Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Tobii AB: Kommuniké från årsstämma i Tobii den 9 maj 2019

Stockholm - Vid årsstämma i Tobii AB (publ) den 9 maj 2019 fattade
årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga
förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets
webbplats, www.tobii.com.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman i Tobii AB beslutade idag att fastställa resultat- och
balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och
koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2018. Vidare beslutades att
bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning
således ej lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer
samt arvode till styrelsen och revisorn

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda
styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter. Kent Sander, Nils
Bernhard, Åsa Hedin, Heli Arantola, Jan Wäreby och Charlotta Falvin
omvaldes som styrelseledamöter. Jörgen Lantto och Mårten Skogö valdes
till nya styrelseledamöter. Kent Sander omvaldes som styrelsens
ordförande.

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan
revisorssuppleanter. PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets
revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska uppgå till
2.429.000 kronor att fördelas med 575.000 kronor till styrelsens
ordförande samt 225.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter
som inte är anställda i bolaget. Arvode för kommittéarbete ska utgå
med sammanlagt högst 279.000 kronor, fördelat på 200.000 kronor
avseende revisionsutskottet (varav 100.000 kronor till utskottets
ordförande och 50.000 kronor vardera till övriga två ledamöter) och
79.000 kronor avseende ersättningsutskottet (varav 37.000 kronor till
utskottets ordförande och 21.000 kronor vardera till övriga två
ledamöter). Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt löpande
räkning.

Beslut avseende riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer
för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande
för styrelsen att besluta om emission av aktier, innebärande att
styrelsen bemyndigas att fram till nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot
kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med
apportegendom besluta om emission av nya aktier, dock att sådana
emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital
eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent.
Bemyndigandet syftar till att möjliggöra företags- eller
produktförvärv.

Beslut om incitamentsprogram 2019 och emission av teckningsoptioner
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införandet
av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda och
konsulter med anställningsliknande villkor inom Tobii-koncernen.
Incitamentsprogrammet omfattar två serier. Serie 1 utgörs av
teckningsoptioner som ska överlåtas till anställda och konsulter med
anställningsliknande villkor och teckningsoptionerna har en
intjänandeperiod om åtminstone 3 år, varefter innehavaren har rätt
att utnyttja optionerna för teckning av aktier under en period om sex
månader. Serie 2 utgörs av personaloptioner som intjänas linjärt
under en period av 3,5-4 år. Personaloptionerna kan efter sådan
intjäning utnyttjas för teckning av aktier fram till 31 maj 2029.
Beslutet innefattade även beslut om emission av högst 1.260.000
teckningsoptioner, varav högst 1.000.000 teckningsoptioner kan
överlåtas i Serie 1 och högst 600.000 teckningsoptioner kan överlåtas
i Serie 2.

Kontakt

Ola Elmeland, Investor Relations, Tobii AB, tel: 0734 409 862, e-post:
ola.elmeland@tobii.com

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där
all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende.
Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör
specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm
som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och
säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt
beteende som idag används av mer än 3 500 företag och 2 500
forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest
välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi
för volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality,
augmented reality och smartphones. Tobii har sitt huvudkontor i
Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har
cirka 1 000 anställda. Läs mer på www.tobii.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tobii-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-tobii-d...
https://mb.cision.com/Main/2874/2803101/1041114.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.