Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

Stille: Stille AB (publ): Bokslutskommuniké 1 januari -31 december 2019

Delårsrapport 1 Oktober - 31 December 2019

·
Nettoomsättningen uppgick till 40,8 MSEK (42,1).

·
Bruttomarginalen uppgick till 45,6 procent (43,7).

·
Rörelseresultatet uppgick till 6,3 MSEK (7,6), vilket motsvarar en
rörelsemarginal på 15,5 procent (18,1).

·
Resultatet efter skatt uppgick till 4,7 MSEK (6,1), vilket motsvarar
11,6 procent (14,6).

·
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10,8 MSEK
(10,5).

Delårsrapport 1 januari - 31 December 2019

·
Nettoomsättningen uppgick till 156,7 MSEK (135,8).

·
Bruttomarginalen uppgick till 42,6 procent (43,9).

·
Rörelseresultatet uppgick till 28,5 MSEK (25,3), vilket motsvarar en
rörelsemarginal på 18,2 procent (18,6).

·
Resultatet efter skatt uppgick till 22,9 MSEK (20,5), vilket motsvarar
14,6 procent (15,1).

·
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 25,8 MSEK
(13,6).

·
Hanna Ernestam Wilkman tillträdde som ny vd den 1 februari.

Utdelning

· Styrelsen i Stille AB föreslår årsstämman en utdelning om 1,70 kr
per aktie (1,45).

VD Kommentar: Stark tillväxt 2019 med bra lönsamhet

Jag kan med belåtenhet konstatera att vi under 2019 redovisar en
tillväxt om 15,4 procent (11,5). Det är särskilt angenämt att se den
starka utvecklingen i USA, där den organiska försäljningstillväxten
varit lyckad för båda affärsområdena. Vi har även lyckats bra med att
öka marknadsnärvaron i Europa och ROW inom affärsområdet
Operationsbord, en kvittens på att vår strategi för marknadsexpansion
utvecklas gynnsamt och har en fortsatt stark tillväxtpotential.
Omsättningen för affärsområdet Operationsbord ökade med 28 procent
till 98,7 MSEK (77,1). Omsättningen för affärsområdet Kirurgiska
instrument uppgick till 57,9 MSEK (58,6), vilket i stort är
oförändrat. Instrumenten utgör en stabil bas i vår verksamhet. Jag
ser möjligheter i att skapa synergier mellan våra affärsområden tack
vare vårt strategiska fokus på de kirurgiska segmenten hjärt- och
kärlkirurgi samt plastikkirurgi. STILLE har idag ett relevant
kunderbjudande och det är därför vi åstadkommit en positiv utveckling
med en god tillväxt, bra lönsamhet, och ett starkt kassaflöde på
årsbasis.

Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 40,8 MSEK (42,1).
Tappet jämfört med förgående år kan delvis härledas till en svag
start i oktober efter ett mycket starkt tredje kvartal. Dock
avslutades fjärde kvartalet starkt och vår långsiktiga tillväxtresa
fortsätter. Bruttovinsten under kvartalet förbättrades av en gynnsam
försäljningsmix och uppgick till 45,6 procent (43,7). För att skapa
en plattform för framtida tillväxt har vi fortsatt att utöka vår
försäljningsorganisation i USA och i övriga regioner, samt initierat
förbättringsaktiviteter inom produktionsorganisationen. Under fjärde
kvartalet belastar dessa aktiviteter rörelseresultatet tillfälligt.

Under 2020 kommer vi att prioritera tillväxt. Vår portfölj av
produktutvecklingsprojekt kommer att stärka vår marknadsposition inom
affärsområdet Operationsbord. Vår ambition är att leda utvecklingen
inom vårt verksamhetsområde tillsammans med våra affärspartners. Vi
scoutar vidare för att hitta adekvata förvärvsmöjligheter och kommer
även fortsättningsvis att investera i en ökad produktionseffektivitet
för att uppnå förbättrade marginaler. STILLE är bra positionerat
inför 2020 och jag ser mycket positivt på vår utvecklingspotential.

Koncernens Okt - Dec Okt - Dec Jan - Dec Jan - Dec
Nyckeltal 2019 2018 2019 2018
Nettoomsättning 40,8 42,1 156,7 135,8
MSEK
Rörelsemarginal 15,5% 18,1% 18,2% 18,6%
Rörelseresultat 6,3 7,6 28,5 25,3
Resultat efter 5,7 7,6 28,8 25,6
finansiella poster,
MSEK
Resultat efter 4,7 6,1 22,9 20,5
skatt, MSEK
Resultat efter 0,98 1,27 4,74 4,26
skatt per aktie, kr

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hanna Ernestam Wilkman, VD och koncernchef, tel +46 (0)72 402 10 88

E-post: hanna.e.wilkman@stille.se

För mer information om Stille besök www.stille.se

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska
produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841
och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles
prioriterade affärsområden är kirurgiska instrument och
operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid
olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp
är operationsborden ImagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har
en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av
erkänt hög kvalitet.

Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under
kortnamnet "STIL" med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova
Fondkommission AB + 46 8 684 211 10, adviser@eminova.se Denna
information är sådan information som Stille AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Hanna Ernestam
Wilkman, VD och koncernchef, tel +46 (0)72 402 10 88 E-post:
hanna.e.wilkman@stille.se. För mer information om Stille besök
www.stille.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/stille/r/stille-ab--publ--bokslutskommunike-1...
https://mb.cision.com/Main/1000/3039919/1197328.pdf
https://mb.cision.com/Public/1000/3039919/9a5d7215b2267411.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.