Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-04

Starbreeze AB: Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM(4 juni, 2019) - Årsstämma i Starbreeze AB (publ) hölls den 4
juni 2019 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna
vid årsstämman. För fullständiga detaljer avseende samtliga beslut
hänvisas till beslutsunderlag till årsstämman tillgängligt på
bolagets hemsida
starbreeze.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamman
(https://www.starbreeze.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamman/).

Redovisningshandlingar och ansvarsfrihet

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar
fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2018.

Utdelning

Det beslutades att utdelning för verksamhetsåret 1 januari - 31
december 2018 inte skulle lämnas.

Antalet styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande, revisorsval,
styrelsearvode och

revisorsarvode

Det beslutades att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter (dvs
en ledamot utöver valberedningens föreslagna fem). Valdes, enligt
valberedningens förslag, Jan Benjaminson, Torgny Hellström, Harold
Kim och Kerstin Sundberg (omval) samt Tobias Sjögren (nyval) till
ordinarie ledamot. Därutöver nyvaldes, på förslag från aktieägare,
Stefano Salbe till ordinarie ledamot. Matias Myllyrinne hade avböjt
omval. Omval av Torgny Hellström till styrelsens ordförande.

Det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes
till revisionsbolag, med auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som
huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde de föreslagna årliga arvodena till styrelsen
enligt följande: 950 000 kronor till styrelsens ordförande och 280
000 kronor vardera till ledamöter som inte är anställda i bolaget,
undantaget ledamoten Stefano Salbe som förklarat sig avstå
ersättning.

Därutöver fastställde årsstämman till ersättningsutskottet ett arvode
om 75 000 kronor vardera till ordförande och ledamot. Till
revisionsutskottet antogs ett arvode om 400 000 kronor till
ordförande och 175 000 kronor till ledamot. Arvode till revisor utgår
enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade att lämna ett bemyndigade till styrelsen att vid
ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till slutet av nästa
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
fatta beslut om nyemission av aktier, såväl A-aktier som B-aktier,
eller av konvertibler eller teckningsoptioner berättigande till
A-aktier och/eller B-aktier, motsvarande (vid tänkt utövande av
sådana konvertibler eller optioner i förekommande fall) högst tio
procent av vid var tid utestående antal aktier, mot kontant betalning
(dock inte genom kvittning eller apport). Emissionskurs får inte
understiga ett marknadsmässigt pris. Övriga villkor beslutas av
styrelsen och ska vara marknadsmässiga.

Ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningens gränser för antalet
styrelseledamöter, innebärande att styrelsen ska bestå av tre till
åtta ledamöter utan suppleanter.

Valberedning

Årsstämman beslutade att fastställa valberedningens förslag till
utseende av valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fastställde de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för
ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

##

För vidare information, vänligen kontakta:

Maeva Sponbergs, EVP Communication
Tel: +46(0)8-209 208, email: ir@starbreeze.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 4 juni 2019 kl. 23:20 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och
distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med
studios i Stockholm, Barcelona, Paris, Bangalore och Dehradun. Med
det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze
spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i
samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade
på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna
SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Starbreeze
meddelade den 3:e december 2018 att bolaget, inklusive vissa
dotterbolag, befinner sig i rekonstruktion. För mer information,
besök starbreeze.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/starbreeze-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-st...
https://mb.cision.com/Main/14632/2834218/1057818.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.