Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-12

Touchtech: Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020

Fjärde kvartalet, 1 oktober - 31 december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 111 (6 789) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 192 (3 094) TSEK
 • Resultatet före skatt uppgick till -450 (2 539) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (0,35) SEK TSEK

Antal aktier per 2020-12-31 uppgick till 7 954 100 st (7 231 000).

(Jämförelsetal inom parentes avser kvartal fyra föregående år)

Perioden 1 januari - 31 december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 697 (11 860) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 432 (160) TSEK
 • Resultatet före skatt uppgick till -1 878 (-1 902) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,24 (-0,26) SEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -978 (171) TSEK

Antal aktier per 2020-12-31 uppgick till 7 954 100 st (7 231 000).

(Jämförelsetal inom parates avser motsvarande period föregående år)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Lanserade av Digital Venue-plattformen, för B2B-säljare att genomföra presentationer online, som ett eget koncept på www.digitalvenue.app
 • Inlett samarbete med Stockholm Fashion District som blir återförsäljare av Digital Venue
 • Tecknat avtal med Vagabond för Digital Venue
 • Tilläggsbeställning från Vero Moda på 700 TSEK för fortsatt utveckling av Touchtech Showroom
 • NameIt, ett barnklädesvarumärke, började använda Touchtech Vendo i sina butiker
 • Påbörjade förberedelserna för lansering av Touchtech Vendo för ett tredje varumärke inom Bestseller-koncernen
 • Upptagit lån från ALMI Företagspartner på 1 MSEK

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Tecknat avtal med Vero Modas marknadsavdelning som avser Digital Venue till ett värde av 270 000 SEK för anpassningar och 60 000 SEK/år
 • Tecknat avtal med det Chantelle, ett globalt underklädesvarumärke, samt med ytterligare sex nya varumärken som avser Digital Venue
 • Tecknat ett samarbets- och återförsäljaravtal med B2B-teknikleverantören Gung för Digital Venue

Utsikter för verksamhetsåret 2021:

 • Stark tillväxt av SaaS-intäkter och internationalisering
 • Vidareutveckling och kommersialisering av Digital Venue
 • Utrullning av Touchtech Showroom till fler marknader och varumärken inom Bestseller-koncernen

VD har ordet

Vi avslutar räkenskapsåret 2020 med ett något bättre resultat än föregående år. Samtidigt minskar vår omsättning, beroende på att viktiga projekt pausades under våren men återupptogs under senhösten.

Tack vare snabba åtgärder i form av kostnadsbesparingar och statligt bidrag har vi parerat de negativa konsekvenserna av pandemin och påbörjar 2021 med goda finanser och framtidsutsikter.

Under året har vi framgångsrikt utvecklat helt nya och banbrytande lösningar för B2B-säljare att digitalisera sina fysiska showroom eller genomföra online-möten för de tillfällen där fysiska möten inte är möjliga. Återkopplingen har varit väldigt positivt från både säljare och inköpare. Våra kunder har kunnat påvisa att försäljningsprocessen effektiviserats och kostnaderna med resor och produktion av prover har reducerats.

Vi har i dagsläget två olika lösningar för att tillgodose dessa behov:

 • Touchtech Showroom som utvecklats tillsammans med Bestseller för Vero Moda som första kund. Under februari kommer lösningen att rullas ut till ytterligare minst tre marknader för Vero Moda och under Q2 kommer det att börja användas av ett nytt varumärke inom Bestseller-koncernen. Fullt utrullat inom Bestseller-koncernen beräknas det att ge en återkommande intäkt på mer än 3,5 MSEK på årsbasis. Parallellt pågår diskussioner med fler globala varumärken som har visat intresse för lösningen.

 

 • Digital Venue är en virtuell mötesplats för säljare och köpare. Utgångspunkten är att förenkla processen med att skapa digitala och interaktiva kataloger som säljare kan bjuda in sina kunder till online-möten med videokonferens och tillsammans skapa en varukorg. Redan nu används tjänsten av både stora som små varumärken. Med Digital Venue tar vi ett stort kliv, där affärsmodellen inte längre är begränsad av att leverera en fysisk touchskärm/hårdvara för att kunna skala upp de återkommande mjukvarulicensintäkterna. Digital Venue licensieras som ett månadsabonnemang per användare.

De två nya lösningarna kompletterar därmed vår befintliga lösning Touchtech Vendo som används i fysiska butiker på större touchskärmar för att tillgängliggöra och sälja från ehandelsutbudet. Även om det har varit ganska utmanande med nykundsförsäljningen under pandemin har Vendo visat sig vara en viktig tillgång för många av våra befintliga kunder. För en av dessa kunder, Jack & Jones med strax över 700 installationer av Vendo fördelat på över 300 butiker runtom i Europa, har försäljningen via Vendo stått för upp till 8% av den totala butiksförsäljningen. Lyssna gärna på podden på följande länk för mer insikter (spola fram till 10e minuten): https://www.youtube.com/watch?v=fEvVBDLoOsg&ab

När restriktionerna upphävs och konsumenter börjar åter besöka butiker är jag övertygad om att fler varumärken kommer tänka över sitt butikskoncept där allt större andel av försäljningen kommer vara digital. Då är Touchtech Vendo ett självklart alternativ.

Touchtech Showroom, Digital Venue och Touchtech Vendo tillsammans med Touchtech Lima utgör en bred produktportfölj som tillgodoser många av de digitaliseringsbehov som har påskyndats av den pågående pandemin inom den internationella detaljhandeln. Vi har satt upp ambitiösa mål för de kommande åren med stark tillväxt av SaaS-intäkter och internationalisering som huvudspår.   

För fullständig kvartalsrapport besök: https://www.touchtech.com/corporate/finansiella-rapporter

Touchtech bjuder in till web-konferens den 12 februari 2021 kl 14:30-15:00 där VD kommenterar och svarar på frågor relaterat till kvartalsrapporten. Mer information om hur man anmäler sig till telefonkonferensen finns på bolagets hemsida: https://www.touchtech.com/corporate

För vidare upplysningar:

Deniz Chaban, VD
deniz@touchtech.com

Finansiella kommentarer

Intäkter och kostnader:

Under 2020 uppgick nettoomsättningen till 8 697 TSEK vilket är en minskning med 3 163 TSEK eller 27%  mot föregående år. Minskningen beror på att viktiga projekt pausades under våren men återupptogs under senhösten.

Bolaget har erhållit statliga bidrag på 1 MSEK för korttidsarbete under perioden maj - augusti vilket intäktsförts under övriga rörelseintäkter.

Touchtech har under samma period minskat sina rörelsekostnader med 1,4 MSEK eller 9,43%. Personalkostnaderna minskade med ca 1,6 MSEK. Kostnaderna relaterade till lokalhyra ökade med ca 450 TSEK sedan bolaget flyttat till egna lokaler på Korsgatan 7 i Göteborg i januari 2020.

Minskningen av nettoomsättningen för det fjärde kvartalet 2020 jämfört med 2019 beror främst på att Touchtech Showroom-projektet för Vero Moda levererades under det fjärde kvartalet 2019, vilket innebar att ersättning i form av förskottsbetalningar på 4 230 172 SEK under 2019 kunde intäktsföras.

Bolaget avser att söka statligt omställningsstöd för perioden november till december 2020 vilket förutsatt att det beviljas kommer att intäktsföras på 2021.

Likviditet och finansiering

Vid årsskiftet uppgick Touchtechs banktillgodohavanden till 5,7 MSEK (0,1 MSEK per 31 dec 2019). Utöver detta finns det en outnyttjad checkräkningskredit på 1 000 TSEK att tillgå.

Touchtech har räntebärande skulder om 2,68 MSEK (1,98, MSEK per 31 dec 2019). Bolaget bedömer att likviditeten med befintlig kassa kommer att vara tillräcklig för 2021 års lagd budget.

Aktivering av FoU

Touchtech har under 2020 balanserat totalt 1,2 MSEK avseende lönekostnader för utvecklingsarbete av Touchtech Showroom och Digital Venue. Bolaget avser att fortsätta balansera lönekostnader då båda dessa projekt kommer fortsätt utvecklas. Bolaget har inte balanserat några utvecklingstimmar på Touchtech Vendo under 2020. Immateriella anläggningstillgångar uppgick per 31 december 2020 till 7,0 MSEK (5,5 MSEK).

Touchtech Vendo och Touchtech Lima i sin grundutförande är helt färdigställd och ingen vidare aktivering av utvecklingstid behöver ske. Styrelsen anser, efter en nedskrivningsprövning, att värdet är högre än det bokförda värdet avseende immateriella tillgångar.

Avskrivningar

Årets resultat har belastats med avskrivningar om 2 195 TSK (1 941 TSEK). Av dessa avser 1 742 TSEK (1 289 TSEK) avskrivningar på egenupparbetade immateriella tillgångar.

Principer för rapportens upprättande

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Aktien

Touchtech AB (publ) noterades den 22 november 2017 på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) med kodnamnet TOUCH och har ISIN-kod SE0010414482.

Antal aktier

Vid periodens utgång har Touchtech AB (publ) 7 954 100 stycken utestående aktier.

Förslag till disposition av vinst

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten har inte varit föremål för granskning av Touchtechs revisorer.

Årsredovisning och årsstämma

Årsstämma kommer att hållas fredagen den 14 maj 2021 i Göteborg. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig senast tre veckor innan        på touchtech.com samt på Spotlight Stock Market.

Nästa rapporteringstillfälle

Delårsrapport Q1 2021 publiceras den 30 april 2021
 

Om Touchtech

At Touchtech, we have a mission: to solve retail's challenges with products that delight and inspire. As the company behind the market leading and ground-breaking Endless-Aisle software products - Vendo, Digital Venue and Lima - we enable retailers around the world to digitalize their retail work-flows using interactive solutions. From car dealerships to retail stores, pop-up concepts to B2B-showrooms, our products are extending what's possible when integrating online with offline, delivering on the promise to increase sales, profitability and enrich customer experience in physical spaces.

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.