Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-01

Stora Enso Oyj: Kallelse till årstämma i Stora Enso Oyj

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2019-02-01 kl. 9.29 EET

Styrelsen har fattat beslut om att sammankalla årsstämma för att
hållas den 14 mars 2019.

Kallelse till årsstämma
Aktieägare i Stora Enso Oyj kallas till årsstämma som hålls torsdagen
den 14 mars 2019 kl. 16.00 (finsk tid) på Finlandia-huset,
Mannerheimvägen 13 e i Helsingfors. Registreringen av personer som
har anmält sig till stämman inleds kl. 15.00 (finsk tid).

Årsstämman hålls på finska. I stämmolokalen tillhandahålls
simultantolkning till svenska, engelska och vid behov till finska.

A. Ärenden som behandlas på årsstämman
På årsstämman behandlas följande ärenden:
1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2018

- Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och utbetalning av utdelning
Styrelsen föreslår för stämman att en utdelning om 0,50 EUR per aktie
utbetalas för år 2018.

Utdelningen betalas ut till aktieägare som på avstämningsdagen för
utdelningen måndagen den 18 mars 2019 är antecknad antingen i
bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller
i fråga om Euroclear Sweden -registrerade aktier i
avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Euroclear
Sweden AB ombesörjer utbetalningen till aktieägare som är
registrerade i Euroclear Sweden AB:s avstämningsregister och
utbetalningen sker i svenska kronor. Utdelning till innehavare av
amerikanska depåbevis (ADR) utbetalas i US-dollar genom Citibank N.A.

Styrelsen föreslår för stämman att utdelningen betalas ut
uppskattningsvis måndagen den 25 mars 2019.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden
Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att de årliga
arvodena för styrelsens ordförande höjs med cirka 9,7 procent, för
styrelsens vice ordförande med cirka 5,7 procent och för styrelsens
ledamöter med cirka 2,7 procent och utbetalas enligt följande:

Styrelsen

Ordförande 192 000 EUR (2018: 175 000)
Vice ordförande 109 000 EUR (2018: 103 000)
Ledamöter 74 000 EUR (2018: 72 000)

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår även att styrelseledamöternas
årliga arvode erläggs så att 40 % betalas genom att förvärva Stora
Ensos R-aktier för styrelseledamöternas räkning på marknaden till det
pris som bildas i offentlig handel och resterande summa av årliga
arvodet erläggs kontant. Aktierna förvärvas inom loppet av två veckor
från och med offentliggörandet av bolagets delårsrapport för perioden
1.1.2019-31.3.2019 eller snarast möjligen i enlighet med tillämplig
lagstiftning. Bolaget står för alla kostnader och eventuell
överlåtelseskatt i anknytning till förvärvet av aktier.

Därtill föreslår aktieägarnas nomineringsråd att det årliga arvodet
till ledamöterna av finans- och revisionskommittén,
ersättningskommittén och kommittén för hållbarhets- och etikfrågor är
på samma nivå som år 2018 och utbetalas enligt följande:

Finans- och revisionskommittén

Ordförande 20 600 EUR
Ledamöter 14 400 EUR

Ersättningskommittén

Ordförande 10 300 EUR
Ledamöter 6 200 EUR

Kommittén för hållbarhets- och etikfrågor

Ordförande 10 300 EUR
Ledamöter 6 200 EUR

11. Beslut om antalet styrelseledamöter
Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att antalet
styrelseledamöter i bolaget ska vara nio (9).

12. Val av ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter
Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att av de nuvarande
styrelseledamöterna återväljs Jorma Eloranta, Elisabeth Fleuriot,
Hock Goh, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen, Richard Nilsson, Göran
Sandberg och Hans Stråberg för en mandatperiod som fortgår till
slutet av följande årsstämma samt att Mikko Helander väljs till ny
ledamot av styrelsen för samma mandatperiod.

Anne Brunila har meddelat att hon inte är tillgänglig för omval till
styrelsen.

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår vidare att Jorma Eloranta väljs
till ordförande och Hans Stråberg till vice ordförande för styrelsen.

Mikko Helander, DI., född 1960, finsk medborgare, har en gedigen
operativ bakgrund från industrin och detaljhandeln och fungerar sedan
januari 2015 som verkställande direktör för Kesko Oyj. Innan sin
nuvarande position fungerade Helander som verkställande direktör för
Metsä Board Oyj (2006-2014) och Metsä Tissue Oyj (2003-2006).
Tidigare arbetserfarenhet omfattar därtill flera olika roller inom
Valmet Oyj (1984-1990, 1993-2003) där Helander bland annat har
fungerat som operativ direktör i Italien och som verkställande
direktör för Valmet Converting gruppen i Storbritannien. Helander har
också fungerat som verkställande direktör för Kasten Hövik Oy
(1990-1993). Han är oberoende av bolaget och av dess betydande
aktieägare.

Kandidaterna och utvärderingen av deras oberoende har presenterats på
bolagets webbplats storaenso.com/agm.

13. Beslut om revisorns arvode
Styrelsen föreslår för stämman att revisorns arvode betalas enligt av
finans- och revisionskommittén godkänd faktura.

14. Val av revisor
Styrelsen föreslår i enlighet med finans- och revisionskommitténs
rekommendation för stämman att PricewaterhouseCoopers Oy väljs som
revisor för bolaget för en mandatperiod som fortgår till slutet av
följande årsstämma. PricewaterhouseCoopers Oy har meddelat att ifall
bolaget blir valt som revisor, kommer Samuli Perälä att fungera som
huvudansvarig revisor.

Finans- och revisionskommittéens rekommendation gällande revisorsvalet
finns tillgängligt på bolagets webbplats storaenso.com/agm
(http://www.storaenso.com/agm).

15. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår för stämman att styrelsen bemyndigas fatta beslut
om förvärv av bolagets egna R-aktier enligt följande:

Antalet R-aktier som kan förvärvas med stöd av bemyndigandet kan uppgå
till högst 2 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,25 procent av
samtliga aktier i bolaget och ungefär 0,33 procent av samtliga
R-aktier i bolaget. Bolagets egna aktier kan förvärvas annat än i
förhållande till aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). Bolagets
egna aktier kan förvärvas med fritt eget kapital till det pris som
fastställs i offentlig handel på dagen för förvärvet eller i övrigt
till ett pris som fastställs på marknaden.

Egna aktier kan förvärvas för att användas i första hand som en del av
bolagets incentivprogram eller utbetalning av ersättning. Bolaget kan
behålla, ogiltigförklara eller avyttra egna aktier som det har
förvärvat.

Styrelsen ska fatta beslut om övriga frågor som rör förvärvet av egna
aktier. Bemyndigandet är i kraft fram till följande ordinarie
årsstämma, dock inte längre än fram till den 31 juli 2020.

16. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

Styrelsen föreslår för stämman att styrelsen bemyndigas fatta beslut
om emission av Stora Enso R-aktier enligt följande:

Antalet R-aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet kan uppgå
till högst 2 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,25 procent av
samtliga aktier i bolaget och ungefär 0,33 procent av samtliga
R-aktier i bolaget. Bemyndigandet omfattar både emission av nya
aktier och överlåtelse av bolagets egna aktier.

Emission av aktier kan vidtas med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt till aktier för att användas som en del av bolagets
incentivprogram eller utbetalning av ersättning.

Styrelsen ska fatta beslut om övriga frågor som rör emissionen av
aktier. Bemyndigandet är i kraft fram till den 31 juli 2020.

17. Beslutsordning

18. Avslutande av stämman

B. Årsstämmohandlingar
De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan och denna
stämmokallelse finns tillgängliga på Stora Enso Oyj:s webbplats
storaenso.com/agm (http://www.storaenso.com/agm). Stora Enso Oyj:s
bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2018
kommer att vara tillgängliga på Stora Enso Oyj:s webbplats
storaenso.com/investors/annual-report
(http://www.storaenso.com/investors/annual-report) från och med vecka
7. Beslutsförslagen och övriga ovan nämnda dokument finns också
tillgängliga vid årsstämman. Kopior av handlingarna och denna
stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet
finns till påseende på Stora Enso Oyj:s webbplats storaenso.com/agm
(http://www.storaenso.com/agm) senast från och med torsdagen den 28
mars 2019.

C. Anvisningar för deltagarna i årsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning
Rätt att delta i årsstämman har aktieägare som måndagen den 4 mars
2019 antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som
förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade
på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som
vill delta i årsstämman ska anmäla sig senast fredagen den 8 mars
2019 kl. 12.00 (finsk tid). Anmälan till årsstämman kan göras:

a) på storaenso.com/agm (http://www.storae
bolagets nso.com/agm)
webbplats:
b) per +358 204 621 245 (må - fre, kl 9
telefon på -15 finsk tid)
nummer:
c) Stora Enso Oyj, Juridiska
skriftligen avdelningen, Box 309, FI-00101
till: Helsingfors.

I samband med anmälan ska aktieägarens namn, personnummer, adress,
telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och
ombudets personnummer uppges. De personuppgifter som aktieägarna
överlåter till Stora Enso Oyj används endast för ändamål som hänför
sig till årsstämman och för behandlingen av därtill anknutna
registreringar.

Aktieägare eller hans/hennes representant eller ombud ska vid behov i
stämmolokalen kunna styrka sin identitet och/eller behörighet.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier
Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i
årsstämman med de aktier på basis av vilka han/hon skulle ha rätt att
på årsstämmans avstämningsdag måndagen den 4 mars 2019 vara antecknad
i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy.
Rätten att delta förutsätter dessutom att aktieägaren på grundval av
d...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.