Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-03

SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 september 2021

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB avger härmed delårsrapport för de tre första kvartalen 2021.

Sammanfattning koncernen perioden juli - september 2021

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 17 274 kSEK (12 748)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 430 kSEK (118)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,02 SEK (0,00)
 • Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 13 709 kSEK (3 488)
 • 5 juli meddelar Bolaget förvärv av We Care AS villkorat av beslut av bolagsstämma
 • 14 juli kallar SealWacs till extra bolagsstämma
 • 30 juli godkänner stämman förvärvet av We Care AS och väljer och väljer in två nya styrelseledamöter från We Care AS, vilka ersätter två avgående ledamöter från MaxSnus.no AS
 • 27 augusti informerar SealWacs i en uppdatering bland annat om planerna att introducera Bolagets produkter på den brittiska marknaden, under fjärde kvartalet 2021

Sammanfattning koncernen perioden januari - september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 57 010 kSEK (27 717)
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 877 kSEK (708), varav 2 755 kSEK avser koncernmässig kostnad vid omvänt förvärv av MaxSnus AS
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,04 SEK (0,01)
 • Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 13 709 kSEK (3 488)
 • Bolaget kallade till extra bolagsstämma som genomfördes den 19 mars 2021
 • Erik Isberg utses till ny VD 1 mars 2021
 • 14 april meddelar Bolaget genomförande av omvänt förvärv av norska MaxSnus.no AS
 • 19 maj meddelar Bolaget att avsiktsförklaring tecknats om förvärv av norska We Care AS
 • 3 juni godkänner årsstämman omvända förvärvet
 • Henrik Torjussen från MaxSnus utses till ny VD den 3 juni i SealWacs AB
 • 5 juli meddelar Bolaget förvärv av We Care AS villkorat av beslut av bolagsstämma
 • 14 juli kallar SealWacs till extra bolagsstämma
 • 30 juli godkänner stämman förvärvet av We Care AS och väljer och väljer in två nya styrelseledamöter från We Care AS, vilka ersätter två avgående ledamöter från MaxSnus.no AS
 • 27 augusti informerar SealWacs i en uppdatering bland annat om planerna att introducera Bolagets produkter på den brittiska marknaden, under fjärde kvartalet 2021

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Den 18 oktober meddelar SealWacs att Bolaget återbetalat 7,5 MSEK av brygglån som upptagits för förvärvet av We Care AS samt om riktad emission till långivaren om ca 1 MSEK till kursen 0,53 kr.
 • Den 20 oktober utsågs Marius Arnesen från We Care AS till ny VD i SealWacs
 • Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång

Kommentar från VD

Under de senaste månaderna har det skett stora förändringar inom Sealwacs. Bolaget är nu, genom dotterbolagen i Norge, den snabbast växande och ledande aktören inom nonsmoke-segmentet i Norge. Vi har stora ambitioner framöver och siktar på att inom kort bli en av Europas ledande aktörer på detta område. Kvartalet har präglats av en del engångskostnader i samband med sammanslagningarna och Bolagen har arbetat fokuserat för att optimera våra verksamheter. Effekterna från detta arbete kommer att synas under slutat av året.

Göteborg den 3 november 2021
Marius Arnesen
VD

Kommentar från styrelseordföranden

 • Sammanfattande analys av väsentliga händelser under första tre kvartalen 2021

Den 14 april 2021 meddelade SealWacs AB att Bolaget avser att förvärva samtliga aktier i det norska bolaget MaxSnus.no AS (omvänt förvärv). Förvärvet godkändes slutligen av Årsstämman den 3 juni 2021. Förvärvet, som betalades med aktier i SealWacs, medförde att MaxSnus.nos ägare kom att kontrollera 91,55 procent av det sammanslagna bolaget medan SealWacs befintliga ägare erhöll 8,45 procent. SealWacs är fortsatt moderbolag i verksamheten. MaxSnus.no AS drivs som ett dotterbolag till SealWacs AB.

Den 5 juli 2021 informerade SealWacs om att Bolaget förvärvat, efter godkännande av extra bolagsstämma, samtliga aktier i norska e-cigarettföretaget We Care AS. Köpeskillingen som uppgick till 44 601 387 kronor skulle erläggas med 100 053 066 nyemitterade aktier i Bolaget samt kontant betalning om 10 MSEK. Därigenom erhölls We Cares aktieägare en lika stor andel i SealWacs som de tidigare aktieägarna i MaxSnus. För betalning av den kontanta delen av köpeskillingen upptog SealWacs ett brygglån om 14 MSEK. Den 30 juli 2021 godkände extra bolagsstämma slutligen förvärvet av We Care AS.

Efter den extra bolagsstämman består styrelsen av följande ledamöter: Claes Holmberg, Petter Sörlie, Espen Andersen, Erik Elnes och Arve Egil Håbjørg med Claes Holmberg som styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till Verkställande direktör i SealWacs AB utsågs den 3 juni 2021 Henrik Torjussen, var huvudsakliga uppgift var att leda den dagliga verksamheten i MaxSnus.no. AS.

Den 18 oktober meddelar SealWacs att Bolaget återbetalat 7,5 MSEK av det brygglån som upptagits för förvärvet av We Care AS. Återstoden av skulden ska återbetalas senast den 31 december 2022.

Den 20 oktober meddelade SealWacs att Marius Arnesen, VD i We Care AS, ersätter Henrik Torjussen som VD i SealWacs och samtidigt även som VD i MaxSnus. Marius Arnesen kommer lägga merparten av sin tid på att utveckla affärerna och leda den dagliga verksamheten i de norska dotterbolagen.

En omnoteringsprocess pågår i vilken SealWacs arbetar med att ta fram samtliga underlag för att på ett rättvist och transpararent sätt kunna beskriva den nybildade koncernens verksamhet och organisation.

MAXSnus.no AS, har på kort tid lyckats etablera en god och lönsam nätbaserad försäljning av snus på den norska marknaden.  Försäljningen har ökat från MNOK 3,7, 2019 MNOK 44,7 under 2020 till MNOK 50,4 MNOK under de tre första kvartalen 2021

We Care AS, med viktiga exklusivavtal, en egen e-juiceserie och god geografisk täckning under varumärket NorDamp i Norge, är landets snabbast växande företag inom segmentet elektroniska cigaretter. We Care äger dessutom tre separata och lönsamma nätbutiker, Nordamp.no, Friskedrag.no och Elektroniske-sigaretter.no.

Under 2020 omsatte We Care 38 miljoner norska kronor och levererade ett resultat om 3,6 miljoner norska kronor.

Planerna är att introducera Bolagets produkter på den brittiska marknaden, under fjärde kvartalet 2021, genom att öppna en första fysisk butik i Milton Keynes. Samtidigt etableras en webbutik och en B2B-avdelning för företagets egenproducerade högkvalitativa produkter. Bolagets närvaro i Storbritannien och förvärv av marknadsandelar kommer att vidareutvecklas under första och andra kvartalet 2022.

Moderbolaget SealWacs AB har utvecklat en sensor, som skall monteras längs produktionslinjen för att i realtid övervaka kvaliteten på svetsfogarna. När en dålig svetsfog detekteras, utlöses ett larm som varskor operatören. Det medför att utredningsarbetet minimeras och att operatören direkt kan vidta åtgärder för att återställa kvaliteten på svetsfogen, t.ex. genom en kalibrering av svetsstationen.

Kommersialiseringen av sensorn har försenats avsevärt dels genom att tekniken tidigare inte levde upp till användarnas krav på enkelhet och användarvänlighet och dels som en följd av den alltjämt pågående pandemin. SealWacs har dock mottagit besked om att Bolaget är välkommet att montera sensorn för utprovning hos en ledande svensk tillverkare. En lyckad utprovning skulle kunna möjliggöra för Bolaget att på något vis komma vidare med sensorsystemet.

Göteborg den 3 november 2021

Claes Holmberg, styrelseordförande

Koncernens resultaträkning i jul jan jan - dec
sammandrag - sep - se
p
Belopp i kSEK 2021 2020 2021 2020 2020
Nettoomsättning 17 12 57 27 717 43 262
274 748 010
Övriga intäkter 323 - 997 - -
Handelsvaror -12 -11 -49 -25 408 -39 503
900 986 865
Övriga externa kostnader -2 -636 -8 -1 542 -2 598
526* 052*
Personalkostnader -2 - -2 -40 -112
602 943
Av- och nedskrivningar av materiella -996 -8 -1 -21 -28
och immateriella 015
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader -3 - -9 - -3 076
Rörelseresultat -1 118 -3 706 1 021
430 877

Resultat från finansiella poster -1 -2 -1 -3 -2
378 378
Resultat före skatt -2 116 -5 703 1 019
808 255

Skatt - - - - -68
Periodens resultat -2 116 -5 703 951
808 255

Resultat per aktie före utspädning, -0,02 0,00 -0,04 0,01 0,09
SEK
Resultat per aktie efter utspädning, -0,02 0,00 -0,04 0,01 0,09
SEK
Genomsnittligt antal aktier 175 100 126 100 053 100 053
(tusental) 996 053 394

*) varav 2 755 ksek avser koncernmässig kostnad vid omvänt förvärv

SealWacs AB förvärvade Maxsnus.no AS per 1 juni 2021.

Koncernredovisningen är upprättad enligt reglerna om omvänt förvärv, K3 (BFNAR 2012:1). Detta innebär att koncernens resultaträkning utgår från MaxSnus.no AS för jämförelseperioderna. För perioden juli - september 2021 samt januari - september 2021 ingår SealWacs AB med resultat för perioden juli - september 2021.

SealWacs AB förvärvade WeCare AS den 31 juli 2021 då även WeCare AS ingår i koncernredovisningen.

Koncernens balansräkning i sammandrag
Belopp i kSEK 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 34 061 86 80
Materiella anläggningstillgångar 376 17 16
Finansiella anläggningstillgångar 337 - -
Summa anläggningstillgångar 34 774 103 96
Omsättningstillgångar
Varulager 12 440 549 138
Kundfordringar 257 - -
Övriga kortfristiga fordringar 815 115 142
Förutbetalda kostnader o uppl intäkter 114 - -
Kassa och bank 13 709 3 488 9 746
Summa omsättningstillgångar 27 335 4 152 10 026
Summa tillgångar 62 109 4 255 10 122

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Summa eget kapital 39 165 876 6 859
Avsättningar 4 -    2
Långfristiga skulder 1 501 - -
Kortfristiga skulder 21 439 3 379 3 261
Summa eget kapital och skulder 62 109 4 255 10 122

Koncernens kassaflödesanalys i
sammandrag
Belopp i kSEK jan - jan - sep2020 jan - dec 2020
sep2021
Resultat efter finansiella poster -5 255 703 1 019
Justering för poster som inte ingår i 3 766 21 -21
kassaflödet
Kassaflöde från den löpande -1 489 72...

Författare Cision