Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-14

Unlimited Travel Group: Bokslutskommuniké januari - december 2018 korrigering

Korrigerad information CA

Unlimited Travel Group: Bokslutskommuniké januari - december 2018

OKTOBER – DECEMBER 2018

* Omsättningen uppgick till 206,2 mkr (147,7 mkr oktober – december
2017)
* Bruttomarginalen uppgick till 19,1 (22,2) procent
* Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 3,7 (8,4) mkr
* Resultat per aktie uppgick till 0,11 (1,12) kr

Januari – DECEMBER 2018

* Omsättningen uppgick till 667,0 mkr (469,3 mkr januari – december
2017)
* Bruttomarginalen uppgick till 19,3 (20,0) procent
* Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 11,7 (11,4) mkr
* Resultat per aktie uppgick till 1,05¹? (1,72) kr

Viktiga händelser under och efter perioden

* Ny VD för Birdie Golf Tours (Neil Fossett) har anställts med eget
delägarskap i bolaget på 49 procent från 2019.
* Verksamheten för Unlimited Travel Production förs över till
Specialresor för att säkra en mer kostnadseffektiv leverans.
* En osäker fordran hos PolarQuest har reserverats. Konkret dialog
pågår med förhoppning att den regleras.
* Koncernen har genomfört en större kombinerad print- och digital
kampanj för att lyfta kännedomen av alla dotterbolag och koncernen
som helhet
* Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 0,53 kr per aktie inom
ramen för fastslagen utdelningspolicy.

Ur VD:s kommentar ”Koncernen har haft en stark försäljningsökning under
2018 men tillväxten har varit på bekostnad av lägre marginaler.
Bokningsläget inför 2019 är bättre än föregående år vilket ger oss
möjlighet till fortsatt utveckling. 

Omsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 206,2 mkr jämfört med
147,7 mkr under samma period 2017. EBITA i kvartalet uppgick till 3,7 mkr
(8,4 mkr). Ackumulerat uppgår omsättningen per den sista december till
667,0 mkr jämfört med 469,3 mkr samma period 2017. EBITA ackumulerat uppgår
till 11,7 mkr (11,4 mkr). I 2017 års EBITA inkluderas en resultatandel från
tidigare intresseföretaget Eventyr på 2,5 mkr. Under kvartalet har vi
drabbats av ett antal negativa effekter (inklusive valuta) som kortsiktigt
påverkat bruttomarginalen. I syfte att stärka vår långsiktiga
konkurrenskraft har vi också tagit ett antal kortsiktiga kostnader. Den 31
januari 2019 uppgick värdet av bokade resor och företagsevent med
genomförande under 2019 till 369,4 mkr, vilket är 22,5 mkr högre än vid
samma tidpunkt föregående år. Exklusive effekten från en enskild större
”engångsbokning” är bokningsläget inför 2019 per den 31 januari 2019 cirka
52,9 mkr högre jämfört med samma tidpunkt föregående år. Bokningsläget är
delvis en effekt av de investeringar vi gjort inom det digitala området
samt förstärkning av personalstyrkan.” 

Finansiell historik 2018 2017 2016 2015 2014
  Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec
Omsättning (mkr) 667,0 469,3 496,4 455,0 426,3
Förändring mot föregående år 42% -5% 9% 7% -1%
EBITA (mkr) 11,7 11,4 24,4 15,2 16,3
EBITA-marginal 1,7% 2,4% 4,9% 3,3% 3,8%
Resultat per aktie (kr) 1,051) 1,72 3,72 2,47 2,71
Utdelning per aktie (kr) 0,53 2,00 2,50 2,00 1,20
Extrautdelning per aktie (kr) - - 1,50 1,00 1,50
Nettokassa (mkr) 21,2 29,6 52,3 46,5 39,7
1)  Skillnad i resultat per aktie jämfört med 2017 kan till stor del
förklaras av att koncernens minoriteter har en större andel av årets
resultat

Kontaktuppgifter: 

Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58 

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari kl. 08.00 CET.

Certified Advisor: 

Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 – 684 211 00
info@eminova.se

Bilaga

* UTG_Q4 Bokslutskommuniké_CKM

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.