Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

Sydsvenska Hem: Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ)

kallas härmed till årsstämma den 25 mars 2020 klockan 10.00 i Pareto
Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9,
Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman;

· ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den
19 mars 2020, och

· ska anmäla sitt deltagande hos bolaget senast den 19 mars 2020.
Anmälan ska ske skriftligt antingen per post till Sydsvenska Hem AB
(publ), Att: Sara Williamson, c/o Pareto Business Management AB, Box
7415, 103 91 Stockholm, eller per e-post:
sara.williamson@paretosec.com. Vid anmälan ska namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i
förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde
uppges. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas
fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och
fullmakt för ställföreträdare och ombud.

I samband med årsstämman kommer aktieägares samt ombuds
personuppgifter att hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen
(GDPR). Personuppgifter hanteras endast för att uppfylla legala krav
samt administrera årsstämman. Detta kan vara personuppgifter hämtade
från aktieboken, anmälan av deltagande samt information om ombud och
kommer att hanteras för registrering, upprättande av
aktieägarförteckning samt, om tillämpbart, föras till protokollet.
För mer information kring bolagets hantering av personuppgifter,
vänligen se bolagets policy för skydd och hantering av
personuppgifter (finns tillgänglig på bolagets webbplats
www.sydsvenskahem.se under rubriken "Aktieägares personuppgifter",
som finns under avsnittet "Investor relations" och "Aktien").

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman,
tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 19 mars
2020, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör
meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud och biträden m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda
aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med
angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda.
Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den
längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från
utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god
tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna
adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida,
www.sydsvenskahem.se, och kommer även att sändas till aktieägare som
så begär och som uppger sin postadress.

Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden om anmälan härom sker
enligt denna kallelse.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 2 400 000 aktier, motsvarande 2 400 000 röster.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska
situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut angående fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
8. Beslut angående dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvode till styrelseledamöterna och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
13. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner.
14. Stämmans avslutande.

Dispositioner beträffande resultat (ärende 8)

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 200 142 597 kr,
ska utdelning ske med ett belopp om totalt 7,6 kr per aktie,
innebärande en utdelning om totalt 18 240 000 kr. Utbetalning av
utdelningen föreslås ske vid fyra olika tillfällen före nästa
årsstämma med fyra lika stora belopp. Det just sagda innebär att vid
fyra utbetalningstillfällen utbetalas 1,9 kr per aktie, eller totalt
4 560 000 kr. Det föreslås att avstämningsdag för erhållande av
utdelning ska vara den 27 mars 2020, 30 juni 2020, 30 september 2020
respektive 30 december 2020.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och
revisorssuppleanter, arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 1, 10, 11 och
12).

Följande förslag till stämman har lagts fram av aktieägarna Johan von
Kantzow, Johan Olofsson och Karl Runeberg som representerar
sammanlagt cirka 32 procent av samtliga aktier och röster i bolaget:

· Föreslås att juristen Sebastian Frizzo ska utses till ordförande
vid årsstämman (ärende 1).

· Föreslås att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av
nästa årsstämma ska vara fyra utan styrelsesuppleanter (ärende 10).

· Föreslås att antalet revisorer för tiden intill slutet av nästa
årsstämma ska vara en utan revisorssuppleanter (ärende 10).

· Föreslås att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa
årsstämma ska utgå med totalt 180 000 kronor, varav 60 000 kr ska
utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och
en av de övriga ledamöterna (ärende 11).

· Föreslås att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av
nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning (ärende 11).

· Föreslås omval av Lars Linzander och Robert Wadén samt nyval av
Olof Andersson och Karl Runeberg som ledamöter av styrelsen för tiden
intill slutet av nästa årsstämma. Lars Linzander föreslås väljas till
styrelsens ordförande. (ärende 12).

· Föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young
Aktiebolag som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa
årsstämma (ärende 12).

Presentation av föreslagna nya styrelseledamöter

Olof Andersson

Är sedan 2006 vd och styrelseledamot i börsnoterade Fastighets AB
Trianon (publ). Övriga nuvarande befattningar innefattar rollerna som
vd och styrelseledamot i Olof Andersson Förvaltnings Aktiebolag,
styrelseledamot i Copenhagen Malmö Port Aktiebolag, Malmö
Citysamverkan Service AB, Förvaltnings AB Norra Vallgatan, Anbace
Invest AB och styrelseledamot för På Limhamn ekonomisk förening. Har
tidigare varit vd och styrelseordförande i Sydgrönt AB och
styrelseledamot i Malmö Cityfastigheter AB. Äger inga aktier i
Sydsvenska Hem AB (publ).

Karl Runeberg

Utbildad civilingenjör i Industriell ekonomi vid Chalmers Tekniska
Högskola. Grundare av Pilotfish Networks AB samt 8 års
Asienerfarenhet som global försäljningschef för Sandvik AB i Kina, vd
på Forbes Lux Vietnam och försäljningschef på Oriflame Vietnam. Karl
är styrelseordförande i Bonäsudden Holding AB och har tidigare varit
styrelseordförande i Sydsvenska Hem AB. Äger 84 250 aktier i
Sydsvenska Hem AB (publ).

Beslut om bemyndigande av nyemission (ärende 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för
styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera
tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av
bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i bolaget
motsvarande vid var tid en ökning av antal utestående aktier i
bolaget om högst 10 procent. Emissionerna ska ske till marknadsmässig
teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets
finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig
emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom
kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning,
eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till
eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet,
kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader
och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag,
och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övriga
förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och
förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i
samband med registreringen hos Bolagsverket. För beslut i enlighet
med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktierna som är
företrädda vid stämman.

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens förslag till
vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande, samt
fullmaktsformulär kommer från och med den 20 februari 2020 att hållas
tillgängliga hos bolaget, adress c/o Pareto Business Management AB,
Berzelii Park 9, 103 91 Stockholm och på bolagets webbplats
www.sydsvenskahem.se, samt sändas till aktieägare som så begär och
som uppger sin postadress.

Stockholm februari 2020

SYDSVENSKA HEM AB (PUBL)

org. nr. 559038-4177

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR-kontakt, Sydsvenska Hem AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 53 94

sara.williamson@paretosec.com

Oskar Wigsén, Business Manager, Sydsvenska Hem AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 53 82

oskar.wigsen@paretosec.com ...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.