
verksamhet uppgick till 68,0 Mkr (121,6) där den avyttrade delen står
för 0 Mkr (77,0). Hänförligt till moderbolagets aktieägare var 66,1
Mkr (76,8).
* Resultat per stamaktie för koncernen efter avdrag för minoritet och
utdelning till preferensaktier uppgick till 1,95 kr (1,21).
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 120,6 Mkr
(12,1).
* Under perioden januari till juni slutfördes tre förvärv; RedSpeed
International Limited, Water Treatment Products Limited och Cryptify
AB

VD KOMMENTAR:

Den organiska vinsttillväxten var 8 procent under det första halvåret.
Vinsttillväxten genom förvärv var under samma period 38 procent, vilket är
i linje med våra övergripande mål om ökat resultat genom såväl organisk
tillväxt som förvärv. Samtidigt steg EBITA-marginalen* under första
halvåret med 2,1 procentenheter till 13,1% (11,0%).

Bakgrunden till såväl marginalförstärkningen som den organiska
vinsttillväxten återfinns i främst två delar. För det första uppvisade våra
affärsområden med högre marginaler, d.v.s. Water & Energy och Special
Infrastructure Solutions, en god organisk tillväxt i nettoomsättning om
totalt 15 procent under det första halvåret. För det andra har vi medvetet
riktat in den svenska hissverksamheten, som återfinns i Property Technical
Services, mot en mindre men mer lönsam affär och denna verksamhet uppvisade
planenligt högre vinster och lägre nettoomsättning jämfört med föregående
år.

ANDRA KVARTALET
Jag kan konstatera att fortsättningen på 2019 varit lika god som starten.
Nettoomsättningen i andra kvartalet ökade med 19 procent, EBITA* ökade med
42 procent och resultatet efter skatt ökade med 74 procent. Kassaflödet
från den löpande verksamheten var goda 63 Mkr (6) under kvartalet, efter
ett gott resultat och minskning av rörelsekapitalet. Marknadsläget var
generellt sett gott inom affärsområdena med en stark organisk tillväxt i de
allra flesta delar.

Våra verksamheter med högre rörelsemarginaler, affärsområdena Water &
Energy och Special Infrastructure Solutions, uppvisade en god organisk
tillväxt i nettoomsättning om totalt +17 procent. Marknadsläget för
affärsområdena är gott tack vare en långsiktig vilja hos både offentliga
och privata kunder att investera i denna infrastruktur. Ett gradvist
införande av striktare miljöregleringar, ökad effektivisering och säkerhet
samt en generell underkapacitet i systemen driver investeringsviljan.

Vår verksamhet med lägre rörelsemarginal, Property Technical Services,
uppvisade en lägre nettoomsättning än föregående år, motsvarande -11
procent. Det finns två skäl till detta. För det första har vi i
hissverksamheten riktat in oss mot färre men mer lönsamma kunder och
netto-omsättningen var följaktligen på lägre nivåer, medan vinsterna omvänt
var högre jämfört med föregående år. För det andra upplevde vi i vår
verksamhet för stom-komplettering en väsentligt lägre efterfrågan, vilket
var väntat och i linje med det första kvartalet. Under det första halvåret
föregående år slutfördes onormalt stora bostadsprojekt vilka bidrog till en
negativ utveckling i år.

FÖRVÄRV
Hittills i år har tre förvärv gjorts; under det första kvartalet slutfördes
två förvärv av välskötta produktbolag i Storbritannien och under det andra
kvartalet förvärvades det svenska bolaget Cryptify AB.

Cryptify utvecklar mjukvaruprodukter för säker kommunikation mellan
mobiltelefoner. Kunderna finns främst i Sverige och Storbritannien inom
myndigheter samt försvar, med så kallad
informationssäkerhetsklassificering, där behovet av säker kommunikation
ökar.

UTSIKTER
Vår affärsmodell fungerar väl och under det första halvåret ökade vårt
resultat före finansiella poster (EBIT) med 48 procent efter positiva
bidrag från såväl förvärv som organisk vinsttillväxt.

Vårt utvecklingsarbete, som för Water & Energy och Special Infrastructure
Solutions del är inriktat på försäljningstillväxt och som för
hissverksamheten är inriktat på lönsamhetsförstärkning, har önskad effekt
och bidrar till såväl organisk vinsttillväxt som till marginalförstärkning.

Marknadskorrigeringen av bostadssektorn i Stockholm är för Sdiptech
isolerat till i huvudsak stomkomplettering där vi förväntar en viss nedgång
även i nästa kvartal men inte i samma utsträckning som under det första
halvåret. Marknadsläget för koncernen är i övrigt gott. Vår syn på kommande
perioder är oförändrad med goda förutsättningar för fortsatt vinsttillväxt.

Vi har under det senaste året byggt upp vårt eget förvärvsteam som ersätter
det externa team som nu succesivt fasas ut. Utfasningen kommer att vara
slutförd innan årets utgång och när det sker sänks våra förvärvskostnader
väsentligt.

Avslutningsvis vill jag framföra ett stort tack till alla dedikerade
medarbetare för en fortsatt bra inledning av 2019. Jag vill också välkomna
nya aktieägare som tillkommit till Sdiptech.

Jakob Holm
VD och Koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod
SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod
SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser
Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se

. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

 

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som
är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten
& sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport.
Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade
tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 1 500 Mkr och har
sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 juli 2019 kl. 08:00.

Bilaga

* SV Sdiptech delårsrapport Q2 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.