Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-13

Toleranzia AB: Kommuniké från årsstämma i Toleranzia AB (publ)

Idag, den 13 juni 2019, hölls årsstämma i Toleranzia AB
("Toleranzia"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som
fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning.

Resultatdisposition
Stämman beslutade om att disponera över bolagets vinstmedel enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Ansvarsfrihet
Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktör.

Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor samt fastställande av
arvoden åt styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att Maarten Kraan, Eva Lindgren, Anders Milton, Ola
Rönn, Kristian Sandberg och Anders Waas omväljs som ordinarie
styrelseledamöter samt att Klementina Österberg omväljs som
styrelsesuppleant. Stämman beslutade att bolagets revisor Ernst &
Young AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa
räkenskapsår. Vidare beslutade stämman att styrelsearvode skall utgå
med 90 000 kronor per helår, exklusive sociala avgifter, till
styrelseordförande och 45 000 kronor per helår, exklusive sociala
avgifter, till vardera ordinarie styrelseledamot samt att arvode till
revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med
nedanstående:

Tidigare lydelse Ny beslutad lydelse
§ 4 § 4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 519 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 816
000 kronor och högst 2 076 000 kronor. 500 kronor och högst 7 266 000
kronor.

§ 5 § 5
Antalet aktier skall vara lägst 4 152 Antalet aktier skall vara lägst 14 532
000 och högst 16 608 000 stycken. 000 och högst 58 128 000 stycken.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier,
teckningsoptioner eller konvertibler

ads. med företrädesrätt för aktieägarna
adt. med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av
aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i enlighet med villkoren
i punkterna a) och b) nedan.

a)
Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen
före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier,
teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för
aktieägarna. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med
apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 §
andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier
som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller
teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande,
med stöd av bemyndigandet i denna punkt a) ska inte vara begränsat på
annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande
gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

b)
Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen
före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller
konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med
apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 §
andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier
som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller
teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande,
med stöd av bemyndigandet i denna punkt b) ska vara begränsat till 20
procent av vid var tid utestående antal aktier. Nyemission beslutad
med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor
(varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas) och
skälet ska vara att kunna bredda och stärka ägarkretsen med
strategiska aktieägare, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av
rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv
eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för
företagsförvärv.

Göteborg i juni 2019
Toleranzia AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert - VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är
noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som
utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna
sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra
eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande
behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och
muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad
orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt
behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär
200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en
försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket
leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för
patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som
har potential att bli den första långtidsverkande eller botande
behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande
sjukdomsorsaken. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs
universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För
ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/toleranzia-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-to...
https://mb.cision.com/Main/13336/2839145/1062201.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.