Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-14

Stora Enso Oyj: Stora Ensos ordinarie årsstämma samt styrelsebeslut

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2019-03-14 kl. 18:40 EET

Vid Stora Ensos ordinarie årsstämma den 14 mars 2019 antogs bokslutet
för 2018 och ansvarsfrihet beviljades för bolagets styrelse och
verkställande direktör.

Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
betalning av dividendutdelning

Stämman fastställde styrelsens förslag att en utdelning om 0,50 EUR
per aktie utbetalas för år 2018.

Utdelningen betalas ut till aktieägare som på avstämningsdagen för
utdelningen måndagen den 18 mars 2019 är antecknad antingen i
bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller
i fråga om Euroclear Sweden -registrerade aktier i
avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Euroclear
Sweden AB ombesörjer utbetalningen till aktieägare som är
registrerade i Euroclear Sweden AB:s avstämningsregister och
utbetalningen sker i svenska kronor. Utdelning till innehavare av
amerikanska depåbevis (ADR) utbetalas i US-dollar genom Citibank N.A.

Styrelsen föreslår för stämman att utdelningen betalas ut
uppskattningsvis måndagen den 25 mars 2019.

Styrelseledamöter
Stämman fastställde förslaget att de nuvarande styrelseledamöterna
Jorma Eloranta, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Christiane Kuehne,
Antti Mäkinen, Richard Nilsson, Göran Sandberg och Hans Stråberg
återväljs för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande
årsstämma och att Mikko Helander väljs som ny styrelseledamot for
samma mandatperiod. Årsstämman valde Jorma Eloranta till styrelsens
ordförande och Hans Stråberg till vice ordförande.

Styrelsen

Stämman fastställde förslaget till årliga styrelsearvoden enligt
följande:

Ordförande 192 000 EUR (2018: 175 000)
Vice ordförande 109 000 EUR (2018: 103 000)
Ledamöter 74 000 EUR (2018: 72 000)

Stämman fastställde även förslaget att styrelseledamöternas årliga
arvode erläggs så att 40 % betalas genom att förvärva Stora Ensos
R-aktier för styrelseledamöternas räkning på marknaden till det pris
som bildas i offentlig handel och resterande summa av årliga arvodet
erläggs kontant. Aktierna förvärvas inom loppet av två veckor från
och med offentliggörandet av bolagets delårsrapport för perioden 1
januari 2019 - 31 mars 2019 eller snarast möjligt i enlighet med
tillämplig lagstiftning. Bolaget står för alla kostnader och
eventuell överlåtelseskatt i anknytning till förvärvet av aktier.

Stämman fastställde förslaget till årliga arvoden till
styrelsekommittéernas ledamöter enligt följande:

Finans- och revisionskommittén

Ordförande 20 600 EUR (2018: 20 600 EUR)
Ledamöter 14 400 EUR (2018: 14 400 EUR)

Ersättningskommittén

Ordförande 10 300 EUR (2018: 10 300 EUR)
Ledamöter 6 200 EUR (2018: 6 200 EUR)

Kommittén för hållbarhets- och etikfrågor

Ordförande 10 300 EUR (2018: 10 300 EUR)
Ledamöter 6 200 EUR (2018: 6 200 EUR)

Revisor

Stämman fastställde förslaget att PricewaterhouseCoopers Oy väljs som
revisor för bolaget för en mandatperiod som fortgår till slutet av
följande årsstämma. PricewaterhouseCoopers Oy har meddelat att Samuli
Perälä kommer att fungera som huvudansvarig revisor. Stämman
fastställde även förslaget att revisorns arvode betalas enligt
faktura som är godkänd av finans- och revisionskommittén.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets
egna aktier och om emission av aktier

Stämman fastställde förslaget att styrelsen bemyndigas fatta beslut om
förvärv av bolagets egna R-aktier enligt följande:

Antalet R-aktier som kan förvärvas med stöd av bemyndigandet kan uppgå
till högst 2 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,25 procent av
samtliga aktier i bolaget och ungefär 0,33 procent av samtliga
R-aktier i bolaget. Bolagets egna aktier kan förvärvas annat än i
förhållande till aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). Bolagets
egna aktier kan förvärvas med fritt eget kapital till det pris som
fastställs i offentlig handel på dagen för förvärvet eller i övrigt
till ett pris som fastställs på marknaden.

Egna aktier kan förvärvas för att användas i första hand som en del av
bolagets incentivprogram eller utbetalning av ersättning. Bolaget kan
behålla, ogiltigförklara eller avyttra egna aktier som det har
förvärvat.

Stämman fastställde förslaget att att styrelsen bemyndigas fatta
beslut om emission av Stora Enso R-aktier enligt följande:

Antalet R-aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet kan uppgå
till högst 2 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,25 procent av
samtliga aktier i bolaget och ungefär 0,33 procent av samtliga
R-aktier i bolaget. Bemyndigandet omfattar både emission av nya
aktier och överlåtelse av bolagets egna aktier.

Emission av aktier kan vidtas med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt till aktier för att användas som en del av bolagets
incentivprogram eller utbetalning av ersättning.

Styrelsebeslut

Richard Nilsson (ordförande), Jorma Eloranta och Elisabeth Fleuriot
valdes till ledamöter i finans- och revisionskommittén.

Jorma Eloranta (ordförande), Antti Mäkinen och Hans Stråberg valdes
till ledamöter i ersättningskommittén.

Christiane Kuehne (ordförande), Hock Goh och Göran Sandberg valdes
till ledamöter i kommittén för hållbarhets- och etikfrågor.

För ytterligare information, v g kontakta:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom
förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en
del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av
fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon.
Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2018
uppgick omsättningen till 10,5 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är
noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE
A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i
USA. storaenso.com (http://www.storaenso.com/investors)

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v g kontakta:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/stora-enso-oyj/r/stora-ensos-ordinarie-arssta...
https://mb.cision.com/Main/13589/2763688/1007532.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.