Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-09

TradeDoubler: Kallelse till årsstämma i Tradedoubler AB (publ)

Aktieägarna i TradeDoubler AB (publ) org. nr. 556575-7423 kallas
härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 09.00 i bolagets
lokaler på Birger Jarlsgatan 57A, 7 tr., Stockholm. Registreringen
börjar kl. 08.30.

A. Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska (i) vara registrerad som
aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden
AB ("Euroclear") torsdagen den 9 maj 2019 samt (ii) anmäla sitt
deltagande vid stämman till bolaget senast torsdagen den 9 maj 2019.

Anmälan ska ske antingen per brev till TradeDoubler AB (publ), Birger
Jarlsgatan 57A, 7 tr., 113 56 Stockholm eller per e-post
bolagsstamma@tradedoubler.com. Vid anmälan ska uppges namn,
person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat
innehav samt eventuellt antal biträden samt, i förekommande fall,
ställföreträdare. Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska den
skriftliga, av aktieägaren undertecknade och daterade fullmakten
insändas till bolaget i original före bolagsstämman. Om fullmakten
utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis
eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen
bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett
år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en
längre tid, maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på
TradeDoublers webbplats, www.tradedoubler.com.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att
delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear
senast torsdagen den 9 maj 2019. Detta innebär att aktieägare som
önskar göra sådan registrering i god tid före torsdagen den 9 maj
2019 måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och den av Euroclear förda
aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och
upprättande av röstlängd för bolagsstämman.

Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen till årsstämman
totalt 45 927 449 stamaktier med en röst per aktie, varav bolaget
själv innehar 790 760 egna stamaktier.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets
ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen
(2005:551).

B. Ärenden på årsstämman

B.1 Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Verkställande direktörens anförande.

8. Styrelseordförandens redogörelse för arbetet i styrelsen, ersättningsutskottets och valberedningens respektive ordförandes redogörelse för arbetet i ersättningsutskottet och valberedningen.

9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

10. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska väljas på stämman.

12. Val av styrelseledamöter.

13. Val av styrelsens ordförande.

14. Val av revisor.

15. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

16. Fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier.

19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

20. Beslut om valberedning inför årsstämman 2020.

21. Övriga frågor.

22. Stämmans avslutande.

B.2 Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen Björn
Kristiansson, Kanter Advokatbyrå.

Punkt 10 b) - Disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Punkt 11-15 - Val av styrelse samt arvoden till styrelse och revisor
m.m.

Valberedningen har fram till och med 27 januari 2019 bestått av
Céderic Vincent utsedd av Reworld Media (ordförande), Yi Shi, eget
innehav och Pascal Chevalier, styrelsens ordförande. Från och med den
28 januari 2019 har valberedning bestått av Gautier Normand utsedd av
Reworld Media (ordförande), Yi Shi, eget innehav, Pascal Chevalier,
styrelsens ordförande och Richard Hellekant, utsedd av Martin
Bjäringer, Per Ekstrand, Tedde Jeansson och med eget innehav.

Valberedningen har föreslagit årsstämman följande:

- att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter;

- att omval sker av följande personer som ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma: Pascal Chevalier, Gautier Normand, Nils Carlsson, Jérémy Parola och Erik Siekmann;

- att Pascal Chevalier omväljs till styrelsens ordförande;

- att EY AB omväljs till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. EY AB har meddelat att Erik Sandström kommer att utses till huvudansvarig revisor;

- att följande arvoden till styrelsen ska utgå:

Pascal Chevalier (ordföranden) 763 000 kronor

Gautier Normand 763 000 kronor

Nils Carlsson 180 000 kronor

Jérémy Parola 180 000 kronor

Erik Siekmann 180 000 kronor

ordförande i ersättningsutskottet 0 kronor

ledamot i ersättningsutskottet 0 kronor

- att arvode inte utgår till styrelseledamot som är anställd i koncernen; och

- att arvode till revisorerna ska utgå enligt fastställd räkning.

Punkt 16 - Fastställande av riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen innebär sammanfattningsvis
att ersättningen ska vara konkurrenskraftig så att bolaget ska kunna
rekrytera, motivera och behålla skickliga medarbetare. Den
individuella ersättningen ska baseras på medarbetarens erfarenhet,
kompetens, ansvar och prestation.

Den totala ersättningen bör baseras på fyra huvuddelar; fast lön,
rörlig ersättning, pensionsförmåner och, från tid till annan,
långsiktiga incitamentsprogram.

Rörlig ersättning ska vara marknadsmässig och premiera tillväxt,
rörelseresultat och verka koncernsammanhållande. Den bör vara baserad
på i förhand bestämda mätbara mål, såväl kvantitativa som kvalitativa
och skriftligen överenskomna med den anställde. Utfallet för den
rörliga ersättningen ska ha en övre gräns, normalt högst 50 procent
av den fasta lönen.

Eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska
godkännas av bolagsstämma.

Frågor rörande anställningsvillkor för verkställande direktören
bestäms av styrelsen. Verkställande direktören fastställer
anställningsvillkor för övriga i bolagsledningen efter godkännande
från ersättningsutskottet.

Styrelsen eller ersättningsutskottet får avvika från dessa riktlinjer
om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 17 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden
fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut
om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
motsvarande högst femtio (50) procent av det totala antalet
utestående aktier i bolaget per dagen för denna kallelse.
Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om
apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen.

Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med eventuella
förvärv eller kapitalanskaffningar.

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

Punkt 18 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden
fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att bolaget
efter förvärv innehar sammanlagt högst tio (10) procent av totala
antalet aktier i bolaget. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm till
ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den så
kallade spreaden), det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs
och lägsta säljkurs samt i övrigt med iakttagande av de regler som
följer av börsens regler. Syftet med återköpet av egna aktier är i
första hand att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets
kapitalbehov samt att i förekommande fall kunna överlåta aktier i
samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av
strategiska investeringar och förvärv.

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

Punkt 19 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden
fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
fatta beslut om att överlåta aktier i bolaget. Överlåtelse av egna
aktier får endast ske i samband med finansiering av företagsförvärv
samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv och med
högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar.
Överlåtelse av egna aktier får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm.

I samband med ...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.