Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-15

Storytel: Kommuniké från årsstämma i Storytel AB (publ)

Årsstämman 2019 i Storytel AB (publ) ("Storytel" eller "Bolaget")
hölls idag den 15 maj 2019 varvid aktieägarna fattade följande
beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen i Storytel samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna
samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive överkursfond samt
årets resultat, totalt 1 419 154 717 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan styrelsesuppleanter.
Beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag
som revisor.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet
till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 860 000 kronor
inklusive arvode för utskottsarbete (1 000 000 kronor föregående år),
och utgå till styrelsens och inrättade utskottsledamöter med följande
belopp:

· 200 000 kronor (175 000 kronor) till envar icke anställd
styrelseledamot (Jonas Sjögren, Nils Janse, Morten Strunge, Eva
Swartz Grimaldi samt Helen Fasth Gillstedt) och 600 000 kronor (300
000 kronor) till styrelseordföranden; och

· 30 000 kronor (0 kronor) till envar icke anställd ledamot av
revisionsutskottet och 200 000 kronor (0 kronor) till ordförande av
utskottet som samtidigt inte är anställd

Till styrelseledamöter omvaldes, i enlighet med valberedningens
förslag, Rustan Panday, Jonas Tellander, Jonas Sjögren, Eva Swartz
Grimaldi, Morten Strunge och Nils Janse. Helen Fasth Gillstedt valdes
till ny styrelseledamot. Rustan Panday omvaldes som
styrelseordförande. Karin Alexandersson är även fortsatt
arbetstagarrepresentant i styrelsen.

Ernst & Young Aktiebolag omvaldes som Bolagets revisor. Ernst & Young
Aktiebolag har meddelat att auktoriserade revisorn Alexander Hagberg
fortsätter som huvudansvarig.

Principer för utseende av valberedningen

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedningen
i enlighet med valberedningens förslag (oförändrade från föregående
år).

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta
om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller
konvertibler. Betalning får ske kontant, genom apport eller
kvittning. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner om maximalt tio
procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning baserat på antalet
aktier vid tidpunkten för årsstämman.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt
för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte för genomförande av
förvärv eller finansiering. Utgivande av nya aktier med stöd av
bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande
marknadsförhållanden.

Personaloptionsprogram och riktad emission av teckningsoptioner samt
godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om
personaloptionsprogram 2019/2022, vilket kan omfatta högst 550 000
personaloptioner. Varje personaloption berättigar innehavaren att
förvärva en ny aktie av serie B i Bolaget till ett lösenpris som
motsvarar 120 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen
för Bolagets aktie av serie B på Nasdaq First North under tio
handelsdagar efter årsstämman 2019. Ingen anställd eller
nyckelkonsult erbjudas fler än 7 500 personaloptioner. Innehavaren
kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden
fr.o.m. den 1 juni 2022 t.o.m. den 15 december 2022.

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt personaloptionsprogram
2019/2022 samt säkra därmed sammanhängande kostnader beslutade även
årsstämman om en riktad emission av högst 687 500 teckningsoptioner
samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Om samtliga teckningsoptioner som kan ges ut i anslutning till
personaloptionsprogram 2019/2022 (inklusive för säkring av kostnader
i form av sociala avgifter) utnyttjas för teckning av aktier kommer
antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 687 500 och
aktiekapitalet kan öka med 343 750 kronor (med förbehåll för
eventuell omräkning enligt Optionsvillkoren), vilket motsvarar en
utspädning om cirka 1,22 procent av antalet aktier och röster i
Bolaget.

För ytterligare detaljer och fullständiga förslag till beslut vid
årsstämman hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen till
beslut som hålls tillgängliga på Bolagets hemsida,
www.investors.storytel.com.

För mer information, kontakta:

Sofie Zettergren, CFO: 070 509 98 08

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på
info@fnca.se samt 08-528 00 399.

Om Storytel

Storytel är norra Europas största streamingtjänst för ljudböcker och
e-böcker, med mer än 200 000 titlar i tjänsten globalt. Vår vision är
att göra världen till en mer empatisk plats, genom fantastiska
berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som
helst och när som helst. Storytel erbjuder både en digital
distributionslösning och förlagsverksamhet. Streamingverksamheten är
en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena
Storytel och Mofibo. Förlagsverksamheten består av Norstedts,
Massolit, StorySide, Printz Publishing, People's Press, Rabén &
Sjögren, B. Wahlströms och Norstedts kartor. Ztory - en
streamingtjänst för tidningar och magasin, blev en del av Storytel i
januari 2019. Storytel finns idag på 16 marknader och har sitt
huvudkontor i Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/storytel/r/kommunike-fran-arsstamma-i-storyte...
https://mb.cision.com/Main/11546/2814500/1045790.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.