Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-12

Transtema: Transtema Group AB offentliggör prospekt samt bjuder in till investerarpresentation

Det prospekt som Transtema Group AB ("Transtema" eller "Bolaget") har
upprättat med anledning av den förestående nyemissionen av aktier med
företrädesrätt för Transtemas aktieägare om cirka 60,2 MSEK
("Företrädesemissionen") har idag godkänts och registrerats av
Finansinspektionen. Med anledning av Företrädesemissionen bjuder
Transtema in till investerarträff den 19 februari

Prospekt

Det prospekt som Transtema har upprättat med anledning av den
förestående Företrädesemissionen har idag godkänts och registrerats
av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor
och anvisningar, samt sammanfattande folder och anmälningssedlar kan
erhållas från Transtema och Erik Penser Bank samt hålls tillgängliga
på Transtemas webbplats (www.transtemagroup.se) och på Erik Penser
Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas
tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).
Sammanfattningsfolder kommer att sändas per post till Transtemas
direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare i anslutning till att
teckningsperioden inleds.

Inbjudan till investerarpresentation

Med anledning av Företrädesemissionen presenterar Transtema Bolagets
verksamhet och framtidsplaner hos Erik Penser Bank den 19 februari kl
12.00 på Apelbergsgatan 27, Stockholm.

Anmälan ska ske till Erik Penser Bank via e-post till
seminarium@penser.se. Observera att antalet platser är begränsade.

Företrädesemissionen i sammandrag

· Aktieägare i Transtema erhöll en (1) teckningsrätt per aktie som
innehades på avstämningsdagen den 11 februari 2020.

· Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya
aktier i Transtema.

· Teckningskursen är 5,50 SEK per aktie.
· Transtema tillförs vid full teckning cirka 60,2 MSEK före
emissionskostnader.

· Teckning sker under perioden 13 - 27 februari 2020.
· Handel i teckningsrätter sker under perioden 13 - 25 februari
2020.

· Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga
aktieägare och externa investerare om 22,4 MSEK, motsvarande 37,1
procent av Företrädesemissionen. Bolaget har därutöver erhållit
emissionsgarantier från befintliga aktieägare och externa investerare
om 37,9 MSEK, motsvarande 62,9 procent. Sammanlagt uppgår
teckningsförbindelser och emissionsgarantier till 60,2 MSEK,
motsvarande 100,0 procent.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Vinge Advokatbyrå är
legal rådgivare till Transtema i samband med Företrädesemissionen.

För mer information kontakta:

Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00

Henning Sveder, CFO, 031-746 83 00

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (08-463 83 00 /
certifiedadviser@penser.se).

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och
produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består
av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större
företag. Koncernen är organiserad i två affärsområden; (i) Network
Services, som planerar, bygger samt sköter drift och underhåll av
kommunikationsnät samt (ii) Transtema Emerging Business som
marknadsför lösningar för datalagring samt tillhandahåller utbildning
inom kommunikationsnätsområdet. Nettoomsättning i Transtema Group AB
år 2019 var 1 497 Mkr (868). Antal anställda i koncernen är ca 900.

Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market med
tickern TRANS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Transtema. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder
kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till
allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Transtema kommer endast ske
genom det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 12 februari 2020.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA
samt District of Columbia) ("USA"), Kanada, Australien, Japan,
Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan
jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala
restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk
rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot
tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Transtema har registrerats, och
inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt
den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933
("U.S. Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon
delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas
eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till
USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S.
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i
relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/transtema/r/transtema-group-ab-offentliggor-p...
https://mb.cision.com/Main/12363/3033611/1192732.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.