Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-25

SealWacs: SealWacs AB (publ) Bokslutskommuniké för 2019

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB avger härmed
bokslutskommuniké för 2019.

Sammanfattning perioden januari - december 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -1 326 kSEK (-2 597)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,22 SEK (-0,42)
· Ett komplett sensorsystem har tagits fram
· Sensorn klarar frekventa byten av material, påstyp och storlek,
etc.

· System för loggning av svetskvaliteten har introducerats
· Validering av sensorsystemets funktion och tillförlitlighet pågår
· Styrelsen fattade beslut om att genomföra nyemission i början av
2020

Sammanfattning perioden oktober - december 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -297 kSEK (-710)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,05 SEK (-0,12)
· Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 257 kSEK (1 730)

Händelser efter rapportperiodens utgång

· Företrädesemission om cirka 2,46 MSEK blev fulltecknad
· Inga ytterligare väsentliga händelser har inträffat efter
rapportperiodens utgång.

VD-kommentarer

· Sammanfattande analys av väsentliga händelser under 2019

Erfarenheterna av anpassningsarbete och tidigare tester under 2018 och
2019 visade att tillverkarna var beroende av korta och snabba
omställningar i produktionen med en omfattande variation av material,
påstyp, storlek, och så vidare. Kraven från tillverkarna var att
sensorsystemet måste klara dessa frekventa omställningar och stora
omfång av sortiment, snabbt och utan att belasta de berörda
operatörerna i produktionen.

SealWacs sensorsystem har under de två senaste åren, vidareutvecklats
genom att lättillgängliga manöverpaneler, ett effektivt larm- och
kommunikationssystem samt datalogger har tagits fram. Nu är
bedömningen från såväl SealWacs som den tillverkare, hos vilken det
kompletta systemet nu provas ut, att det fungerar helt enligt
önskemål.

SealWacs har idag ett komplett väl fungerande sensorsystem för att
detektera undermåliga svetsar i tillverkningen av plastpåsar på
rulle.

För att få möjlighet slutföra validering och påbörja kommersialisering
av SealWacs kompletta sensors-system, bestående av den sedan tidigare
framtagna "SealWacs Sensor", och nu färdigutvecklade larm-,
kommunikations- och manöverfunktioner samt datalogger, fattade
styrelsen under hösten 2019 beslut om att genomföra en mindre
företrädesemission om totalt cirka 2, 46 MSEK. Styrelsen tog beslut
om och offentliggjorde villkoren i emissionen den 7 januari 2020,
vilken genomförde under andra halvan av januari och fulltecknades.

· Den 6 februari 2019 meddelade SealWacs i pressmeddelande att
arbetet ännu inte kommit så långt att det gått att visa på en
problemfri och lönsam drift för producenterna. Pressmeddelandet från
Bolaget informerade om att systemet fungerar helt enligt
kravspecifikationen men att det ännu inte klarade de frekventa bytena
av material, påstyper och storlekar, som ofta är fallet hos
tillverkarna.

· SealWacs Sensor representerar ett helt nytt sätt att
kvalitetskontrollera bottensvetsarna vid tillverkning av plastpåsar
på rulle, vilket nödvändiggör att användarna måste ändra sina
produktionsrutiner, dock inte alls i den utsträckning som Bolaget
antog i pressmeddelandet från 6 februari 2019. SealWacs verksamhet
har under 2019 var helt inriktat mot att anpassa och prova ut
sensorsystemet hos ett antal svenska tillverkare.

· Ett komplett egenutvecklat sensor- och larmsystem har varit
installerat och i funktion i löpande produktion under 2018 och under
första halvåret 2019.

· Vidare informerades om att utprovningen hade visat att vid
produktion av plastpåsar med relativt hög inblandning av återvunnet
material blir signalen från svetsen inte tillräckligt stark för att
åstadkomma den pålitlighet som krävs och att detta problem kommer att
begränsa användningen av sensorn i nuläget.

· Samtliga problem har under året lösts på ett positivt sätt genom
att lättillgängliga manöverpaneler, ett effektivt larm- och
kommunikationssystem samt datalogger har tagits fram

· En validering av det kompletta sensorsystemets funktion och
tillförlitlighet igångsattes under sista kvartalet 2019.

· Bolagets svenska patentansökan har beviljats av PRV.
· Under januari månad 2020 har Bolaget genomfört en
företrädesemission om 2,46 MSEK (cirka 2,3 MSEK efter
emissionskostnader). Syftet med emissionen var att finansiera de
fortsatta valideringarna av metodens funktion och tillförlitlighet.
Emissionen fulltecknades.

· I den fas Bolagets verksamhet befinner sig drar den väsentligt
lägre kostnader än tidigare

· Utvecklingsprojektet

De problem- och frågeställningar bolaget stod inför vid starten av
utvecklingsarbetet för snart 4 år sedan, har samtliga besvarats på
ett positivt sätt och lett fram till en patentsökt innovativ teknisk
lösning, med vilken den högt ställda kravspecifikationen kunnat
mötas. Att fånga en stabil signal på extremt kort tid har varit den
största utmaningen i arbetet. Det är viktigt i det här sammanhanget
att påpeka att utvecklingsarbetet har lett fram till patenterbar och
helt unik teknologi och en innovation med verklig uppfinningshöjd.

Under stora delar av 2018 och våren 2019 har arbetet varit inriktat
mot att anpassa sensor + larm till tillverkarnas produktionsprocesser
och styrsystem. Det har varit en tidskrävande och mödosam process men
nödvändig för utprovningen av det kompletta sensorsystemet i syfte
att fastställa gränser för godkända respektive underkända svetsfogar.

När det upptäcktes att sensorn inte fungerade som det är tänkt vid
frekventa byten av material och andra tillverkningsparametrar och
inte heller klarade högre inblandning av återvunnen plast
(sensorsignalen var i det senare fallet för svag för att det skulle
gå att detektera problem med svetsen), inriktades arbetet mot att
lösa dessa problem.

Det visade sig nödvändigt att komplettera sensor + larm med ett
flertal nya funktioner, såsom en lättanvänd manöverpanel, ett
effektivt kommunikationssystem och en datalogger för information om
hur länge produktionen varit undermålig.

Anpassningsarbetet, vidareutvecklingen och utprovningen har nu kommit
så långt att sensorsystemet är väl anpassat för
tillverkningsparametrarna och de befintliga arbetsrutinerna hos de
svenska tillverkare som varit involverade i arbetet. Den, efter
vidtagna åtgärder, fortsatta utprovningen, har sedan fungerat utan
avbrott. Sensorn detekterar i dess nuvarande form signaler från ett
betydligt större urval av material än tidigare och klarar utan
problem de frekventa bytena av material och tillverkningsparametrar.

Arbetet har nu lett fram till att tillverkaren och SealWacs påbörjat
en slutlig validering av systemets funktion och tillförlitlighet,
vilken syftar till att säkerställa att sensorsystemet klarar de krav
tillverkaren har ställt på produkten.

· SealWacs marknadsstrategi

Marknadsföring och försäljningsaktiviteter utgör den största kostnaden
vid introduktion av en ny teknik på marknaden. SealWacs styrelse har
noggrant analyserat marknaden och kommit fram till att den mest
lönsamma marknadsstrategin är att ingå allianser med företag som
redan har etablerade kontakter med plastpåstillverkarna. Genom att
marknadsföra sensorn mot det tiotal ledande aktörer, som förser
plastpåsindustrin med produktionsutrustning och svetsanläggningar,
kommer bolaget hålla marknadsföringskostnaderna på en låg nivå.
SealWacs kan snabbt nå den internationella marknaden genom att låta
dessa internationellt verksamma aktörer distribuera produkten till
slutanvändarna. Bolaget har redan etablerat kontakt med tillverkare
av produktionsutrustning och svetsanläggningar och fått bekräftat att
det är en framkomlig väg.

I inledningsfasen kommer dock bolaget att sälja sensorn direkt till
ett fåtal plastpåstillverkare, i syfte att få viktig feedback på
produkten. Förutom att få kännedom om tillverkarnas önskemål
beträffande presentationsformat, larmsignaler eller direktstop, etc.
behöver vi lära oss mer om hur sensorn passar in i och påverkar de
normala tillverkningsrutinerna. Efter mer än ett års anpassnings- och
utprovningsarbete har vi kommit till insikt om hur svårt det är att
lösa dessa problem.

Den globala marknaden för tillverkning av plastpåsar på rulle är
gigantisk. Miljarder plastpåsar konsumeras dagligen i världen. I
sammanhanget är det viktigt att påpeka att utvecklingen snabbt går
mot införandet av miljövänliga nedbrytbara plastmaterial.
Tillverkningsprocessen är emellertid identisk för plastpåsar i dessa
material som för tidigare typer av material. Tusentals tillverkare
agerar på marknaden och många tusentals tillverkningslinjer körs mer
eller mindre dygnet runt för att tillfredsställa det stora behovet av
plastpåsar. Enligt bolagets bedömning är det inte realistiskt att
bygga en marknadsorganisation för direktbearbetning av alla dessa
tusentals aktörer i producentledet. Den valda strategin, att sälja
till "OEM-tillverkarna", kommer att kräva betydligt lägre ekonomiskt
risktagande från SealWacs sida.

·

Fördelar med SealWacs sensor
· SealWacs Sensor erbjuder en lösning på ett välkänt och kostsamt
kvalitetsproblem för tillverkare av plastpåsar på rulle
· Metoden upptäcker undermåliga svetsfogar i realtid
· Omfattande utredningsarbete, produktionsstopp och omgörningsarbete
kan

reduceras till ett minimum
· Kassationskostnaderna minskar radikalt
· SealWacs produkt kommer vid normal marknadsprissättning erbjuda
goda

täckningsbidrag
· Global marknadsföring kan riktas mot en fåtal tillverkare av
svetsstationer
SealWacs sensor
SealWacs utvecklar en sensor, som skall monteras längs
produktionslinjen för att i realtid övervaka kvaliteten på
svetsfogarna. När en dålig svetsfog detekteras utlöses ett larm som
varskor operatören. Det medför att utredningsarbetet minimeras och
att operatören direkt kan vidta åtgärder för att återställa
kvaliteten på svetsfogen, t.ex. genom en kalibrering av
svetsstationen.

Göteborg den 25 februari 2020

Sören Sandström, VD

Resultaträkning i okt - dec jan - dec
sammandrag
Belopp i SEK 2019 2018 2019 2018
Nettoomsättning - - - -
Rörelsens kostnader -297 256 -710 367 -1 325 662 -2 596 927
Rörelseresultat -297 ...

Författare AktieTorget News