Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-14

Sotkamo Silver: SOTKAMO SILVER AB: KVARTALSRAPPORT, FÖRSTA KVARTALET 2019

SOTKAMO SILVER AB, (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1), den 14 maj 2019,
Stockholm 08.45 CET

[image]

FÖRSTA KVARTALET 2019

· Investeringarna uppgick till 88 MSEK (25)
· Övriga intäkter uppgick till 0 MSEK (0)
· Kvartalets resultat uppgick till -15 MSEK (4)
· Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK (0,03)
· Eget kapital uppgick till 290 MSEK (372)
· Kassa och bank uppgick till 33 MSEK (308)
· Kassaflödet uppgick till -77 MSEK (138), av vilket investeringar
utgjorde 88 MSEK och finansiering 5 MSEK

· Bolaget investerade i ett mekaniskt BAT (Best Available
Technology) vattenreningsverk

· Produktionen av koncentrat påbörjades i slutet av mars och
öppningsceremonin hölls den 27 mars

Jämförelsesiffror avser motsvarande period föregående år

VD TIMO LINDBORG

Silver är en "grön" metall, och dess industriella bruk står för cirka
60% av efterfrågan. Efterfrågan på elbilar och fordon förväntas växa
betydligt. Efterfrågan på silver i bilindustrin är cirka 1 610 ton,
vilket motsvarar 10% av den industriella användningen eller 5% av den
totala efterfrågan. År 2018 uppskattades silveranvändning i
hybridfordon och batteridrivna bilar enbart till 123 ton, men
efterfrågan förväntas bli fördubblad år 2020 och nå 450 ton år 2025.
Efterfrågan för användning i konventionella bilar med
förbränningsmotorer uppskattas öka från nuvarande 1 490 ton till 2
350 ton före 2040. Den totala efterfrågan på bilindustrin beräknas
bli cirka 4 500 ton år 2040, varav hälften kommer från elbilar.
(Alchemist utgåva 90 / LBMA Thomson Reuters (2018) rapport)

På samma sätt uppskattar Silver Institute (2018) att efterfrågan på
silver i "grön teknik" är cirka 4 300 ton år 2030, varav cirka 50
procent är hänförlig bilindustrin.

Jag tror att efterfrågan på silver kommer att växa snabbare än den
nuvarande marknaden tack vare behovet av grön teknik. Tillväxten av
silverbehovet bör ha en positiv inverkan på silverpriset i framtiden.

Öppningsceremonin Silvermynten ägde rum den 27 mars 2019. Båda
produktionslinjerna används och leveranserna till smältverk ökar som
förväntat. Målet är att anrika malm med 450 000 tons årlig kapacitet.

Kassaflödet från Silvergruvan löper och metallinnehållet i koncentrat
har varit högt sedan produktionsstart. Flotationsprocessen har
fungerat som förväntat. Vi tror att produktionsstart och optimering
av anrikningsprocessen kommer att slutföras före sommarens slut.

Koncernen har stärkt sin kassa med ett finansieringspaket bestående av
en riktad emission och konvertibla skuldebrev i maj vilka täcker
investeringar och startkostnader som härrör från Silvermyntens
produktionsstart. Förstärkning av bolagets likvida medel kommer att
underlätta en smidig uppbyggnad av produktionen. Detta är viktigt för
den positiva utvecklingen av bolagets verksamhet.

Det gläder mig därför att finansieringspaketet välkomnades på
finansmarknaderna och tecknades som planerat. Paketets storlek är i
linje med målet och fullt tecknad av professionella investerare.
Finansieringspaketet konstruerades för att minimera
utspädningseffekten av aktieägares aktieinnehav.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET FÖRSTA KVARTALET

Mekaniskt vattenreningsverk

Företaget investerade i ett mekaniskt vattenreningsverk vid
Silvergruvan som en del av en fyra-stegs vattenreningsprocess. Detta
är en del av gruvans investeringar i BAT-tekniken (BAT = Bästa
tillgängliga teknik).

Processerna i den mekaniska behandlingsanläggningen är efter kemisk
konditionering, lamellsedimentering och sandfiltrering. Utöver dessa
steg innehåller vattenbehandlingsprocessen de redan existerande
klarningsdammarna och ytdräneringsfälten. Förutom att fasta ämnen,
avlägsnas också vattenlösliga föroreningar från vattnet. Anläggningen
har konstruerats och drivs av Hyxo Oy. Sanitärt avloppsvatten
behandlas i en biokemisk behandlingsanläggning vid gruvan.

Koncentratproduktion och öppningsceremoni

Silvergruvans koncentratproduktion påbörjades I slutet av mars. Målet
är att anrika malm med 450 000 tons årlig kapacitet.

Den finska premiärministern Juha Sipilä besökte öppningsceremonin. Han
gav ett intressant och uppmanande tal under tiden firandet av
produktionsstarten vid Silvergruvan pågick. På plats fans fler än 240
gäster och Sotkamo Silvers vänner.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

· Den första leveransen av koncentrat gjordes den 8 april
· Årsstämman halls den 11 april
· Erkki Kuronen, chef för geologi och gruva, utnämndes till COO i
Sotkamo Silver Oy

· Styrelsen beslutade om en riktad emission av maximalt 4,2 miljoner
aktier till 3,60 SEK och en emission av konvertibla skuldebrev om
högst 15 miljoner kronor. Tillsammans kommer emissionen och
emissionen av de konvertibla skuldebreven att stärka Bolagets kassa
med 30 miljoner kronor före emissionskostnader. Anledningen till
undantaget från aktieägarnas företrädesrätt var bolagets behov av att
stärka kassan på grund av investeringar som härrör från Silvergruvans
start och ökat kapitalbehov på grund av ökad produktionskapacitet
under första halvåret 2019.

BÖRS OCH AKTIEDATA

Bolaget är noterat på NGM Equity i Stockholm och på NASDAQ Helsinki.
Bolagets tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 På NASDAQ
Helsinki. ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.
Aktien finns även noterad på Börse Berlin, Open Market Där är
Bolagets Code number A0MMF4 och ISIN-numret är detsamma som på NGM
Equity i Stockholm; SE0001057910.

Aktiedata 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
Börskurs SEK 4,415 4,325 3,90
Kvotvärde SEK 1,37 1,37 1,37
Market Cap. MSEK 577 566 510
Antal registrerade aktier 130 783 299 130 783 299 130 783 299
Aktiekapital SEK 179 414 417 179 414 417 179 414 417

FINANSIELL KALENDER

Sotkamo Silver kommer att publicera finansiell information vid
följande tillfällen:

· Q2 publiceras den 23 augusti 2019
· Q3 publiceras den 15 november 2019
· Q4 publiceras den 14 februari 2020

FINANSIELLA RAPPORTER

Rapporterna finns tillgängliga på:
http://www.silver.fi/sivu/en/finansiella_rapporter/

Verkställande Direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande
översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och
resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
som moderbolaget och dess dotterföretag som ingår i koncernen står
inför.

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av
Bolagets revisorer.

Stockholm den 14 maj 2019
Sotkamo Silver AB

Timo Lindborg
Verkställande direktör

KONTAKTPERSON

Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 14 maj, 2019, klockan 8.45.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas
skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader
gäller den svenska versionen.

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna
metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna
hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger
mineralfyndigheter, som innehåller silver, guld och volfram i Finland
och Sverige, samt zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är
Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun. Sotkamo Silver tillämpar
SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika
gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa
mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI
43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial
Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska
Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ
Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sotkamo-silver/r/sotkamo-silver-ab--kvartalsr...
https://mb.cision.com/Main/15292/2813187/1044707.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.